Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English : навч. посіб. /  Karen J. Eicher, Oksana Yu. Kostiuk. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 208 с.

Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English : навч. посіб. / Karen J. Eicher, Oksana Yu. Kostiuk. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 208 с.

Навчальний посібник “Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English” з навчальної дисципліни «Англійська мова» рекомендовано студентам, які вивчають англійську мову у закладах вищої освіти України. Посібник складається з 18-ти розділів, що можуть стати основою для 18-тижневого курсу вивчення фразових дієслів та словника, у якому подано значення кожного фразового дієслова, його переклад, відповідні приклади англійською мовою, перекладені українською мовою.


Біостатистичні методи аналізу інформації : навч.-метод. посіб. для самостійної підготовки до практичних занять з навчальних дисциплін «Біостатистика», «Науково-доказова практична діяльність у громадському здоров’ї» / укл. Лях Юрій Єремійович, Гур’янов Віт

Біостатистичні методи аналізу інформації : навч.-метод. посіб. для самостійної підготовки до практичних занять з навчальних дисциплін «Біостатистика», «Науково-доказова практична діяльність у громадському здоров’ї» / укл. Лях Юрій Єремійович, Гур’янов Віталій Григорович, Лях Марина Володимирівна, Войнаровський Анатолій Миколайович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 178 с.

В основу навчально-методичного посібника було покладено «Методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять з біостатистики для студентів медичних факультетів Донецького національного медичного університету», розроблені професором Ляхом Ю. Є. і доцентом Гур’яновим В. Г. (Донецьк, 2012).

Посібник адаптований до більшості тем практичних занять з сучасної біостатистики, доказових методів дослідження, методології наукових досліджень, доказового громадського здоров’я, які читаються на кафедрі громадського здоров’я відповідно до робочих планів підготовки бакалавра (галузь знань: 22 – Охорона здоров’я, спеціальність: 229 – громадське здоров’я).

При підготовці до практичних занять посібник дозволить студентам визначити їх мету, ознайомитись з ходом виконання навчальних завдань. У посібнику наведено перелік основних теоретичних питань та рекомендованої літератури. Граф логічної структури теми та алгоритми аналізу даних сприяють засвоєнню студентами розділів навчальної теми в їх логічному зв’язку.

В якості основного статистичного інструментарію використовувався широко доступний авторський пакет MedStat (Лях Ю. Є, Гур’янов В. Г).


Lazarowycz O. Uczymy sie pisac poprawnie / Olga Lazarowycz, Halina KrajczynskaI. — Іwano-Frankiwsk ; Ostrog, 2021. —118 с.

Lazarowycz O. Uczymy sie pisac poprawnie / Olga Lazarowycz, Halina KrajczynskaI. — Іwano-Frankiwsk ; Ostrog, 2021.— 118 с.

Навчально-методичний посібник з польської орфографії «Uczymy sie pisac poprawnie» призначений для студентів філологічних та нефілологічних спеціальностей, а також всім, хто прагне вивчити орфографію польської мови.


 Гуманітарне поле гендерних досліджень : колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 120 с.

Гуманітарне поле гендерних досліджень : колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 120 с.

У колективній монографії представлене широке коло проблем з різних галузей науки: культурології, історії, дослідження масових комунікацій, соціології, релігієзнавства, філософії, всі вони об’єднані антропологічною проблематикою. Особливістю даного видання є його різноспрямованість, вербалізація актуальних проблем усної історії, онлайн­активізму, урбаністичних студій. Одне із завдань монографії – зробити видимими, підтримати дослідження молодих науковиць. Авторки доводять, що антропологічна проблематика безпосередньо пов’язана із гендерними та феміністичними питаннями. Матеріали видання можуть стати у нагоді усім, кому не байдужий розвиток культури та суспільства, феміністичної та гендерної теорії.


Янковська Ж. Символічні коди української культури : навчально-методичний посібник (для викладачів, учителів, учнів та студентів спеціальних закладів загальної середньої й вищої освіти) / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 170 с.

Янковська Ж. Символічні коди української культури : навчально-методичний посібник (для викладачів, учителів, учнів та студентів спеціальних закладів загальної середньої й вищої освіти) / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 170 с.

Українська культура, як і культура кожного народу, глибоко символічна. Різними символами пронизане буквально все матеріальне й духовне життя етносу: побут, звичаї, традиції, фольклор. На жаль, деетнізація української культури у ХХ ст. та сьогоднішні глобалізаційні процеси не сприяють розумінню та збереженню давніх символів, якими послуговувалися наші предки. Як наслідок – втрачається міжпоколінний зв’язок, уніфікуються знакові смисли культури, утилітарне переважає над духовним, масові «одноденні» явища, швидко виникаючи й так само швидко зникаючи, змінюючи один одного, поглинають традиційні форми культури, які вже не завжди можемо пояснити.

Посібник призначений для викладачів освітніх закладів різного типу й для молоді. Матеріали посібника в НаУОА апробовано під час викладання дисциплін тематичного блоку «Традиційна культура українців», зокрема «Народна художня творчість», «Українська етнологія», «Народно-обрядовий комплекс». Актуальний він також у курсах «Усна народна творчість», «Історія української культури», «Українська література», засвідчуючи інтердисциплінарний підхід до вивчення художніх творів.

У тексті посібника авторка зробила спробу поєднати науковий і традиційний погляди на окремі реалії та об’єкти народної культури, декодувати їх символіку. Окремі розділи праці присвячені аналізу символіки хліба, вінка, дороги, воріт, культу предків та ін. Цікавий виклад матеріалу, яскраві приклади зумовлюють доступність видання, кожна із частин якого свого часу була апробована під час виступів на науково-практичних конференціях та у відповідних публікаціях.


Кулаковський П. Методика країнознавчих досліджень : навчальний посібник / Петро Кулаковський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 162 с.

Кулаковський П. Методика країнознавчих досліджень : навчальний посібник / Петро Кулаковський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 162 с.

У посібнику висвітлено становлення країнознавства як науки, її зв’язок з географією та іншими дисциплінами, що склали синтетичну основу регіональних досліджень. Подано коротку характеристику методологічних підходів у країнознавчих дослідженнях. Основна частина посібника присвячена тематичній структурі регіональних студій та викладу головних методів, за допомогою яких елементи цієї структури аналізуються. В окремому розділі подано методи туристичного вивчення країни. Як складові дослідницького країнознавчого інструментарію викладені методи політичних наук, вивчення історії та картографії.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітніми програмами «Країнознавство» та «Регіональні студії».