Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Інститут права ім. І. Малиновського » Кафедра теорії та історії держави і права » Ковальчук Віталій Богданович

Ковальчук Віталій Богданович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2013

Ковальчук В. Б. Громадянське суспільство та державна влада в процесі демократичної легітимації: теоретико-правові аспекти [Текст] : монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. – Острог, 2013. – 268 с.

Ковальчук В. Б. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та держаної влади в процесі демократичної легітимації [Текст] : монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 268 с.

У монографії досліджуються правові основи взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства в процесі демократичної легітимації. Авторами проаналізовано теоретичні засади такої взаємодії, визначається правова природа громадянського суспільства та державної влади в контексті процесу демократичної легітимації, досліджується питання громадянської правосвідомості як ключового фактору утвердження державного правління. Окремим актуальним питанням монографії є конституційно-правовий статус інститутів громадянського суспільства, який зазнав значних змін у зв’язку з нещодавньою зміною законодавства у цій сфері. У останньому розділі монографії аналізується громадянський протест як один із правових способів запобігання делегітимації державної влади. У цій частині дослідження авторами приділено увагу міжнародним стандартам реалізації права на мирні зібрання та вітчизняній практиці реалізації права на громадянський протест.

Монографія адресована науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам та студентам, юристам-практикам та всім, хто цікавиться проблемами державознавства.

2011

Ковальчук В. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці [Текст] : монографія / Віталій Ковальчук. – К. : Логос, 2011. – 392 с.

Монографія присвячена правовому дослідженню проблеми легітимності державної влади як категорії, що визначає ціннісний зміст держави та права. У праці досліджується еволюція ідеї легітимності в європейській та вітчизняній правовій і політичній теоріях, аналізуються основні підходи до розуміння теорії легітимності державної влади в доктринах природного права та юридичного позитивізму. Особлива увага приділяється розробці власного підходу до розуміння правової сутності легітимності державної влади, правова природа якої встановлюється через критерії прав людини та демократичної участі громадян в політичному процесі. У монографії досліджується механізм легітимації влади в умовах функціонування сучасної демократичної, правової держави, наголошується на особливому значенні принципу народного суверенітету як умови легітимності державної влади, а також визначається місце органів конституційної юрисдикції в системі гарантій легітимності та легальності державної влади.

Для науковців, законодавців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

1999

Навчально-методичний посібник з курсу «Податкове право України» [Текст] / укл. Федорчук О. М. ; відп. ред. Ковальчук В. Б. – Острог, 1999. – 216 с.

У посібнику вміщені: Пояснювальна записка, мета і завдання курсу, міждисциплінарні зв’язки, зміст курсу та тестові завдання до кожної теми, перелік питань для підготовки до іспиту, плани лекцій та плани семінарських занять, бібліографія та збірник нормативних актів з курсу «Податкове право України» для студентів-правників.