Головна » Фонди та колекції » Право. Юридичні науки

Право. Юридичні науки

Іщук С. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: монографія.- Хмельницький, 2010.- 167 с.

В монографії проведено комплексне дослідження проблем цивільно-правового регулювання інституту комерційного (фірмового) найменування в Україні, за результатами якого сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та запропоновано проект закону про охорону прав на комерційні найменування. Для викладачів навчальних закладів, і факультетів юридичних спеціальностей, аспірантів, студентів, працівників судових та правоохоронних органів.

Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: монографія / В. Б. Ковальчук. – К.: Логос, 2011. – 392 с.

Монографія присвячена правовому дослідженню проблеми легітимності державної влади як категорії, що визначає ціннісний зміст держави та права. У праці досліджується еволюція ідеї легітимності в європейській та вітчизняній правовій і політичній теоріях, аналізуються основні підходи до розуміння теорії легітимності державної влади в доктринах природного права та юридичного позитивізму. Особлива увага приділяється розробці власного підходу до розуміння правової сутності легітимності державної влади, правова природа якої встановлюється через критерії прав людини та демократичної участі громадян в політичному процесі. У монографії досліджується механізм легітимації влади в умовах функціонування сучасної демократичної, правової держави, наголошується на особливому значенні принципу народного суверенітету як умови легітимності державної влади, а також визначається місце органів конституційної юрисдикції в системі гарантій легітимності та легальності державної влади. Для науковців, законодавців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів.

Колос М.І. Кримінальне право України: Загальна частина. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 608 с.

У навчальному посібнику викладені основні положення чинного кримінального законодавства, науки кримінального права, з урахуванням судової практики і досвіду вивчення та застосування кримінально-правових норм в Україні. Методичні рекомендації щодо розв’язання задач, формулювання відповідей на практичних заняттях, під час заліків, екзаменів та написання курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт сприятимуть належній організації навчального процесу, зокрема в сфері дослідницької діяльності студентів. Для викладачів кримінального права та працівників правоохоронних та судових органів, студентів юридичних факультетів вищих навчальниз закладів.

Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.

Підручник підготовлений на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка предметно вийшла далеко за межі досудового слідства та вивчає закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в суспільстві, що вимагає правового врегулювання шляхом доказування. Підручник являє собою достатньо повний виклад всіх розділів криміналістики, котрий відповідає стандарту вищої юридичної освіти і тенденціям світової криміналістики. Разом з викладом усталених тем і питань курсу із ґрунтовним залученням норм кримінального та кримінально-процесуального права, даних психології, інформатики, статистики та інших наук, окремі глави і параграфи присвячено оригінальним і удосконаленим засобам і прийомам збирання та дослідження доказової інформації, деяким новим методикам розслідування злочинів, зроблено принциповий крок до введення в текст підручника матеріалів щодо техніко-криміналістичних і тактичних можливостей суддів, адвокатів-захисників та нотаріусів. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, нотаріусів.

Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: Монографія.- К.: Прецедент, 2005.- 232 с.

У роботі досліджуються проблеми предмета доказування у кримінальній справі та пов’язані ними питання, що постають перед захисником у ході вибору адекватної позиції захисту та його побудови. Доказування у кримінальній справі, в тому числі доказова діяльність захисника, розглядається з двох боків – практичного (доказування як дослідження) та розумового, логічного (доказування як обґрунтування (спростування) висунутої тези). Для науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, практикуючих юристів.

Сторінки:12далі >