Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Янковська Ж. Символічні коди української культури : навчально-методичний посібник (для викладачів, учителів, учнів та студентів спеціальних закладів загальної середньої й вищої освіти) / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 170 с.

Янковська Ж. Символічні коди української культури : навчально-методичний посібник (для викладачів, учителів, учнів та студентів спеціальних закладів загальної середньої й вищої освіти) / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 170 с.

Українська культура, як і культура кожного народу, глибоко символічна. Різними символами пронизане буквально все матеріальне й духовне життя етносу: побут, звичаї, традиції, фольклор. На жаль, деетнізація української культури у ХХ ст. та сьогоднішні глобалізаційні процеси не сприяють розумінню та збереженню давніх символів, якими послуговувалися наші предки. Як наслідок – втрачається міжпоколінний зв’язок, уніфікуються знакові смисли культури, утилітарне переважає над духовним, масові «одноденні» явища, швидко виникаючи й так само швидко зникаючи, змінюючи один одного, поглинають традиційні форми культури, які вже не завжди можемо пояснити.

Посібник призначений для викладачів освітніх закладів різного типу й для молоді. Матеріали посібника в НаУОА апробовано під час викладання дисциплін тематичного блоку «Традиційна культура українців», зокрема «Народна художня творчість», «Українська етнологія», «Народно-обрядовий комплекс». Актуальний він також у курсах «Усна народна творчість», «Історія української культури», «Українська література», засвідчуючи інтердисциплінарний підхід до вивчення художніх творів.

У тексті посібника авторка зробила спробу поєднати науковий і традиційний погляди на окремі реалії та об’єкти народної культури, декодувати їх символіку. Окремі розділи праці присвячені аналізу символіки хліба, вінка, дороги, воріт, культу предків та ін. Цікавий виклад матеріалу, яскраві приклади зумовлюють доступність видання, кожна із частин якого свого часу була апробована під час виступів на науково-практичних конференціях та у відповідних публікаціях.


Кулаковський П. Методика країнознавчих досліджень : навчальний посібник / Петро Кулаковський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 162 с.

Кулаковський П. Методика країнознавчих досліджень : навчальний посібник / Петро Кулаковський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 162 с.

У посібнику висвітлено становлення країнознавства як науки, її зв’язок з географією та іншими дисциплінами, що склали синтетичну основу регіональних досліджень. Подано коротку характеристику методологічних підходів у країнознавчих дослідженнях. Основна частина посібника присвячена тематичній структурі регіональних студій та викладу головних методів, за допомогою яких елементи цієї структури аналізуються. В окремому розділі подано методи туристичного вивчення країни. Як складові дослідницького країнознавчого інструментарію викладені методи політичних наук, вивчення історії та картографії.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітніми програмами «Країнознавство» та «Регіональні студії».Гандзілевська Г. Прикладна акмеологія для тих, хто прагне успіху : навч. посіб. Для вчителів, журналістів і психологів /Галина Гандзілевська, Сергій Штурхецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 104 с.

Гандзілевська Г. Прикладна акмеологія для тих, хто прагне успіху : навч. посіб. Для вчителів, журналістів і психологів /Галина Гандзілевська, Сергій Штурхецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 104 с.

Навчальний посібник призначений насамперед для слухачів навчальних дисциплін «Психологія життєуспіху», «Прикладна акмеологія», «Журналістика», зокрема, студентів спеціальності «013 Психологія», «053 Початкова освіта», «061 Журналістика», а також для тих, кому цікава проблема досягнення професійного успіху в акмеперіоді. На прикладі соціокультурної адаптації мігрантів запропоновано акмеологічну модель реалізації життєвого сценарію. Особливу увагу у посібнику приділено феномену «професійний сценарій», вивченню чинників процесу відновлення та примноження його акмеологічних ресурсів.
Навчальний посібник пропонує для майбутніх вчителів початкової школи інформаційний ресурс щодо шляхів досягнення професійного успіху, а для майбутніх психологів – практичний інструментарій акмеолога. Майбутні журналісти, окрім кращого розуміння героїв/героїнь своїх публікацій, планування власної кар’єри, зможуть розвинути таку з компетенцій, як здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Запропоновано форми, методи й засоби психолого-акмеологічного супроводу вчителя початкової школи у час реформ. Разом з тим посібник буде корисним для всіх, хто прагне досягати вершинного успіху в усіх життєвих сферах.
Посібник побудовано у формі інтерв’ю Сергія Штурхецького у Галини Гандзілевської. Містить інтерв’ю з Г. Гандзілевською на радіопередачі «Теорія всього» (ведучі Д. Шевчук, В. Лебедюк); використано результати докторської дисертації Г. Гандзілевської на тему: «Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів», її роздуми на сторінці в мережі Facebook «Життєві сценарії: теорія і практика».


Конопка Н. PR в міжнародних відносинах : навч.- метод. посіб. для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, сусКопия Основи усного перекладу : навчальний посібник / уклад. Новоселецька С. В., Пелипенко О. А. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 272 с.

Конопка Н. PR в міжнародних відносинах : навч.- метод. посіб. для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» денної та заочної форми навчання / Наталія Конопка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 124 с.

Навчально-методичний посібник «PR в міжнародних відносинах» присвячений найважливішим аспектам PR-технологій у сфері міжнародних відносин, зокрема у ньому розглядаються поняття, суть та приниципи, історичний розвиток зв’язків з громадськістю; подано особливості комунікації з громадськістю, теорію та практику формування іміджу в системі PR; ключові аспекти стратегічного управління тощо. Особлива увага присвячена основам політичного та міжнародного PR, зокрема проаналізовано особливості лобістської діяльності, ключові аспекти формування політики державного брендингу та досвід для України.
Посібник містить методичні рекомендації підготовки до практичних занять та індивідуально-дослідницького завдання, питання самопідготовки, самоконтролю й підготовки до заліку, список рекомендованих джерал та літератури, термінологічний словник, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу.
Для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.


Основи усного перекладу : навчальний посібник / уклад. Новоселецька С. В., Пелипенко О. А. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 272 с.

Основи усного перекладу : навчальний посібник / уклад. Новоселецька С. В., Пелипенко О. А. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 272 с.

Посібник присвячено першому практичному знайомству студентів­філологів із професією усного перекладача. У стислій формі в ньому описано основні види перекладу, вимоги до перекладача та різних видів усного перекладу, подано практичні поради початківцям. Більшість ілюстративного матеріалу, який охоплює теми міжкультурного спілкування, освіти та системи охорони правопорядку, автори записали під час реалізації молодіжних програм «Канада – Світ – Молодь». Порівняно з посібником «Вступ до усного перекладу», це видання містить більше ознайомлювального матеріалу про історію та учасний стан усного перекладу, а також розширену завдяки новим інтерв’ю тематику.