library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

23.11.2020

Антонюк Я. Життєпис Степана Янішевського – «Далекого» : правда драматичних змагань : монографія / Ярослав Антонюк, Володимир Трофимович. — Острог, 2020. — 404 с.

Ця монографія є першим комплексним дослідженням драматичного життєпису діяча українського націоналістичного підпілля та повстанського руху Степана Янішевського, більш відомого як керівника опозиційного до Проводу ОУН на ПЗУЗ Крайового проводу «Одеса», що охоплював значну частину Волині та Західного Полісся. Написана на основі широкого кола невідомих читацькому загалу документів і матеріалів,виявлених,насамперед, у Галузевому державному архіві Служби безпеки України,а також інших центральних і обласних держархівах, вона, разом із тим, віддзеркалює героїчні і водночас драматичні,суперечливі та дражливі сторінки переважно післявоєнної історії українського національно­визвольного руху, в тому числі конфлікти серед керівництва ОУН та УПА на ПЗУЗ, «чистки», здійснювані Службою безпеки ОУН серед місцевого населення й учасників повстансько­підпільного руху, розкол останнього у 1946р., а також методи радянських спецслужб у протиборстві із ним у ході «війни після війни».

30.07.2020

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 8. 160 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.

30.07.2020

Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспек­тива: збірник матеріалів Десятої всеукраїнської науково­прак­тичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль.

У збірнику розміщено матеріали Десятої всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», що відбулася 28 травня 2020 року на базі Національного університету «Острозька академія».

30.07.2020

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 7. 174 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнарод- ного туризму як одного з глобалізацій них процесів сучасного світу

25.06.2020

Дем’янчук О. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України : монографія / Ольга Дем’янчук. —Острог, 2019. — 408 с.

У монографії висвітлюються сучасні проблеми формування та реалізації фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць та його значення у їх збалансованому розвитку в контексті процесу децентралізації. Збалансований розвиток адміністративно- територіальних одиниць розглядається як система критеріїв максимального задоволення потреб адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням їх фактичних і потенційних можливостей.

16.06.2020

Жилюк С., Синодальні архієреї Волині / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 88 с.

У книзі на основі опублікованих та архівних джерел висвітлюється діяльність волинських архієреїв періоду царського самодержавства, розкривається їхня роль в утвердженні і розвитку Російської православної церкви на території Волинської губернії. Видання розраховане на дослідників історико-релігієзнавчих проблем, краєзнавців, студентів і всіх, хто цікавиться минулим Волині.

16.06.2020

Жилюк С., Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства : навчальний посібник / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 128 с.

Посібник підготовлений для студентів-магістрантів відповідно до змісту навчальної програми курсу «Актуальні проблеми вітчизняного релігієзнавства та богослов’я». Окремі теми посібника є базовими для поглибленого вивчення інших дисциплін і формування необхідних знань та компетентностей для здобувача вищої освіти за напрямком «релігієзнавство».

16.06.2020

Балашов Е. Метакогнітивний моніторинг саморегульованої навчальної діяльності студентів : монографія / Едуард Балашов.— Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 496 с.

У монографії подано результати комплексного дослідження метакогнітивного моніторингу саморегульованої навчальної діяльності студентів ЗВО.

19.12.2019

Kovaltchouk I. Et un beau jour… Lecture communicative pour ceux qui aiment la langue francaise : навч. посіб. для тих, хто любить французьку мову / І. Kovaltchouk, S. Biletska. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 64 с.

Тексти посібника будуть цікавими майбутнім вчителям, педагогам, допоможуть студентам ближче зрозуміти суть професії. Матеріали посібника можуть бути використані під час проведення практичних занять з навчального модуля «Домашнє (комунікативне) читання» і як матеріал для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

19.12.2019

Янковська Ж. Архетипний складник української літератури (аналітичні студії) : навч. посіб. / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 354 с.

Архетипи як вічні константи людства загалом та маркери нації зокрема наскрізь пронизують людське буття й мають здатність відображатися в різних сферах культури й життєдіяльності того чи того етносу. Оскільки література є художнім відображенням дійсності, то в ній, навіть поза усвідомленням автора, також чітко простежуються певні архетипи, найчастіше як архетипні універсальні концепти, наприклад, «Дім – Поле – Храм» або архетипні образи (хліба, дороги, воріт, сорочки, Мудрого Старого, Дому і т. п.).

У посібнику подано студії окремих літературних творів із застосуванням (як доповнення до наявного літературознавчого аналізу) інтердисциплінарного методу та «методу архетипів», що дає змогу подивитися на зображувані події ніби зсередини, краще уявити конкретний, відображений у творі хронотоп, зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки описаного. Це дозволяє значно доповнити традиційне прочитання твору, а іноді й зовсім по-іншому сприйняти його. Застосована методологія є також своєрідним ключем для самостійного аналізу художніх творів із такої точки зору для глибшого їх розуміння.

До аналізу залучено твори, що представляють кілька літературних періодів та напрямів. В основному це проза Пантелеймона Куліша, Ганни Барвінок, Олекси Стороженка, Тараса Шевченка, Панаса Мирного, Богдана Лепкого, Григора Тютюнника а також ліро-епічні поеми Тараса Шевченка «Катерина» і «Наймичка». Цей перелік є далеко не повним, у перспективі – дослідження інших творів українських та зарубіжних авторів.