Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології

Крайчинська Г. В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології: [монографія] / Г. В. Крайчинська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 164 с.

У монографії проаналізовано польські фразеологізми з компонентами-назвами грошових одиниць, простежено особливості їх функціонування, виявлено національну специфіку цього шару лексики, а також досліджено природу компонента-назви грошової одиниці. Вперше у слов'янському мовознавстві на основі аналізу використання польських і фрагментарно українських фразеологізмів із заданим компонентом показано роль назв грошових одиниць у формуванні загального фразеологічного значення, осмислено тематичні групи НФО й частково розглянуто відтворення польських НФО засобами української мови, що дало змогу продемонструвати слов'янське тло досліджуваних одиниць.

Для славістів, полоністів, студентів-філологів вищих навчальних закладів, етнолінгвістів.


Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ  –  поч. ХХ ст.

Костюк О. Ю. Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. Навчальний посібник з історії педагогіки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 224 с.

У навчальному посібнику здійснено системний аналіз становлення та розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ - на початку XX ст. на основі виявлених архівних, статистичних та літературних джерел; конкретизовано вплив суспільно-політичних та соціокультурних передумов на становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ - початку XX ст.; систематизовано організацію навчально-виховного процесу у початкових та середніх релігійних навчальних закладах Волині; визначено етапи становлення та розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст.

Рекомендується науковцям, студентам вищих навчальних закладів.


Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект)

Король Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект). Навчально-методичний посібник // Л. Д. Король. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 228 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади дослідження проблеми формування національного характеру в умовах оволодіння іноземною мовою. Запропоновано концептуальну модель та авторську програму формування національного характеру студентської молоді з урахуванням психолінгвістичних особливостей у контексті реалізації міжкультурного порівняльного підходу.

Представлений матеріал може використовуватися у контексті різних навчальних дисциплін та спецкурсів, зокрема «Педагогічна та вікова психологія», «Психолінгвістика», «Етнопсихологія», Етнопсихолінгвістика», «Іноземна мова» тощо. Рекомендується викладачам вищих навчальних закладів, студентам та аспірантам.


Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів

Худолій А. О. Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів: [монографія]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 128 с.

У книзі розглядаються вузлові аспекти зовнішньої політики Америки в постбіполярний період (з 1989 по 2008 роки) крізь призму впливу стереотипних уявлень. Висвітлено вплив стереотипів на формування зовнішньополітичного курсу країни, починаючи від Дж. Буша-старшого до Дж. Буша-молодшого. Проаналізовано особливості розвитку України та розвиток взаємовідносин із США після закінчення «холодної війни». Увагу зосереджено на обрисах нового світового порядку, колізіях відносин з Росією та трансформації політичної стратегії Сполучених Штатів на світовій арені.

Книга розрахована на широке коло читачів, які досліджують проблеми зовнішньої політики, цікавляться політичними колізіями реалій світу, що глобалізується.


Політичні стереотипи у геостратегії США

Худолій А. О. Політичні стереотипи у геостратегії США: [монографія]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 148 с.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти зовнішньої політики США крізь призму впливу стереотипних уявлень. Розкрито зміст стереотипів за допомогою використання політичної риторики, їхню роль у формуванні політики американських президентів на зовнішній арені, починаючи від Г. Трумена і закінчуючи Дж. Бушем-старшим. Висвітлено процеси формування політичних стереотипів. Увагу зосереджено на тому, як система стереотипів під впливом політичної традиції позначається на змінах зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів.

Книга може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями зовнішньої політики.


Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників

Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників / Укладачі: А. М. Богуш, В. Є. Сучок. – 2-ге вид. доп. і перероб. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 234 с.

Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з духовно-морального виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Згідно з розробленою програмою у хрестоматії за тематичним принципом подано оповідання, казки, вірші, притчі до занять із духовно-морального виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Хрестоматія призначена для вихователів дошкільних закладів, учителів християнської етики, батьків, учнів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями виховання дітей на християнських моральних цінностях.