Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Психологія мислення1

Психологія мислення : підручник / [І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, У. І. Нкітчук та ін.] ; за ред. І. Д. Пасічника. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 560 с.

Підручник охоплює основний зміст нормативного курсу «Психологія мислення». У ньому висвітлюється історія психології мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізнавального процесу та як метакогнітивного феномену, розглядається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечують самостійне, творче засвоєння інформації.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.


Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості

Харченко В. Є., Шугай М. А. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : методичний посібник / В. Є. Харченко, М. А. Шугай. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 160 с.

У посібнику здійснено психологічний аналіз проблеми посттравматичного стресового розладу (ПТСР); пропонуються теоретичні та практичні матеріали із надання першої психологічної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій; практичні рекомендації дітям та батькам в умовах суспільної кризи та військового конфлікту в країні.

Рекомендовано для практикуючих психологів, психотерапевтів, педагогічних і соціальних працівників, соціальних педагогів, студентів вищих навчальних закладів, фахівців громадських організацій та волонтерів із психологічної допомоги в умовах кризи.


Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій

Костюченко Олексій. Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій [Текст] : навчальний посібник / Олексій Костюченко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 188 с.

Посібник присвячений проблемі розвитку соціальної перцепції як професійно важливої характеристики майбутніх фахівців масових комунікацій. Систематизовано та узагальнено сукупність поглядів на поняття соціальної перцепції. З урахуванням психологічної структури професійної діяльності фахівців масових комунікацій запропоновано авторську концептуальну модель соціальної перцепції вищезгаданих спеціалістів та встановлено її основні структурні компоненти.

За результатами емпіричного дослідження проаналізовано особливості прояву соціальної перцепції фахівців масових комунікацій відповідно до стажу роботи, віку, статі, акме-періоду та аксіологічної сфери особистості. Встановлено значущі кореляційні зв’язки між показниками самосприйняття, міжособистісного та групового сприйняття спеціалістів масових комунікацій зі змістово-стильовими особливостями соціальної перцепції.

На основі порівняння соціальної перцепції майбутніх спеціалістів-медійників та фахівців акме-періоду визначено психологічні особливості розвитку соціальної перцепції майбутніх фахівців галузі масових комунікацій, які полягають у створенні сприятливих психолого-педагогічних умов.

Аналіз результатів створення психолого-педагогічних умов розвитку соціальної перцепції засвідчив їх ефективність та можливість широкого використання у вищих навчальних закладах, які готують фахівців галузі масових комунікацій.

Видання розраховане на студентів, науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення фахівців масових комунікацій.


Психологічне тестування

Нікітчук У. І. Психологічне тестування : навчально-методичний посібник / У. І. Нікітчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 120 с.

У навчально-методичному посібнику подано інформацію щодо важливих аспектів психодіагностики, що стосуються розробки й адаптації психологічних тестів. Розглянуті питання проливають світло на основні змістові й формальні характеристики тестів, нормативи й рекомендації, які варто враховувати у процесі конструювання.

Навчально-методичний посібник адресовано студентам-психологам, які вивчають курс «Психодіагностика», а також тим, хто прагне зорієнтуватися в базових питаннях розробки й адаптації психологічних тестів і розпочати створення авторського психодіагностичного інструментарію.


Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII–XVIII ст.

Кралюк П. М. Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII–XVIII ст. : [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 442 с.

У монографії розглядається становлення та діяльність козацтва як соціокультурного феномену. Показано відображення цієї діяльності в різноманітних літературних пам’ятках, поетичних творах, фольклорі, літописній літературі. Особлива увага приділена висвітленню філософської думки в Києво-Могилянській академії, а також розглянута філософія Григорія Сковороди.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, а також на всіх, хто цікавиться історією філософської думки в Україні.


Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст.

Кралюк П. М., Якубович М. М. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст. : [монографія] / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 306 с.

У монографії розглянуто як мусульманські, так і українські культурні традиції українсько-тюркського пограниччя ранньомодерного періоду. Зокрема, звернуто увагу на мусульманську філософію, яка була представлена у Кримському ханстві. Водночас мова йде про відображення українсько-тюркських взаємин в літературі України XVI-XVIII століть.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів.