Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет міжнародних відносин » Кафедра країнознавства » Павлюк Віктор Володимирович

Павлюк Віктор Володимирович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2000

Павлюк В. Магнатерія Волині в соціально-економічному та культурному житті Правобережжя у ХІХ ст. [Текст] : [монографія] / Віктор Павлюк. – Острог, 2000. – 184 с.

У праці досліджується вплив магнатських родів Волині на соціально-економічний і культурний розвиток Правобережної України у XIX ст., розкривається проблема земельної власності, зародження і розвиток промислових підприємств в магнатських господарствах, формування капіталістичних відносин, місце магнатерії в розвитку торгівлі, банківської справи, освіти, культури.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2011

Сидорук Т. Європейська інтеграція України [Текст] : навчальний посібник для студ. ВНЗ / Тетяна Сидорук, Віктор Павлюк, Валерій Малькін. – Львів : ПАІС, 2011. – 272 с.

У посібнику детально проаналізовано сучасні виклики, які стоять як перед Україною, так і перед Європейським Союзом, і ускладнюють їх зустрічний рух. У випадку України йдеться, передусім, про необхідність глибоких реформ, стабільне функціонування інститутів влади, адаптацію українського законодавства і стандартів до європейських тощо. Що стосується ЄС – це імплементація Лісабонського договору і, фактично, набуття ним нової якості, подолання наслідків фінансово-економічної кризи, збереження здатності Союзу абсорбувати постійно зростаючу кількість членів, зосередження фокусу розширення не лише на державах-кандидатах у балканському регіоні, а й на східному напрямку, і накінець, узгодження послідовної політики стосовно пострадянських держав Східної Європи зі стратегічним партнерством з Російською Федерацією, яка має власне бачення та інтереси щодо цього регіону.

2010

Павлюк В. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918-1945 рр.) [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Віктор Павлюк. – Львів : Піраміда, 2010. – 284 с.

Аналізуються загальні тенденції та основні проблеми розвитку західної цивілізації та її провідних країн – Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, США та Канади в період від закінчення Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Формується системне уявлення про історичний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки протягом першого етапу новітньої історії, розглядаються основні події, факти і процеси, які характеризували розвиток країн Заходу у період 1918 – 1945 рр. Для студентів та викладачів історичних і гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

2009

Атаманенко А. Є. Історія України [Текст] : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. – Острог, 1999. – 70 с.