library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

11.03.2021

Біостатистичні методи аналізу інформації : навч.-метод. посіб. для самостійної підготовки до практичних занять з навчальних дисциплін «Біостатистика», «Науково-доказова практична діяльність у громадському здоров’ї» / укл. Лях Юрій Єремійович, Гур’янов Віт

В основу навчально-методичного посібника було покладено «Методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять з біостатистики для студентів медичних факультетів Донецького національного медичного університету», розроблені професором Ляхом Ю. Є. і доцентом Гур’яновим В. Г. (Донецьк, 2012). Посібник адаптований до більшості тем практичних занять з сучасної біостатистики, доказових методів дослідження, методології наукових досліджень, доказового громадського здоров’я, які читаються на кафедрі громадського здоров’я відповідно до робочих планів підготовки бакалавра (галузь знань: 22 – Охорона здоров’я, спеціальність: 229 – громадське здоров’я). При підготовці до практичних занять посібник дозволить студентам визначити їх мету, ознайомитись з ходом виконання навчальних завдань. У посібнику наведено перелік основних теоретичних питань та рекомендованої літератури. Граф логічної структури теми та алгоритми аналізу даних сприяють засвоєнню студентами розділів навчальної теми в їх логічному зв’язку. В якості основного статистичного інструментарію використовувався широко доступний авторський пакет MedStat (Лях Ю. Є, Гур’янов В. Г).

11.03.2021

Lazarowycz O. Uczymy sie pisac poprawnie / Olga Lazarowycz, Halina KrajczynskaI. — Іwano-Frankiwsk ; Ostrog, 2021. —118 с.

Навчально-методичний посібник з польської орфографії «Uczymy sie pisac poprawnie» призначений для студентів філологічних та нефілологічних спеціальностей, а також всім, хто прагне вивчити орфографію польської мови.

04.03.2021

Гуманітарне поле гендерних досліджень : колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 120 с.

У колективній монографії представлене широке коло проблем з різних галузей науки: культурології, історії, дослідження масових комунікацій, соціології, релігієзнавства, філософії, всі вони об’єднані антропологічною проблематикою. Особливістю даного видання є його різноспрямованість, вербалізація актуальних проблем усної історії, онлайн­активізму, урбаністичних студій. Одне із завдань монографії – зробити видимими, підтримати дослідження молодих науковиць. Авторки доводять, що антропологічна проблематика безпосередньо пов’язана із гендерними та феміністичними питаннями. Матеріали видання можуть стати у нагоді усім, кому не байдужий розвиток культури та суспільства, феміністичної та гендерної теорії.

19.02.2021

Янковська Ж. Символічні коди української культури : навчально-методичний посібник (для викладачів, учителів, учнів та студентів спеціальних закладів загальної середньої й вищої освіти) / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 170 с.

Українська культура, як і культура кожного народу, глибоко символічна. Різними символами пронизане буквально все матеріальне й духовне життя етносу: побут, звичаї, традиції, фольклор. На жаль, деетнізація української культури у ХХ ст. та сьогоднішні глобалізаційні процеси не сприяють розумінню та збереженню давніх символів, якими послуговувалися наші предки. Як наслідок – втрачається міжпоколінний зв’язок, уніфікуються знакові смисли культури, утилітарне переважає над духовним, масові «одноденні» явища, швидко виникаючи й так само швидко зникаючи, змінюючи один одного, поглинають традиційні форми культури, які вже не завжди можемо пояснити. Посібник призначений для викладачів освітніх закладів різного типу й для молоді. Матеріали посібника в НаУОА апробовано під час викладання дисциплін тематичного блоку «Традиційна культура українців», зокрема «Народна художня творчість», «Українська етнологія», «Народно-обрядовий комплекс». Актуальний він також у курсах «Усна народна творчість», «Історія української культури», «Українська література», засвідчуючи інтердисциплінарний підхід до вивчення художніх творів. У тексті посібника авторка зробила спробу поєднати науковий і традиційний погляди на окремі реалії та об’єкти народної культури, декодувати їх символіку. Окремі розділи праці присвячені аналізу символіки хліба, вінка, дороги, воріт, культу предків та ін. Цікавий виклад матеріалу, яскраві приклади зумовлюють доступність видання, кожна із частин якого свого часу була апробована під час виступів на науково-практичних конференціях та у відповідних публікаціях.

30.11.2020

Кулаковський П. Методика країнознавчих досліджень : навчальний посібник / Петро Кулаковський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 162 с.

У посібнику висвітлено становлення країнознавства як науки, її зв’язок з географією та іншими дисциплінами, що склали синтетичну основу регіональних досліджень. Подано коротку характеристику методологічних підходів у країнознавчих дослідженнях. Основна частина посібника присвячена тематичній структурі регіональних студій та викладу головних методів, за допомогою яких елементи цієї структури аналізуються. В окремому розділі подано методи туристичного вивчення країни. Як складові дослідницького країнознавчого інструментарію викладені методи політичних наук, вивчення історії та картографії.

23.11.2020

Гандзілевська Г. Прикладна акмеологія для тих, хто прагне успіху : навч. посіб. Для вчителів, журналістів і психологів /Галина Гандзілевська, Сергій Штурхецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 104 с.

Навчальний посібник призначений насамперед для слухачів навчальних дисциплін «Психологія життєуспіху», «Прикладна акмеологія», «Журналістика», зокрема, студентів спеціальності «013 Психологія», «053 Початкова освіта», «061 Журналістика», а також для тих, кому цікава проблема досягнення професійного успіху в акмеперіоді. На прикладі соціокультурної адаптації мігрантів запропоновано акмеологічну модель реалізації життєвого сценарію. Особливу увагу у посібнику приділено феномену «професійний сценарій», вивченню чинників процесу відновлення та примноження його акмеологічних ресурсів.

23.11.2020

Конопка Н. PR в міжнародних відносинах : навч.- метод. посіб. для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, сусКопия Основи усного перекладу : навчальний посібник / уклад. Новоселецька С. В., Пелипенко О. А. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 272 с.

Навчально-методичний посібник «PR в міжнародних відносинах» присвячений найважливішим аспектам PR-технологій у сфері міжнародних відносин, зокрема у ньому розглядаються поняття, суть та приниципи, історичний розвиток зв’язків з громадськістю; подано особливості комунікації з громадськістю, теорію та практику формування іміджу в системі PR; ключові аспекти стратегічного управління тощо. Особлива увага присвячена основам політичного та міжнародного PR, зокрема проаналізовано особливості лобістської діяльності, ключові аспекти формування політики державного брендингу та досвід для України.

23.11.2020

Основи усного перекладу : навчальний посібник / уклад. Новоселецька С. В., Пелипенко О. А. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 272 с.

Посібник присвячено першому практичному знайомству студентів­філологів із професією усного перекладача. У стислій формі в ньому описано основні види перекладу, вимоги до перекладача та різних видів усного перекладу, подано практичні поради початківцям. Більшість ілюстративного матеріалу, який охоплює теми міжкультурного спілкування, освіти та системи охорони правопорядку, автори записали під час реалізації молодіжних програм «Канада – Світ – Молодь». Порівняно з посібником «Вступ до усного перекладу», це видання містить більше ознайомлювального матеріалу про історію та учасний стан усного перекладу, а також розширену завдяки новим інтерв’ю тематику.

23.11.2020

Матласевич О. В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно- історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття : монографія /Матласевич О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 576 с.

У монографії цілісно і комплексно розглянуто проблему розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття. Визначено структуру, чинники, рівні та критерії розвитку педагогічних здібностей, проаналізовано їх співвідношення з іншими дотичними категоріями (професійно-важливими якостями педагога, педагогічною компетентністю та ефективністю педагогічної діяльності). На основі результатів аналізу специфіки українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття, зокрема Острозької та Києво-Могилянської академій, виокремлено духовно-моральний компонент педагогічних здібностей, наповнено його конкретним змістом та окреслено основні шляхи його розвитку.