library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

03.12.2021

Філософія Романа Інґардена і сучасність : колективна моно графія / за ред. Дмитра Шевчука. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 232 с.

Книга присвячена ідеям відомого польського філософа Романа Інґардена, представника феноменології і засновника так зв. «другої феноменології». Автори наукових розвідок, поміщених у цьому виданні, аналізують погляди Романа Інґардена, які стосуються проблем зі сфери онтології, епістемології, антропології, естетики, аксіології, філософії літератури. Крім того, у книзі окреслено значення Романа Інґардена для сучасної філософії та здійснено порівняння його поглядів з іншими сучасними філософами – представниками феноменології, Львівсько-Варшавської школи, сучасної семіотики, філософії діалогу та ін. Книга буде цікавою для дослідників сучасної філософії та широкого кола читачів.

03.12.2021

Сучасні тенденції розвитку публічного права : матеріали круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 162 с.

У збірнику публікуються матеріали круглого столу « Сучасні тенденції розвитку публічного права» (м. Острог, 21 травня 2021 року) на актуальну державно-правову проблематику. Наведені тези доповідей розкривають сучасний стан та проблематику реформування державно-правових інститутів в контексті сучасної конституційної реформи у світлі євро інтеграційного процесу.

15.09.2021

Наш край: історія Волині від найдавніших часів до другої половини ХХ століття : навч. посіб. / за ред. Володимира Марчука. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 342 с.

Навчальний посібник містить виклад минулого Волині від праісторії до другої половини ХХ ст. Авторський колектив орієнтувався на потреби сучасної шкільної освіти, тому видання може використовуватися як основний дидактичний матеріал при вивченні шкільних курсів «Рідний край» і як додатковий матеріал із курсу «Історія України», що читаються учням на теренах історичної Волині. Поглибленому вивченню матеріалу сприятимуть подані в тексті мапи, таблиці, а також список рекомендованої літератури. Для абітурієнтів, студентів, учителів, викладачів, широкого читацького загалу, зацікавленого питаннями минулого історичної Волині.

15.09.2021

Пасічник Я. А. Вища математика : підручник / Я. А. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 432 с.

Підручник вміщує теоретичний матеріал з основних розділів вищої математики, достатню кількість зразків розв’язування вправ, які ілюструють цей матеріал, завдання для самостійної роботи та відповіді до них. Рекомендований як підручник студентам вищих навчальних закладів, які здобувають вищу освіту бакалаврського рівня за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Комп’ютерні науки», а також за іншими освітніми програмами класичних і технічних університетів, де вища математика є фундаментальною дисципліною.

06.07.2021

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 9. — 160 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.

09.06.2021

Україна на світовому туристичному ринку: студентський збірник наукових праць / за ред. Сергія Рудька. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — 112 с.

Збірник містить студентські наукові дослідження, підготовлені слухачами і слухачками університетського курсу «Україна на світовому туристичному ринку». Є частиною мультимедійного студентського проєкту, у межах якого також створено цикл відеопрезентацій на Youtube-каналі про сучасні види туризму в Україні. В опублікованих статтях розкрито сучасний стан і динаміку розвитку українського туристичного ринку, місце України на світовому ринку туризму, актуальні проблеми і тенденції таких видів туризму, як: лікувально-оздоровчий, спортивний, діловий, релігійний і паломницький, темний та енотуризм. Особливістю збірника є те, що кожна публікація містить QR-код із лінком на відео на YouTube, яке аудіовізуально доповнює текст.

09.06.2021

Подворна О. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посіб. / Подворна О. Г. — вид. 2­ге, перероб. та доп. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 218 с.

У навчальному посібнику висвітлені основи та принципи здійснення протокольного виміру дипломатичної діяльності центральних і закордонних органів зовнішніх зносин. Подана інформація про загальні вимоги щодо здійснення дипломатичних відносин, дипломатичного листування, організації і проведення візитів, бесід та дипломатичних прийомів, міжнародної ввічливості, наводяться рекомендації щодо зовнішнього вигляду дипломатичних працівників, показана специфіка роботи протокольної служби у відомстві зовнішніх зносин та в дипломатичному представництві за кордоном. Посібник може бути використаний для підготовки до практичних занять із курсу «Дипломатичний протокол та етикет».

09.06.2021

Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (18 вересня 2020 р., м. Острог) / за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С. — Острог : Вид-во Націо

Збірник матеріалів конференції присвячений розгляду проблем імплементації Закону «Про національну безпеку України», розвитку системи цивільного демократичного контролю над сектором безпеки та суб’єктів сектору безпеки і оборони в контексті євроатлантичної інтеграції України, актуальним питанням гібридної війни, освіти і науки у сфері національної безпеки. Видання розраховане на широке коло фахівців, експертів і вчених у сфері національної та міжнародної безпеки.

12.03.2021

Кудінов С. С. Основи терорології : навч. посіб. / Кудінов Сергій Сергійович, Рижов Ігор Миколайович, Романов Микола Степанович. — вид. 2-ге доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 230 с.

У посібнику досліджено теоретичні проблеми формування теророгенності соціальних систем і базові концепти антитерористичної безпеки. Призначено для суб’єктів боротьби з тероризмом, правоохоронних та інших органів державної влади, закладів освіти. Друкується в авторській редакції.

12.03.2021

Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English : навч. посіб. / Karen J. Eicher, Oksana Yu. Kostiuk. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 208 с.

Навчальний посібник “Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English” з навчальної дисципліни «Англійська мова» рекомендовано студентам, які вивчають англійську мову у закладах вищої освіти України. Посібник складається з 18-ти розділів, що можуть стати основою для 18-тижневого курсу вивчення фразових дієслів та словника, у якому подано значення кожного фразового дієслова, його переклад, відповідні приклади англійською мовою, перекладені українською мовою.