Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Сучасна політична філософія

Шевчук Д. Сучасна політична філософія: навчальний посібник / Д. Шевчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 348 с.

Навчальний посібник містить курс сучасної політичної філософії. В окремих частинах посібника здійснено розгляд найбільш суттєвих проблем, які стали предметом дискусій у межах сучасної політичної філософії (наприклад, питання про сутність самої політичної філософії, зв'язок філософів із політикою, сучасне розуміння влади, дискурсивізація політичного світу), та феноменів, що впливають на сучасну політику (наприклад, міф, релігія, ідеологія, утопія, глобалізація); проаналізовано основні напрямки сучасної політичної філософії та визначено їх основні ідеї; здійснено інтерпретацію поглядів найбільш значимих постатей сучасної політичної філософії, які у своїх працях розробили оригінальні підходи до осмислення політичних та соціальних проблем сьогодення.


Проблеми методології гуманітарного пізнання у творчості Густава Шпета

Шевчук Д. Проблеми методології гуманітарного пізнання у творчості Густава Шпета: [монографія] / Д. М. Шевчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 200 с.

У монографії здійснено дослідження методологічної проблематики в працях відомого російського філософа початку ХХ століття Густава Шпета. Розробка принципів гуманітарного пізнання є центральною темою усієї творчості мислителя й пов'язана з його метафілософськими поглядами, концепцією історії російської філософії, феноменологією та герменевтикою, обґрунтуванням принципів етнопсихологічних досліджень.


Європейська політика сусідства та відносини Україна – ЄС

Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства та відносини Україна – ЄС. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 210 с.

Здійснено аналіз Європейської політики сусідства як самостійного феномена зовнішньополітичного виміру ЄС. Досліджено місце і роль політики сусідства у стратегії співробітництва та безпеки Євросоюзу, розглянуто взаємостосунки Україна – ЄС у рамках Європейської політики сусідства, а також у контексті підготовки нового базового договору між Україною і Європейським Союзом та сучасних трансформаційних процесів у самому ЄС.

Для спеціалістів-міжнародників, істориків, політологів, державних службовців, які вивчають проблеми європейської інтеграції, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Моральне виховання студентів у коледжах та університетах США

Зарва О. М. Моральне виховання студентів у коледжах та університетах США: навчально-методичний посібник / за ред. проф. В. М. Жуковського. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 172 с.

У посібнику представлена програма спецкурсу та відповідне навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, магістрантів, викладачів, вчителів.


Історичне краєзнавство: навчальний посібник

Близняк М. Історичне краєзнавство: навчальний посібник / М. Близняк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 236 с.

Пропонований посібник розкриває основні напрямки розвитку національного краєзнавства з найдавніших часів до сьогодення. Подано загальні тенденції поступу шкільного краєзнавства і його роль в освітньому та державотворчому процесах. Простежено формування Волині як регіону, висвітлено історію краю від найдавніших часів до кінця XVIII ст., коли він був включений до складу Російської імперії. Висвітлено здобутки і втрати волинян під час Української національно-визвольної революції середини XVII ст. під проводом Б. Хмельницького. Представлений соціально-економічний розвиток краю, охарактеризовано його культуру. Окремо увагу присвячено епосі «Волинських Афін» – часу розквіту національної освіти, культури та мистецтва в другій половині XVI ст., коли центром означених процесів став Острог на Волині.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться минулим України, Волині та Острога.


Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: [програма з духовно-морального виховання дошкільників; навчально-методичний посібник] / Укладачі: Скрипник В. В., Сучок В. Є.; за ред. В. М. Жуковського. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 184 с.

В основу програми покладено базовий компонент дошкільної освіти, в якому наголошується на якості розвитку, вихованості та навченості дитини перших семи років життя за сферами життєдіяльності "Природа", "Культура", "Люди", "Я сам".

У навчально-методичному посібнику подано заняття для дітей дошкільного віку, побудовані на християнських моральних цінностях.

Призначено для вихователів дошкільних дитячих закладів, учителів християнської етики, батьків, студентів педагогічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями духовно-морально виховання дітей на християнських моральних цінностях.