library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

17.11.2023

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во НаУОА, 2023. — Вип. 11. — 188 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, безпеки Європейського Союзу, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.

17.11.2023

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2023. — № 30(58). — 92 с.

У збірнику висвітлюються питання економіки та управління національним господарством, галузями і підприємствами, математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці.

17.11.2023

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2023. — Вип. 18(86). — 122 с.

У збірнику містяться статті, присвячені проблемам сучасного мовознавства та порівняльного літературознавства, а також методиці навчання іноземних мов. Збірник рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам і всім, хто цікавиться філологічною наукою.

14.11.2023

Костюченко О. Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій : навч. пос. / Олексій Костюченко. — 2-ге вид., перероб. і допов.. — Острог : Вид-во НаУОА, 2023. — 176 с.

Посібник присвячений проблемі розвитку соціальної перцепції як професійно важливої характеристики майбутніх фахівців масових комунікацій. Систематизовано та узагальнено сукупність поглядів на поняття соціальної перцепції. З урахуванням психологічної структури професійної діяльності фахівців масових комунікацій запропоновано авторську концептуальну модель соціальної перцепції вищезгаданих спеціалістів та встановлено її основні структурні компоненти. За результатами емпіричного дослідження проаналізовано особливості прояву соціальної перцепції фахівців масових комунікацій відповідно до стажу роботи, віку, статі, акме-періоду та аксіологічної сфери особистості. Встановлено значущі кореляційні зв’язки між показниками самосприйняття, міжособистісного та групового сприйняття спеціалістів масових комунікацій зі змістово-стильовими особливостями соціальної перцепції. На основі порівняння соціальної перцепції майбутніх спеціалістів-медійників та фахівців акме-періоду визначено психологічні особливості розвитку соціальної перцепції майбутніх фахівців галузі масових комунікацій, які полягають у створенні сприятливих психолого-педагогічних умов. Аналіз результатів створення психолого-педагогічних умов розвитку соціальної перцепції засвідчив їх ефективність та можливість широкого використання у вищих навчальних закладах, які готують фахівців галузі масових комунікацій. Видання розраховане на студентів, науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення фахівців масових комунікацій.

13.11.2023

Костюченко О. Основи телевізійної журналістики : навч. посіб. / Олексій Костюченко. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Острог : Вид-во НаУОА, 2023. — 224 с.

У посібнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної телевізійної журналістики. Особлива увага приділяється інформаційним жанрам на телебаченні, зокрема створенню телевізійних новин та інформаційних програм. Книга містить п’ять структурних розділів, у яких розглядається феномен телебачення у системі сучасних ЗМІК; подаються жанри телевізійної журналістики; аналізуються телевізійні новини та специфіка роботи інформаційної редакції служби теленовин; висвітлюється роль ведучого у телевізійній програмі. Наприкінці кожного розділу подано питання для самоконтролю та завдання з перевірки засвоєння знань для самостійної роботи студента. Видання розраховане на студентів спеціальності «Журналістика» та всіх, хто цікавиться проблемами телебачення.

07.09.2023

Сучасні тенденції розвитку законодавства України в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу (м. Острог, 16 травня 2022 р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш, доц. О. О. Дацюка. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023.

У збірнику публікуються матеріали круглого столу «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного права в сучасних умовах» (м. Острог, 16 травня 2022 року) на актуальну державно-правову проблематику. Наведені тези доповідей розкривають сучасний стан та проблематику функціонування державно-правових інститутів в умовах воєнного стану та перспективи їх реформування у ході євро інтеграційного процесу.

14.03.2023

Августюк М. Емоційний інтелект у дискурсі точності метакогнітивного моніторингу : Монографія / Марія Августюк. — Острог : Вид-воНаУОА, 2023. — 374 с.

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження емоційного інтелекту в структурі точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів ЗВО. Увагу зосереджено на теоретико-емпіричному вивченні особли востей прояву емоційного інтелекту в структурі точності метакогнітивного моніто рингу. Обґрунтовано та побудовано теоретико-концептуальну модель зв’язку емоційного інтелекту з точністю метакогнітивного моніторингу, досліджено особливості прояву емоційного інтелекту в структурі точності метакогнітивного моніторингу, представлено апробовану тренінгову програму підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів засобами емоційного інтелекту, розроблено психолого- дидактичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу. Для науковців, науково-педагогічних працівників, психологів-практиків, здобувачів вищої освіти та всіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією.

09.01.2023

Вісич О. Українська метадрама ХХ століття : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2022. — 244 с.

У посібнику презентовано теоретичні та історико-літературні аспекти розвитку української метадрами у світовому контексті, а також методологію метадраматичного аналізу творів українських драматургів ХХ століття, зокрема й представників еміграційної літератури. Розраховано на викладачів і студентів, широке коло філологів, театрознавців й усіх, хто цікавиться українською драматургією та театром.

30.12.2022

Студентські наукові записки. Серія «Політологія та національна безпека». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 1. 102 с

Збірник присвячено важливим проблемним питанням політичної науки та національної безпеки. Збірник містить кращі статті студентів обох спеціальностей кафедри національної безпеки та політології.

12.12.2022

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 17. — 98 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені питанням гібридної та інформаційної війни у теоретичному та прикладному аспектах. Збірник рекомендовано політологам, філологам, журналістам і всім тим, хто цікавиться проблемами гібридної та інформаційної війни РФ проти України.