Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Інститут права ім. І. Малиновського » Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін » Колос Михайло Іванович

Колос Михайло Іванович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2013

Колос М. Становлення та розвиток науки кримінального права [Текст] / М. Колос // Правова доктрина України : у 5 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – Х. : Право, 2013. – Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. – С. 41–55.

2011

Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – початок ХХІ століття) [Текст] : [монографія] / М. І. Колос. – К. ; Острог, 2011. – Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. – 448 с.

У монографії досліджено питання виникнення, становлення і розвитку кримінального права в Україні у період X – початок XXI століття. Аналіз цього процесу автор здійснив крізь призму договорів Руської держави з Візантією 911 і 944 років, положень Руської Правди, Статутів Великого князівства Литовського, Конституції Пилипа Орлика, звичаєвих прав Запорізької Січі, Прав, за якими судиться малоросійський народ, кримінального законодавства Російської імперії 1845 і 1903 років, Союзу РСР і УРСР 1917-2000 років та сучасного кримінального права України.

У праці висвітлено загальні питання виникнення на Українських землях писемності, освіти, науки, зокрема кримінально-правової. Автор обґрунтовує нелегітимність поширення на українській території кримінального законодавства Російської імперії, РСФРР. Звертається увага на наслідки, що були викликані організованими керівниками центральних органів державної влади зловживаннями кримінальним законодавством у 30-40 роки минулого століття.

Досліджено і детально описано сучасні проблеми організації науково-дослідної діяльності вчених у галузі кримінального права, у тому числі щодо вибору і формулювання теми наукового пошуку, застосування методів дослідження, типових помилок, які допускаються науковцями під час підготовки кандидатських і докторських праць. Наведено широкий перелік бібліографічних джерел, опублікованих науково-дослідних праць, досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора юридичних наук за 1941-2009 роки.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.

Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – початок ХХІ століття) [Текст] : [монографія] / М. І. Колос. – К. ; Острог, 2011. – Т. 2 : Бібліографія. – 640 с.

У бібліографії, систематизованій у томі, наведено інформацію про наукові, навчальні, навчально-методичні праці українських та іноземних учених-криміналістів у галузі кримінального права, захищені дисертації, автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, а також про договори, законодавство, судову практику кримінально-правового змісту за 911 – 2009 роки.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2007

Колос М. І. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навчальний посібник / М. І. Колос. – К. : Атіка, 2007. – 608 с.

У навчальному посібнику викладені основні положення чинного кримінального законодавства, науки кримінального права, з урахуванням судової практики і досвіду вивчення та застосування кримінально-правових норм в Україні.

Методичні рекомендації щодо розв’язання задач, формулювання відповідей на практичних заняттях, під час заліків, екзаменів та написання курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт сприятимуть належній організації навчального процесу, зокрема у сфері дослідницької діяльності студентів.

Статті

2013

Колос М. Войско Запорожское: преступления, наказания и их значение [Текст] / М. Колос // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 10/3 (262). – С. 107–111.

Колос М. Конституційна юстиція як гарант забезпечення належної кримінально-правової охорони прав і свобод людини [Текст] / М. Колос // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 5. – С. 82–91.

Колос М. І. Кримінальна відповідальність: до проблеми основ формування [Текст] // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності. – Х. : Право, 2013. – С. 98–101.

Колос М. І. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і гарантії конституційної юстиції [Текст] // Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах. – К. : Логос, 2013. – С. 111–122.

Колос М. Перший голова Конституційного Суду України : альфа й омега (за матеріалами доповіді 25 січня 2013 року ) [Текст] / М. Колос // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 1. – С. 99–104.

Колос М. Старозавітні передумови формування кримінального права християнської цивілізації [Текст] / М. Колос // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2013. – № 1 (72). – С. 224–234.

2012

Колос М. І. Академік О. О. Малиновський – видатний дослідник генезису кримінального права [Текст] / М. І. Колос // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матеріали І-го Міжнародного науково-пракичного семінару (Острог, 16 березня 2012 р.). – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – С. 61–65.

Колос М. І. Свобода і право: проблеми співіснування в межах статті 43 Кримінального кодексу України? [Електронний ресурс] / Михайло Іванович Колос // Науковий блог НаУОА. – Режим доступу : http://goo.gl/kwzNxj. – Назва з екрана.

Колос М. І. Теологічні основи кримінально-правової охорони прав і свобод людини в Руській державі [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». – 2012. – № 1 (5). – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12kmivrd.pdf. – Назва з екрана.

2011

Колос М. І. Об’єктивні ознаки злочинів у кримінально-правових положеннях русько-візантійських договорів 911 та 944 років [Текст] / М. І. Колос // Держава і право. – 2011. – № 52 . – С. 415–420.

Колос М. І. Перший голова Конституційного Суду України: штрихи до портрету [Текст] // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4 – 5. – С. 26–31.

Колос М. І. Русько-візантійські договори 911, 944 років: генезис українського кримінального права [Текст] / М. І. Колос // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 4. – С. 251–261.

2010

Колос М. І. Свобода як основа реалізації права в кримінальному процесі [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. – № 2. – Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10kmivkp.pdf. – Назва з екрана.

2001

Колос М. І. Теоретична модель підстав відповідальності та правозастосовчих дій – основа організації захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі [Текст] / М. І. Колос // Наукові записки. Серія «Право». – Острог, 2001. – Вип. 2. – С. 359–367.

2000

Колос М. І. До проблеми змісту поняття і деяких аспектів застосування затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину [Текст] / М. І. Колос // Наукові записки. Серія «Право». – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 163–171.