Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Гандзілевська Г. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс) : монографія / Галина Гандзілевська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — 458 с.

Гандзілевська Г. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс) : монографія / Галина Гандзілевська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — 458 с.

У монографії подано результати комплексного дослідження життєвого сценарію як соціально-психологічного феномену в акмеперіоді. Сконцентровано увагу на конструктивних та деструктивних чинниках продуктивної реалізації його акмеологічного потенціалу в умовах еміграції на рівнях адаптації, самореалізації та акмеологізації. Теоретично та емпірично конструкти життєвого сценарію, механізмом ефективної акмереалізації якого виокремлено наративізацію, характеризуються в контексті функцій та гіперфункцій психологічного імунітету. Обґрунтовано технології психолого-акмеологічного супроводу мігрантів, що включають досвід письменників-емігрантів другої та третьої хвилі еміграції.

Для науковців, науково-педагогічних працівників, психологів-практиків, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами психології життєвого сценарію, акмеперіоду, української діаспори та еміграції, наративними та психодраматичними практиками.


Кудінов С. Основи терорології : навч. посіб. / Сергій Кудінов, Ігор Рижов, Микола Романов — Острог : Вид-во НаУОА,2020. — 200 с.

Кудінов С. Основи терорології : навч. посіб. / Сергій Кудінов, Ігор Рижов, Микола Романов — Острог : Вид-во НаУОА,2020. — 200 с..

У посібнику досліджуються теоретичні проблеми формування теророгенності соціальних систем і базові концепти антитерористичної безпеки.

Призначено для суб’єктів боротьби з тероризмом, правоохоронних та інших органів державної влади, закладів освіти.

Друкується в авторській редакції.


Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. — вид. 2-ге, переробл. і доповн. — Острог, 2020. — 568 с.

Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. — вид. 2-ге, переробл. і доповн. — Острог, 2020. — 568 с.

У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України з скіфських часів до сучасності, простежено головні етапи державотворення, проаналізовано збройну агресію Російської Федерації проти України. Окремо з’ясовано внесок у становлення і поступ вітчизняної воєнної справи видатних військових діячів.


Kovaltchouk I. Et un beau jour… Lecture communicative pour ceux qui aiment la langue francaise : навч. посіб. для тих, хто любить французьку мову / І. Kovaltchouk, S. Biletska. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 64 с.

Kovaltchouk I Et un beau jour… Lecture communicative pour ceux qui aiment la langue francaise : навч. посіб. для тих, хто любить французьку мову // І. Kovaltchouk, S. Biletska. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 64 с.

Тексти посібника будуть цікавими майбутнім вчителям, педагогам, допоможуть студентам ближче зрозуміти суть професії.

Матеріали посібника можуть бути використані під час проведення практичних занять з навчального модуля «Домашнє (комунікативне) читання» і як матеріал для самостійної та індивідуальної роботи студентів.


Янковська Ж. Архетипний складник української літератури (аналітичні студії) : навч. посіб. / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 354 с.

Янковська Ж. Архетипний складник української літератури (аналітичні студії) : навч. посіб. / Жанна Янковська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 354 с.

Архетипи як вічні константи людства загалом та маркери нації зокрема наскрізь пронизують людське буття й мають здатність відображатися в різних сферах культури й життєдіяльності того чи того етносу. Оскільки література є художнім відображенням дійсності, то в ній, навіть поза усвідомленням автора, також чітко простежуються певні архетипи, найчастіше як архетипні універсальні концепти, наприклад, «Дім – Поле – Храм» або архетипні образи (хліба, дороги, воріт, сорочки, Мудрого Старого, Дому і т. п.).

У посібнику подано студії окремих літературних творів із застосуванням (як доповнення до наявного літературознавчого аналізу) інтердисциплінарного методу та «методу архетипів», що дає змогу подивитися на зображувані події ніби зсередини, краще уявити конкретний, відображений у творі хронотоп, зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки описаного. Це дозволяє значно доповнити традиційне прочитання твору, а іноді й зовсім по-іншому сприйняти його. Застосована методологія є також своєрідним ключем для самостійного аналізу художніх творів із такої точки зору для глибшого їх розуміння.

До аналізу залучено твори, що представляють кілька літературних періодів та напрямів. В основному це проза Пантелеймона Куліша, Ганни Барвінок, Олекси Стороженка, Тараса Шевченка, Панаса Мирного, Богдана Лепкого, Григора Тютюнника а також ліро-епічні поеми Тараса Шевченка «Катерина» і «Наймичка». Цей перелік є далеко не повним, у перспективі – дослідження інших творів українських та зарубіжних авторів.


Методичні поради з методики викладання української мови у вищих навчальних закладах

Методичні поради з методики викладання української мови у вищих навчальних закладах / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. — 72 с.

Курс методики викладання української мови у вищих навчальних закладах включає навчальний матеріал, необхідний для вироблення чіткого уявлення про зміст викладацької праці й основні орієнтири її виконання, призначений ознайомити студентів із методичними та педагогічними засадами організації навчального процесу, сутністю науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах, а також особливостями реформування системи вітчизняної освіти, що полягають в об’єднанні досягнень науково-педагогічного прогресу з духовним розвитком людини, формуванням її наукового світогляду, культурним збагаченням, у забезпеченні професіоналізму й комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Практичні заняття сприяють формуванню у студентів-філологів професійної компетентності: виробленню вмінь сприймати, розуміти, систематизовувати наукову інформацію з різних джерел; співвідносити теореотичні знання з потребами вищої школи; втілювати нові методичні ідеї у практику навчання лінгвістичних дисциплін; планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних занять; використовувати найбільш ефективні методи і прийоми навчання у вищих навчальних закладах.