Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Ковальчук В. Б. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу

Ковальчук В. Б. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу : монографія / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 212 с.

Монографія присвячена аналізу сутності правосвідомості та її впливу на суспільно-політичні процеси в державі і суспільстві, а також розкриттю особливостей формування громадянської правосвідомості. Дослідження містить аналіз правосвідомості як елементу правової системи держави та впливу цього явища на такі її складові як система права, правотворчість та правозастосування. У роботі визначено основні критерії оцінки правосвідомості кандидатів на посади в органах державної влади та суддівському корпусі. У монографії досліджено систему правових цінностей сучасного громадянського суспільства, а також розкрито значення правосвідомості як фактору утвердження активної громадянської позиції та охарактеризовано особливості правосвідомості в період демократичного транзиту. Визначено сутність зрілої правосвідомості та фактори, що впливають на її формування. З’ясовано роль правосвідомості в процесі легітимації державної влади і забезпеченні режиму законності та правопорядку. Монографія адресована науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам, студентам правникам та всім, хто цікавиться проблемами теорії права та держави.


Мацієвський Ю. В. Як писати наукові роботи з політології?

Мацієвський Ю. В. Як писати наукові роботи з політології? : навч. Посіб. / Ю. В. Мацієвський, В. М. Лебедюк. — вид. друге, перероб. і доп. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. — 148 с.

У навчальному посібнику автори пропонують відповіді на питання, що стосуються методології дослідження. У десяти розділах розглянуто його основні етапи — від формулювання проблеми до аналізу та інтерпретації даних. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.


Ковальчук І. В. Lecture communicative d’apres le roman de Guy de Maupassant «Une vie»

Ковальчук І. В. Lecture communicative d’apres le roman de Guy de Maupassant «Une vie» : навч. посіб. / І. В. Ковальчук, С. М. Білецька. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 316 с.

Посібник допоможе студентам більш досконало і цілеспрямовано підходити до вивчення літературного тексту, доходити сутності викладених ідей.


Зінчук Д. О. Теорія держави та права: інтерактивний курс

Зінчук Д. О. Теорія держави та права: інтерактивний курс / Д. О Зінчук. —Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. — Частина друга. — 136 с.

Основна ціль автора — не нав’язати теоретичний матеріал, а запросити до діалогу, адже теорія не передбачає встановлених істин та єдино правильних відповідей. Хотілося б, щоб опрацьована інформація викликала якісь емоції та бажання теорію побачити через приклади з практики. Адже немає нічого практичнішого за гарну теорію.


Зайцев М. Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита)

Зайцев М. Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита) : курс лекцій / М. Зайцев. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 178 с.

В посібнику розглянуто становлення античної філософії від Фалеса до софістів і Сократа. Здійснено виклад ідей перших філософів як в змістовно предметному плані, так і в плані логіки становлення філософії як специфічно теоретичного способу осягнення світу. Посібник виник на основі і в формі лекцій курсу історії філософії, що протягом ряду років читався для студентів-культурологів Національного університету «Острозька академія».


Комов О. Д. Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потому.

Комов О. Д. Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потому. / О. Д. Комов, І. В. Гущук. — Рівне ; Острог : Видавець СПД Свинарчук Р. В., 2016. — 128 с.

У першому розділі видання автори в доступній формі розповідають про радіацію, її вплив на організм людини, дають основні поняття про природний та штучний радіаційний фон, глобальні опади та формування дозових навантажень на населення за рахунок іспитів ядерної зброї, специфіку ґрунтів Рівненського Полісся. У другому розділі описано радіаційний стан після аварії на Чорнобильсь кій АЕС, роботу фахівців санітарної служби області в ліквідації наслідків аварії безпосередньо в «чорнобильській зоні» Київської області. У стислій формі надано результати досліджень радіаційної обстановки, яка склалася після аварії, радіоактивного забруднення ґрунтів, продуктів харчування на території області; шляхи подолання бюрократичних перепон радянського часу в питанні визнання частини області як радіаційно «забрудненої». Наведено дані про доступ, який для пересічних громадян був обмежений. У третьому розділі акцентовано увагу на питаннях вивчення негативного впливу наслідків аварії на ЧАЕС. Результати науково-практичних досліджень опубліковані авторами у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях за напрямами: гігієнічна оцінка стану радіаційного забруднення довкілля та доз опромінення населення Поліських районів Рівненської області; визначення впливу радіаційного фактору на стан захворюваності, зокрема вроджених вад розвитку; оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області. У висновках узагальнено основні проблемні моменти, надано рекомендації та пропозиції для населення, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування на різних рівнях управління. Публікація містить додатки з роз’ясненнями та наочним супроводом поданої інформації. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів та студентів, а також для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування НУО у сфері охорони довкілля та громадського здоров’я