Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Посібник-довідник із курсу «Теоретична фонетика англійської мови»

Пелипенко О. О. Посібник-довідник із курсу «Теоретична фонетика англійської мови»: навчальний посібник для студентів четвертого курсу факультету романо-германських мов НаУОА (заочна форма навчання) / О. О. Пелипенко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 156 с.

Посібник-довідник призначений для студентів факультету романо-германських мов НаУОА заочної форми навчання і містить програму навчального курсу, конспекти лекцій, список питань до підсумкового модульного контролю та індивідуальні практичні завдання для контрольних робіт, зразки виконання контрольних робіт, словник і глосарій основних фонетичних термінів. У конспектах лекцій вміщений навчальний матеріал з основних тем курсу теоретичної фонетики англійської мови: фонетика як наука, звуки англійської мови як артикуляційні та функціональні одиниці, склад, словесний наголос, просодична організація англійського мовлення, вимовна норма англійської мови та її варіанти.


Математика  прихованих  можливостей

Сявавко Мар’ян. Математика прихованих можливостей: навчальний посібник / М. С. Сявавко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 396 с.

Розглянуто основні методи роботи із неповною інформацією, зі знаннями, насамперед нечіткими; аналізуються нові підходи системного дослідження важливих класів моделей інтелектуальних систем; поданий розв’язок складних важкоструктурованих і формалізованих задач зі сфери бізнесу, управління, планування, діагностики, прийняття рішень тощо. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за спеціальностями «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», «Економічна кібернетика», «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика». Метою посібника є ознайомлення студентів з основами нового підходу вивчення теорії інтелектуальних систем.


Математика для економістів

Пасічник Я. А. Математика для економістів: Підручник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 432 с.

Даний підручник вміщує теоретичний матеріал з основних розділів вищої математики, достатню кількість зразків розв’язування вправ, які ілюструють цей матеріал, завдання для самостійної роботи та відповіді до них. Рекомендований як підручник студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра галузі знань “Економіка і підприємництво”.


Практикум із «Зарубіжної літератури»

Зелінська Л. В. Практикум із «Зарубіжної літератури». Анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи для студентів ІІ курсу / Л.В. Зелінська. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька aкадемія», 2013. – 98 с.

Посібник призначений для безпосередньої підготовки до практичних занять із курсу «Зарубіжна література». Практикум містить анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи для студентів ІІ курсу.


Практикум із «Зарубіжної літератури»

Зелінська Л. В. Практикум із «Зарубіжної літератури». Анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи для студентів ІІІ курсу / Л.В. Зелінська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька aкадемія», 2013. – 110 с.

Посібник призначений для безпосередньої підготовки до практичних занять із курсу «Зарубіжна література». Практикум містить анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи для студентів ІІІ курсу.


Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій)

Бондарчук Я. В. Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій): [монографія] / Я. В. Бондарчук. – Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – 152 с. (Серія «Медіа-текст в системі культури». Випуск 1).

У монографії проаналізовано різні підходи до вирішення проблеми походження світу і людини з позицій природного еволюціонізму, креаціонізму Молодої Землі та креаціонізму Старої Землі. Шляхом співвіднесення біблійного тексту та даних природничих наук визначено, на який приблизно проміжок часу припадав кожний «день творення» світу.Для культурологів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться проблематикою наукових та релігійних теорій походження світу.