Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»


Гандзілевська Г. Прикладна акмеологія для тих, хто прагне успіху : навч. посіб. Для вчителів, журналістів і психологів /Галина Гандзілевська, Сергій Штурхецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 104 с.

Гандзілевська Г. Прикладна акмеологія для тих, хто прагне успіху : навч. посіб. Для вчителів, журналістів і психологів /Галина Гандзілевська, Сергій Штурхецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 104 с.

Навчальний посібник призначений насамперед для слухачів навчальних дисциплін «Психологія життєуспіху», «Прикладна акмеологія», «Журналістика», зокрема, студентів спеціальності «013 Психологія», «053 Початкова освіта», «061 Журналістика», а також для тих, кому цікава проблема досягнення професійного успіху в акмеперіоді. На прикладі соціокультурної адаптації мігрантів запропоновано акмеологічну модель реалізації життєвого сценарію. Особливу увагу у посібнику приділено феномену «професійний сценарій», вивченню чинників процесу відновлення та примноження його акмеологічних ресурсів.
Навчальний посібник пропонує для майбутніх вчителів початкової школи інформаційний ресурс щодо шляхів досягнення професійного успіху, а для майбутніх психологів – практичний інструментарій акмеолога. Майбутні журналісти, окрім кращого розуміння героїв/героїнь своїх публікацій, планування власної кар’єри, зможуть розвинути таку з компетенцій, як здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Запропоновано форми, методи й засоби психолого-акмеологічного супроводу вчителя початкової школи у час реформ. Разом з тим посібник буде корисним для всіх, хто прагне досягати вершинного успіху в усіх життєвих сферах.
Посібник побудовано у формі інтерв’ю Сергія Штурхецького у Галини Гандзілевської. Містить інтерв’ю з Г. Гандзілевською на радіопередачі «Теорія всього» (ведучі Д. Шевчук, В. Лебедюк); використано результати докторської дисертації Г. Гандзілевської на тему: «Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів», її роздуми на сторінці в мережі Facebook «Життєві сценарії: теорія і практика».


Конопка Н. PR в міжнародних відносинах : навч.- метод. посіб. для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, сусКопия Основи усного перекладу : навчальний посібник / уклад. Новоселецька С. В., Пелипенко О. А. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 272 с.

Конопка Н. PR в міжнародних відносинах : навч.- метод. посіб. для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» денної та заочної форми навчання / Наталія Конопка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 124 с.

Навчально-методичний посібник «PR в міжнародних відносинах» присвячений найважливішим аспектам PR-технологій у сфері міжнародних відносин, зокрема у ньому розглядаються поняття, суть та приниципи, історичний розвиток зв’язків з громадськістю; подано особливості комунікації з громадськістю, теорію та практику формування іміджу в системі PR; ключові аспекти стратегічного управління тощо. Особлива увага присвячена основам політичного та міжнародного PR, зокрема проаналізовано особливості лобістської діяльності, ключові аспекти формування політики державного брендингу та досвід для України.
Посібник містить методичні рекомендації підготовки до практичних занять та індивідуально-дослідницького завдання, питання самопідготовки, самоконтролю й підготовки до заліку, список рекомендованих джерал та літератури, термінологічний словник, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу.
Для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.


Основи усного перекладу : навчальний посібник / уклад. Новоселецька С. В., Пелипенко О. А. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 272 с.

Основи усного перекладу : навчальний посібник / уклад. Новоселецька С. В., Пелипенко О. А. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 272 с.

Посібник присвячено першому практичному знайомству студентів­філологів із професією усного перекладача. У стислій формі в ньому описано основні види перекладу, вимоги до перекладача та різних видів усного перекладу, подано практичні поради початківцям. Більшість ілюстративного матеріалу, який охоплює теми міжкультурного спілкування, освіти та системи охорони правопорядку, автори записали під час реалізації молодіжних програм «Канада – Світ – Молодь». Порівняно з посібником «Вступ до усного перекладу», це видання містить більше ознайомлювального матеріалу про історію та учасний стан усного перекладу, а також розширену завдяки новим інтерв’ю тематику.


Матласевич О. В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно- історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття : монографія /Матласевич О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 576 с.

Матласевич О. В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно- історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття : монографія /Матласевич О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 576 с.

У монографії цілісно і комплексно розглянуто проблему розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття. Визначено структуру, чинники, рівні та критерії розвитку педагогічних здібностей, проаналізовано їх співвідношення з іншими дотичними категоріями (професійно-важливими якостями педагога, педагогічною компетентністю та ефективністю педагогічної діяльності). На основі результатів аналізу специфіки українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття, зокрема Острозької та Києво-Могилянської академій, виокремлено духовно-моральний компонент педагогічних здібностей, наповнено його конкретним змістом та окреслено основні шляхи його розвитку. Крім того, обґрунтовано комплексну програму емпіричного вивчення педагогічних здібностей та представлено результати дослідження рівневих та структурно-компонентних особливостей педагогічних здібностей учителів предметів загального циклу, учителів предметів духовно-морального спрямування та викладачів ЗВО. Подано програму розвитку педагогічних здібностей та результати її верифікації.

Книга адресована фахівцям у галузі психології, педагогіки, науковцям, учителям, викладачам ЗВО та всім, хто цікавиться проблемами розвитку професійних здібностей педагогів.


Антонюк Я. Життєпис Степана Янішевського – «Далекого» : правда драматичних змагань : монографія / Ярослав Антонюк, Володимир Трофимович. — Острог, 2020. — 404 с.

Антонюк Я. Життєпис Степана Янішевського – «Далекого» : правда драматичних змагань : монографія / Ярослав Антонюк, Володимир Трофимович. — Острог, 2020. — 404 с.

Ця монографія є першим комплексним дослідженням драматичного життєпису діяча українського націоналістичного підпілля та повстанського руху Степана Янішевського, більш відомого як керівника опозиційного до Проводу ОУН на ПЗУЗ Крайового проводу «Одеса», що охоплював значну частину Волині та Західного Полісся. Написана на основі широкого кола невідомих читацькому загалу документів і матеріалів,виявлених,насамперед, у Галузевому державному архіві Служби безпеки України,а також інших центральних і обласних держархівах, вона, разом із тим, віддзеркалює героїчні і водночас драматичні,суперечливі та дражливі сторінки переважно післявоєнної історії українського національно-визвольного руху, в тому числі конфлікти серед керівництва ОУН та УПА на ПЗУЗ, «чистки», здійснювані Службою безпеки ОУН серед місцевого населення й учасників повстансько-підпільного руху, розкол останнього у 1946р., а також методи радянських спецслужб у протиборстві із ним у ході «війни після війни».

Книга повертає із забуття та висвітлює унікальні задокументовані біографічні епізоди і вчинки численних учасників і симпатиків українського самостійницького руху, а також тих, хто боровся з ним, або пішов на співпрацю з його ворогами. Видання доповнене світлинами з ГДА СБУ, переважна частина яких публікується вперше.

Для науковців, викладачів, студентів, молоді, усіх, хто цікавиться історією українського визвольного руху, життєписами борців за волю України.


Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 8. 160 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 8. 160 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.


Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспек­тива: збірник матеріалів Десятої всеукраїнської науково­прак­тичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль.

Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Десятої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 10. 98 c.

У збірнику розміщено матеріали Десятої всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», що відбулася 28 травня 2020 року на базі Національного університету «Острозька академія».


Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 7. 174 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 7. 174 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнарод- ного туризму як одного з глобалізацій них процесів сучасного світу.


Дем’янчук О. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України : монографія / Ольга Дем’янчук. —Острог, 2019. — 408 с.

Дем’янчук О. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України : монографія / Ольга Дем’янчук. —Острог, 2019. — 408 с.

У монографії висвітлюються сучасні проблеми формування та реалізації фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць та його значення у їх збалансованому розвитку в контексті процесу децентралізації. Збалансований розвиток адміністративно- територіальних одиниць розглядається як система критеріїв максимального задоволення потреб адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням їх фактичних і потенційних можливостей. Основна увага приділена аналізу сучасного стану формування та реалізації фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць, оцінці диспропорцій у їх розвитку. Приділено увагу дослідженню напрямів удосконалення інституційного забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць на основі їх фінансового потенціалу.

Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення в сфері управління фінансовим потенціалом збалансованого розвитку адміністративно- територіальних одиниць, аспірантів і студентів.