library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

25.06.2012

Політичні стереотипи у геостратегії США

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти зовнішньої політики США крізь призму впливу стереотипних уявлень.

25.06.2012

Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників

Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з духовно-морального виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

25.06.2012

Зв'язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови

У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв'язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.

25.06.2012

Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби

У монографії досліджено українську радянську історіографію післясталінської доби в аспекті опрацювання нею історії України.

25.06.2012

Вирішальне слово про зв'язок релігійного закону та людської мудрості

Працю присвячено творчості відомого середньовічного арабського мислителя ібн Рушда аль-Куртубі (1126 – 1198 рр.). У матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського світу, висвітлено роль, яку спадщина ібн Рушда відіграла в розвитку середньовічної філософії та науки.

25.06.2012

Біблійні принципи життя і служіння

Книга є збірником теологічних лекцій доктора Леоніда Якобчука.

22.06.2012

Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму професіоналізації у вищому навчальному закладі. Розкривається психосемантика образу юридичної професії.

22.06.2012

Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша

Особистість Пантелеймона Олександровича Куліша, безсумнівно, складна, багатогранна і, попри нові численні видання, які з'явилися уже в післярадянські часи, залишається до кінця не збагненою. У навчальному посібнику зроблено спробу розкрити ще одну грань його, хоч іноді й суперечливої, але, безумовно, талановитої особистості.

22.06.2012

Театр і драматерапія в груповій роботі

У навчально-методичному посібнику зазначені основні вимоги до знань, умінь та навичок студентів щодо навчальних курсів «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен», подана структура цих навчальних дисциплін, тематичний план та короткий виклад лекційних занять, тематика та рекомендована література до рефератів, зміст та дидактичний матеріал практичних занять, а також питання для самостійної роботи студентів.

22.06.2012

Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств

У монографії обґрунтовано напрями суттєвого розширення використання лізингу в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств на основі підвищення його ефективності та удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками цього процесу через поглиблення теоретичного пізнання його суті, уточнення оцінок економічної ефективності та забезпечення державою умов для ширшого його використання.