Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

English for the Humanities: (англійська мова для студентів гуманітарних спеціальностей): навч посіб. / укл. Юр’єва О. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 116 с.

English for the Humanities: (англійська мова для студентів гуманітарних спеціальностей): навч посіб. / укл. Юр’єва О. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 116 с.

У навчальному посібнику зібрано тексти, аудіо та вправи з англійської мови, спрямовані на поглиблення знань та збагачення словникового запасу студентів лексикою в галузі гуманітарних наук, формування навичок усного та писемного мовлення, необхідних для виконання професійних завдань.

Для студентів гуманітарних галузей, які навчаються за спеціальностями «Культурологія», «Релігієзнавство», «Філософія».


Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика : навчальний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 124 с.

Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика : навчальний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 124 с.

У посібнику висвітлено державний лад, політичні системи та особливості зовнішньої політики азійських країн АТР. Зокрема, охарактеризовано особливості функціонування законодавчої та виконавчої влади. Показано взаємодію цих гілок влади, описано механізми роботи місцевих органів самоврядування, а також представництв законодавчої і виконавчої влади на місцях. В посібнику також висвітлено принципи діяльності органів контролю і судових інстанцій. Окрему увагу приділено головним векторам зовнішньої політики основних азійських гравців в АТР.


Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти / Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 224 с.

Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти / Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 224 с.

Спільність політичних, культурних і релігійних цінностей країн Центрально-Східної Європи — Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі — не вперше в історії підштовхує їх до спроб вирішення спільних проблем. Автори колективного посібника, підготовленого в межах проекту Вишеградським фондом (V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61610036), намагаються ознайомити читача з політичними, економічними та соціальними процесами в регіоні. Урахування позитивного досвіду країн Вишеградської четвірки спонукатиме до більш докладного вивчення процесів політичних, економічних, соціальних і безпекових трансформацій для швидкої інтеграції України до євроатлантичних структур.

Навчальний посібник буде корисним для студентів-політологів,міжнародників, журналістів, культурологів, викладачів соціальних і гуманітарних дисциплін, а також для тих, хто цікавиться політичними трансформаціями в країнах Вишеградської групи та їхнім політичним досвідом для України.


Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / Марія Петрушкевич. — Острог, 2018. — 408 с.

Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / Марія Петрушкевич. — Острог, 2018. — 408 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з нагальних та знакових проблем сучасних антропології та філософії — релігійній комунікації. Чи може масова культура впливати та змінювати усталені та випробувані часом способи релігійної комунікації? Як різні релігії та церкви реагують на виклики інформаційного суспільства? Чому сучасний вірянин є носієм усіх рис масової культури та діє як споживач навіть у релігійному спілкуванні? Що таке медіа-релігійність?

Аналіз цих та інших питань дає змогу зрозуміти, як трансформується людина та її погляди під впливом масмедіа, інформаційного суспільства та масової культури. Масова релігійна комунікація висвітлюється через діяльність преси, радіо, телебачення, Інтернету та нових медіа, таких як соціальні мережі.


Методичні поради з «Української мови (за професійним спрямуванням)» / авт.-укл. І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2019. — 56 с.

Методичні поради з «Української мови (за професійним спрямуванням)» / авт.-укл. І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2019. — 56 с.

Курс сучасної української мови спрямований на те, щоб навчити студентів користуватися нормами літературної мови в різноманітних практичних мовленнєвих сферах, видах мовленнєвої діяльності; спонукає до мовленнєвої довершеності, яка виявляється в логічності, точності, чистоті, багатстві, виразності висловлювань, прагненні оволодіти мовою, її зображувальними, термінологічними, емоційно-експресивними багатствами.


Охріменко Г. В. Практикум з маркетингових комунікацій : методичні рекомендації для тренінгових вправ до семінарських занять до дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна с

Охріменко Г. В. Практикум з маркетингових комунікацій : методичні рекомендації для тренінгових вправ до семінарських занять до дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Г. В. Охріменко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 80 с.

У методичних рекомендаціях подаються тренінгові вправи та ділові ігри для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність»). Вони допоможуть розвинути професійну компетенції з маркетингових комунікацій для інформаційної продукції: здатність розробляти системи інноваційного маркетингу інформаційних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, виставок тощо).

Для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».


Кривицька О. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / Ольга Кривицька. — Острог, 2019. — 360 с.

Кривицька О. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / Ольга Кривицька. — Острог, 2019. — 360 с.

У монографії досліджено особливості аналізу діяльності суб’єктів ринку страхування життя. Розглянуто фінансово-правові основи системи страхування життя. Розкрито інструменти аналізу ефективності ринку страхування життя. Доведено необхідність інформаційно-аналітичної бази управління компаніями зі страхування життя. Приділено увагу обліково-контрольним процедурам діяльності компаній зі страхування життя.

Розрахована на науковців та практиків, які працюють у сфері страхування життя, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою розвитку ринку страхування життя в Україні.


Методичні поради з історії української літератури ХІХ століття / автор-укладач Ю. В. Миненко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 52 с.

Методичні поради з історії української літератури ХІХ століття / автор-укладач Ю. В. Миненко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 52 с.

Методичні поради покликані допомогти студенту під час підготовки до практичних занять з курсу історії української літератури, що має на меті вивчення основних етапів становлення та еволюції художньої словесності впродовж XІX ст. і вироблення навичок практичного використання засвоєного матеріалу. Методичні поради містять плани практичних занять, список рекомендованої літератури (підручники, наукові статті й монографічні дослідження), тексти для вивчення напам’ять, питання на іспит, а також визначення літературознавчих термінів, поданих за виданням: Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : Академія, 2007. – 752 с.


Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Микола Ковальський ; упоряд. М. Б. Близняк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 296 с.

Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Микола Ковальський ; упоряд. М. Б. Близняк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 296 с.

У книзі вміщено нариси відомого українського історика доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського (1929–2006) про острозьких освітян ХХ ст., уперше надруковані впродовж 1990–2004 рр. у регіональній пресі (переважно Острог, Дубно та Шепетівка). Крізь наратив ученого червоною ниткою проходить ідея історичної тяглості кращих українських освітянських традицій на Волині, які започаткував у XVI ст. меценат національної освіти та науки В.-К. Острозький. На першому плані – біографії та долі освітян краю, обставини їхньої праці та внесок у розбудову вітчизняної педагогічної думки. У праці висвітлено історію навчальних закладів міста, представлено колективний портрет українського освітянина ХХ ст.

Для викладачів закладів вищої освіти, учителів шкіл і коледжів, студентів, аспірантів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історією України, Волині й Острога.


Гандзілевська Г. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс) : монографія / Галина Гандзілевська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — 458 с.

Гандзілевська Г. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс) : монографія / Галина Гандзілевська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — 458 с.

У монографії подано результати комплексного дослідження життєвого сценарію як соціально-психологічного феномену в акмеперіоді. Сконцентровано увагу на конструктивних та деструктивних чинниках продуктивної реалізації його акмеологічного потенціалу в умовах еміграції на рівнях адаптації, самореалізації та акмеологізації. Теоретично та емпірично конструкти життєвого сценарію, механізмом ефективної акмереалізації якого виокремлено наративізацію, характеризуються в контексті функцій та гіперфункцій психологічного імунітету. Обґрунтовано технології психолого-акмеологічного супроводу мігрантів, що включають досвід письменників-емігрантів другої та третьої хвилі еміграції.

Для науковців, науково-педагогічних працівників, психологів-практиків, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами психології життєвого сценарію, акмеперіоду, української діаспори та еміграції, наративними та психодраматичними практиками.