Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Інститут права ім. І. Малиновського » Кафедра державно-правових дисциплін » Скрипнюк Олександр Васильович

Скрипнюк Олександр Васильович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2013

Правові основи розвитку сучасних політичних систем : досвід та перспективи [Текст] : монографія / [Скрипнюк О. В. та ін.] – К. : Юрид. думка, 2013. – 289 с.

2012

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» [Текст] : науково-практичний коментар / О. В. Скрипнюка, І. А. Тимченка, В. П. Тихого. – Х. : Право, 2012. – 244 с.

2011

Вавженчук С. Я. Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні [Текст] : монографія / С. Я. Вавженчук ; за ред. О. В. Скрипнюка. – К. : Атіка, 2011. – 216 с.

Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку [Текст] : збірник наукових праць / О. Д. Крупчана, О. В. Скрипнюка. – К., 2011. – 200 с.

Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду [Текст] : матеріали міжнародного наукового семінару (м. Київ, 22 вересня 2010 року) / О. В. Скрипнюка. – К. : Атіка, 2011. – 80 с.

Збірку присвячено актуальним проблемам і перспективам реформування законодавчого процесу та парламентської процедури в Україні.

Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення [Текст] : монографія / [В. Л. Федоренко та ін. ; за ред. О. В. Скрипнюка, В. В. Федоренка]. – К. : НАДУ, 2011. – 343 с.

Сучасний конституційний процес і реформування органів державної влади в Україні [Текст] / О. В. Скрипнюка. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 152 с.

2010

Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави [Текст] : у 2 т. / О. В. Скрипнюка. – К. : Логос, 2010. – Т. 1 : Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження. – 626 с.

Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави [Текст] : у 2 т. / О. В. Скрипнюка. – К. : Логос, 2010. – Т. 2 : Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку. – 691 с.

Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві [Текст] : монографія / В. В. Сухонос ; наук. ред. О. В. Скрипнюк. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 339 с.

2008

Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (7 квітня 2008 р., м. Київ) / ред. О. В. Скрипнюк. – К., 2008. – 323 c.

Скрипнюк О. В. Право і демократія в умовах формування та розвитку національної правової системи [Текст] / О. В. Скрипнюк // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – Х. : Право, 2008. – Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи в Україні. – С. 664–688.

2007

Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., (26 жовтня 2007 року, м. Київ) / ред. О. В. Скрипнюк. – Х. : Право, 2007. – 296 с.

2006

Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні (до 15-ї річниці незалежності України) [Текст] : [монографія] / І. О. Кресіна, А. С. Матвієнко, Н. М. Онищенко, Є. В. Перегуда, О. В. Скрипнюк та ін. – К., 2006. – 304 с.

Аналізується взаємозв’язок політичної і правової сфер суспільного розвитку, державної і правової політики у перехідному суспільстві. Розкривається роль правової системи у забезпеченні стабільності і цілісності суспільного життя, зміцнення політичної системи, прискорення й оптимізації соціальних перетворень. Висвітлюються основні наукові підходи до державного управління як інструмента забезпечення прав людини і громадянина та до урядування як здатності держави налагодити співпрацю суспільних інститутів і громадян у прийнятті та реалізації рішень.

Показано здобутки, проблеми й перспективи трансформації політичної системи в Україні. Доведено, що політична реформа у перехідному суспільстві не може обмежитися зміною форми державного правління.

Проаналізовано модель виборчої системи України як віддзеркалення балансу політичних сил, ступеня структуризації політичної системи.

Розкрито роль інституту президента у пострадянських країнах, і зокрема в Україні, як інтегруючого чинника усієї системи державної влади, визначено особливості політичної і юридичної відповідальності глави держави, процедури імпічменту.

Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика): до 15-річчя незалежності України [Текст] / [монографія] / О. В. Скрипнюк. – К. : Логос, 2006. – 368 с.

У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного розуміння демократії, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації демократичного ідеалу. Особлива увага приділяється аналізу основних правових та політичних інститутів демократії, дослідженню їх функціонування та формування в умовах усталених демократій, в Україні, а також у транзитивних політичних системах. У монографії досліджується широка панорама різноманітних науково-теоретичних підходів до тлумачення демократії, включаючи всебічний розгляд критичних аргументів, що висуваються щодо тих чи інших її моделей. Наголошується, що процес демократизації та демократичного розвитку в Україні не може бути розглянутий виключно з позицій «інституційної демократії», оскільки структурно-функціональна ефективність демократичних інститутів значною мірою залежить від того середовища, в якому вони існують. Це дослідження також про випробування України демократією і про випробування демократії в Україні.

Розраховано на широкий загал читачів: науковців, політиків, викладачів, студентів вузів, всіх тих, хто цікавиться проблемами права, теорії демократії, суспільного розвитку, державотворення, політики тощо.

2005

Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації (до десятої річниці прийняття Конституції України) [Текст] : [монографія] / О. В. Скрипнюк. – К. : Академія правових наук України, 2005. – 168 с.

Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України та системному аналізу її функцій у сучасному державно-правовому та суспільному розвитку.

У праці аналізуються основні етапи дослідження функцій Конституції, тенденції щодо їх визначення та закріплення основних інститутів їх забезпечення в процесі розробки основного Закону України, його значення як фактора демократизації суспільного життя та державної влади. Розкривається специфіка проходження конституційного процесу в Україні, його вплив на функціонування суспільно-правового середовища, особливості реалізації функцій конституції в авторитарних державах, їх взаємозв’язок у процесі втілення конституційних норм та положень у демократичних країнах, основні проблеми їх реалізації в сучасній Україні у контексті забезпечення функціонування Конституції в процесі державотворення, розвиток законодавчої системи як практичної реалізації її функцій тощо.

2003

Захарчук А. С. Державотворчі пошуки в Україні періоду Центральної Ради: політико-правовий аспект [Текст] / А. С. Захарчук ; наук. ред. О. В. Скрипнюк. – Суми, 2003. – 215 с.

2000

Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні : проблеми теорії і практики (до 10-річчя незалежності України) [Текст] : монографія / Олександр Скрипнюк. – К., 2000. – 600 с.

Розроблено системологічну концепцію становлення соціальної, правової держави в Україні в умовах всебічного реформування соціальної сфери та формування громадянського суспільства. Простежено еволюцію ідеї соціальної, правової держави, розкрито політичні й правові аспекти її реалізації в Україні. Характеризуються стан і перспективи розвитку системи соціального законодавства. Визначено шляхи конституційно-правового забезпечення принципів соціальної, правової держави в суспільстві перехідного типу. Проаналізовано політико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства та соціальної, правової держави.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2012

Скрипнюк О. В. Конституційне право України [Текст] : підручник / О. В. Скрипнюк. – К. : Ін Юре, 2010. – 672 с.

У підручнику викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки, навчальної дисципліни і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині конституційного права України аналізується поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджуються система і джерела конституційного права України, викладаються основні теорії конституції, подається характеристика конституційно-правових відносин і конституційно-правової відповідальності, висвітлюються перспективи розвитку конституційного права України в контексті європейської інтеграції.

В Особливій частині конституційного права України аналізується конституційне матеріальне та конституційне процесуальне право України, які містять розгляд таких проблем як: основи конституційного ладу України, конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства, включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального право України.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів та відділень університетів, науковців, державних службовців тощо.

2009

Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України [Текст] : академічне видання / О. В. Скрипнюк. – Харків : Право, 2009. – 468 с.

У виданні викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині конституційного права України аналізується поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджуються система і джерела конституційного права України, викладаються основні теорії конституції, подається характеристика конституційно-правових відносин і конституційно-правової відповідальності, висвітлюються перспективи розвитку конституційного права України в контексті європейської інтеграції.

В Особливій частині Курсу сучасного конституційного права України аналізується конституційне матеріальне та конституційне процесуальне право України, які містять розгляд таких проблем як: основи конституційного ладу України, конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства, включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального право України.