Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

Сучасні тенденції розвитку законодавства України в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу (м. Острог, 16 травня 2022 р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш, доц. О. О. Дацюка. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023.

Сучасні тенденції розвитку законодавства України в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу (м. Острог, 16 травня 2022 р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш, доц. О. О. Дацюка. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. 224 с.

У збірнику публікуються матеріали круглого столу «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного права в сучасних умовах» (м. Острог, 16 травня 2022 року) на актуальну державно-правову проблематику. Наведені тези доповідей розкривають сучасний стан та проблематику функціонування державно-правових інститутів в умовах воєнного стану та перспективи їх реформування у ході євро інтеграційного процесу.


Августюк М. Емоційний інтелект у дискурсі точності метакогнітивного моніторингу :  Монографія / Марія Августюк. — Острог : Вид-воНаУОА, 2023. — 374 с.

Августюк М. Емоційний інтелект у дискурсі точності метакогнітивного моніторингу : Монографія / Марія Августюк. — Острог : Вид-воНаУОА, 2023. — 374 с.

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження емоційного інтелекту в структурі точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів ЗВО. Увагу зосереджено на теоретико-емпіричному вивченні особли востей прояву емоційного інтелекту в структурі точності метакогнітивного моніто рингу. Обґрунтовано та побудовано теоретико-концептуальну модель зв’язку емоційного інтелекту з точністю метакогнітивного моніторингу, досліджено особливості прояву емоційного інтелекту в структурі точності метакогнітивного моніторингу, представлено апробовану тренінгову програму підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів засобами емоційного інтелекту, розроблено психолого- дидактичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу.  

Для науковців, науково-педагогічних працівників, психологів-практиків, здобувачів вищої освіти та всіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією


Вісич О. Українська метадрама ХХ століття : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2022. — 244 с.

Вісич О. Українська метадрама ХХ століття : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2022. — 244 с.

У посібнику презентовано теоретичні та історико-літературні аспекти розвитку української метадрами у світовому контексті, а також методологію метадраматичного аналізу творів українських драматургів ХХ століття, зокрема й представників еміграційної літератури. 

Розраховано на викладачів і студентів, широке коло філологів, театрознавців й усіх, хто цікавиться українською драматургією та театром.


Студентські наукові записки. Серія «Політологія та національна безпека». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 1. 102 с

Студентські наукові записки. Серія «Політологія та національна безпека». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 1. 102 с

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені питанням гібридної та інформаційної війни у теоретичному та прикладному аспектах. 

Збірник рекомендовано політологам, філологам, журналістам і всім тим, хто цікавиться проблемами гібридної та інформаційної війни РФ проти України.  


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 17. — 98 с.

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 17. — 98 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені питанням гібридної та інформаційної війни у теоретичному та прикладному аспектах. 

Збірник рекомендовано політологам, філологам, журналістам і всім тим, хто цікавиться проблемами гібридної та інформаційної війни РФ проти України.  


Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку :  матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 21 жовт. 2022 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 364 с.

Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 21 жовт. 2022 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 364 с.

У тезах Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розкрито питання розвитку фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах, фінансово-бюджетного механізму та його впливу на розвиток економіки, податків та податкової політики у фінансовій системі країни, фінансів суб’єктів господарювання, економічних відносин України в глобалізаційних процесах.

 


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА. — Вип. 16. — 2022. — 86 с

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА. — Вип. 16. — 2022. — 86 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам інформаційної війни та засобам пропагандистського впливу Російської Федерації проти України. 

Збірник рекомендовано студентам-філологам, політологам та всім, хто цікавиться проблемами інформаційної війни РФ проти України.

 


Худолій А. Інформаційна війна 2014–2022 рр. : монографія. / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 208 с.

Худолій А. Інформаційна війна 2014–2022 рр. : монографія. / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 208 с.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти інформаційної війни РФ проти України. Розкрито зміст фейків, меседжів і наративів, спрямованих проти України упродовж 2014–2022 рр., їхню роль у конвенційній війні РФ. Розглянуто вербальні маніпуляції, їхні комунікативні та когнітивні засади. Увагу зосереджено на структурі інформаційного впливу, інструментах інформаційної війни, комунікативних і когнітивно-психологічних особливостях системи інформаційного впливу.

Книга може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями інформаційної війни, інформаційно-психологічними операціями, роллю ЗМІ у інформаційному протиборстві, внутрішньою та зовнішньою політикою воюючих сторін, військовими конфліктами.
Августюк М. М. Методичні поради до підвищення рівня емоційного інтелекту в здобувачів вищої освіти / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 94 с.

Августюк М. М. Методичні поради до підвищення рівня емоційного інтелекту в здобувачів вищої освіти / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 94 с.

Методичні поради призначені для здобувачів вищої освіти, викладачів та психологів, а також усіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією. У порадах висвітлено теоретико-методологічні засади вивчення чинників емоційного інтелекту, окреслено можливі шляхи встановлення та підвищення рівня емоційного інтелекту студентів.


Августюк М. М. Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти засобами емоційного інтелекту / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 78 с.

Августюк М. М. Августюк М. М. Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти засобами емоційного інтелекту / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 78 с.

Методичні поради призначені для здобувачів вищої освіти, викладачів та психологів, а також усіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією. У порадах висвітлено теоретичний аспект вивчення взаємозв’язку емоційного інтелекту з основними характеристиками метапізнання в навчальній діяльності студентів, окреслено можливі шляхи підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в студентів засобами емоційного інтелекту.