Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 10. — 144 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 10. — 144 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного  туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, безпеки Європейського Союзу, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА , 2022. — Вип. 15. — 138 с.

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА , 2022. — Вип. 15. — 138 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам мовознавства, перекладознавства, літературознавства та методики викладання.

Збірник рекомендується студентам-філологам та всім, хто цікавиться філологічною наукою.


Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : Д. Васильєва, Д. Фоменюк, В. Ткачова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 7. — 156 с.

Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : Д. Васильєва, Д. Фоменюк, В. Ткачова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 7. — 156 с.

Збірник присвячений актуальним питанням сучасних міжнародних відносин, зовнішньої політики держав світу, національної та міжнародної безпеки. У ньому представлено наукові праці студентів та аспірантів Національного університету «Острозька академія» та інших ЗВО України.


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки» / укл. З. В. Столяр. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 1(13). — 158 с.

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки» / укл. З. В. Столяр. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 1(13). — 158 с.

До збірника ввійшли статті здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, присвячені проблемам української лінгвістики, гендерних досліджень, психології, педагогіки, філософії, культурології. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться соціогуманітарними науками.


Університетська спільнота підтримки: методичні матеріали проєкту / редкол.: Ю. Шулик, Д. Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 104 с.

Університетська спільнота підтримки: методичні матеріали проєкту / редкол.: Ю. Шулик, Д. Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 104 с.

Матеріали складені як результат реалізації соціального проєкту «Університетська спільнота підтримки” викладачами Національного університету «Острозька академія» за підтримки гуманітарного гранту у рамках Фонду гуманітарної підтримки українських університетів Проєкту міжнародної технічної допомоги «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ Initiative).

Матеріали та проєкт направлені на допомогу, підтримку переміщених осіб, викладачів та студентів, волонтерів, соцпрацівників у зв’язку з воєнними подіями в Україні. Проєкт розкриває три напрямки підтримки: психологічну, просвітницьку та економічну.


Мікула М. П. Організація баз даних та знань: навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Мікула М. П., Коцюк Ю. А., Мікула О. М. — Острог: Вид-во НаУОА, 2021. — 194 с.

Мікула М. П. Організація баз даних та знань: навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Мікула М. П., Коцюк Ю. А., Мікула О. М. — Острог: Вид-во НаУОА, 2021. — 194 с.

У навчальному посібнику розглянуті головні концепції організації і проектування баз даних та баз знань, основні моделі їх побудови, архітектури СУБД і експертних систем. З урахуванням процесів цифровізаціїї розкриті  напрямки розвитку технологій баз даних та баз знань, а також питання, які пов’язані з їх адмініструванням та захистом. Всі головні положення навчального посібника розглядаються з використанням прикладів і ілюструються відповідними графічними матеріалами. Зміст навчального посібника укладений у відповідності з чинною програмою курсу «Організація баз даних та баз знань».

Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів та осіб, які цікавляться розробкою баз даних та додатків на основі баз даних, а також може бути використаний в якості основи для курсу лекцій по відповідним дисциплінам.


Основи фізики : підручник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Новоселецький М. Ю., Нечипорук Б. Д., Новоселецький О. М., Стрельчук В. В. — . Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 286 с.

Основи фізики : підручник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Новоселецький М. Ю., Нечипорук Б. Д., Новоселецький О. М., Стрельчук В. В. — . Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 286 с.

Підвищена активність у сфері створення кіберфізичних систем спрямована на пошук нових напрямів розвитку інформаційно-обчислювальних технологій, що сприятиме об’єднанню та інтегруванню різних за призначенням підсистем в єдину децентралізовану гнучку систему. Ця проблематика набуває актуальності з огляду на значне збільшення можливостей щодо практичної реалізації вимірювальних, обчислювальних та комунікаційних компонентів таких систем на основі сучасних технологічних досягнень у виготовленні інтегральних схем та засобів бездротового зв’язку. Передбачаються проекти взаємодії кібернетичних засобів (вимірювально-обчислювальних, комунікаційних, керуючих, вимірних) з фізичними процесами навколишнього світу. Розв’язання відповідних проблем потребує висококваліфікованих фахівців, які розуміються на сутності фізичних явищ та процесів. Цьому сприятиме пропонований навчальний посібник, в якому викладені базові положення фізичної науки з акцентуванням уваги на питаннях електромагнетизму та мікроелектроніки. Це дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватися в особливостях взаємодії фізичних процесів навколишнього світу з кібернетичними засобами (швидкість перебігу фізичних процесів порівняно з обчислювальними та комунікаційними можливостями кібернетичних засобів), питаннях фізичних процесів (лінійних, нелінійних, синергетичних), наявних можливостях визначити стан фізичного процесу (повнота інформації, точність) та можливого впливу на нього тощо. Наведений додатковий матеріал в розділах підкреслює єдність неживої і живої природи та прояву фізичних закономірностей в ній. Кожний розділ містить вимоги до знань та вмінь та питання для поточного комп’ютерного тестування.


Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Служби безпеки України : навчальний посібник / Андрій Благодарний, Микола Романов, Микола Стрельбицький, Лілія Стрельбицька, Сергій Суслін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 180 с.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Служби безпеки України : навчальний посібник / Андрій Благодарний, Микола Романов, Микола Стрельбицький, Лілія Стрельбицька, Сергій Суслін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 180 с.

У посібнику комплексно висвітлено теорію та практику правового регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності органів СБ України. Визначено правовий статус органів СБ України, як суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності, охарактеризовано функції та принципи зазначеної діяльності, запропоновано класифікацію та розкрито особливості адміністративно-юрисдикційних проваджень, що здійснюються органами державної безпеки.

Видання адресоване науковцям, викладачам і студентам спеціальності «національна безпека», юридичних факультетів, працівникам органів публічної влади.


Стрельбицький М. П. Соціально-правові засади управління національною безпекою України : навч. посіб. / Стрельбицький Микола Павлович, Стрельбицька Лілія Миколаївна, Романов Микола Степанович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 136 с.

Стрельбицький М. П. Соціально-правові засади управління національною безпекою України : навч. посіб. / Стрельбицький Микола Павлович, Стрельбицька Лілія Миколаївна, Романов Микола Степанович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 136 с.

У посібнику показано соціальні та правові аспекти, що мають місце в процесі управління національною безпекою України. Звернута увага на духовно-релігійну її складову.

Призначено для студентів що вивчають чи досліджують проблеми національної безпеки України в цілому та управлінських питань зокрема.

Друкується в авторській редакції.


Плиска Ю. Компетентнісна складова особистісної педагогічної культури вчителя та тенденції її розвитку : навчально-­методичний посібник / Юрій Плиска. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 128 с.

Плиска Ю. Компетентнісна складова особистісної педагогічної культури вчителя та тенденції її розвитку : навчально-­методичний посібник / Юрій Плиска. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 128 с.

Завдання посібника надати допомогу з актуальних питань компетентнісної складової особистісної культури вчителя, акцентувати увагу на техніці її розвитку. Пропонується набір методів дослідження компетентнісної складової вчителя з позиції суб’єктно­вчинкового підходу.

Для вчителів та майбутніх вчителів, які працюватимуть в умовах нової Української школи.