Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра релігієзнавства і теології » Жилюк Сергій Іванович

Жилюк Сергій Іванович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2015

Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква [Текст] : монографія / С. І. Жилюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – 268 с.

У монографії на основі широкого кола джерел, у тому числі періодики 1920-х рр., висвітлено діяльність обновленської церкви (ВПАСЦ) в Україні 1922 – 1928 рр., здійснено аналіз внутрішньоцерковного життя та міжцерковних суперечностей у контексті партійно-державної релігійної політики більшовицького режиму.

Видання розраховане на фахівців з церковної історії, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами релігієзнавства.

2011

Жилюк С. І. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр. [Текст] : монографія / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 272 с.

У монографії на основі широкого кола джерел, переважно документальних даних різних архівосховищ, висвітлено основні напрямки, форми і методи реалізації партійно-державної релігійної політики на Житомирщині впродовж 1970-х – 1991 рр.; головна увага зосереджена на тих суспільно-релігійних змінах, які відбулись в області наприкінці «перебудови».

Видання розраховане на фахівців, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.

Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979 – 1991 рр.) [Текст] : збірник документів / упоряд. С. І. Жилюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 308 с.

У книзі вміщено документи і матеріали Державного архіву Житомирської області, які розкривають релігійну політику радянського режиму на Житомирщині, висвітлюють внутрішньо-професійне становище православних, римо-католицьких, протестантських та іудейських громад (статистичні дані, фінансово-господарську діяльність, рівень релігійної активності населення та ін.).

Видання розраховане на фахівців, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.

2010

Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793 – 1917 рр.) [Текст] : монографія / С. І. Жилюк, Б. Є. Бойко. – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – 228 с.

2008

Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття [Текст] / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 150 с.

У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.

2006

Жилюк С. І. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства (архівні документи та матеріали) [Текст] / С. І. Жилюк. – Рівне : Перспектива, 2006. – 174 с.

Доктор історичних наук, релігіознавець Сергій Жилюк за допомогою архівних матеріалів розкриває у книзі антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.).

У передмові автор обґрунтовує необхідність вирішення проблеми захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері.

2005

Жилюк С. І. Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.11 / Жилюк Сергій Іванович. – К., 2005. – 31 c.

Проаналізовано ідейні засади православного оновлення та діяльності Обновленської церкви в Україні. Зроблено висновок, що рух за оновлення традиційного православ’я обумовлений необхідністю подолання кризових явищ у церкві, головними ознаками яких є надмірний консерватизм і заполітизованість. Він має глибоке історичне коріння та змістовну ідейно-теоретичну базу, яка відображена в обновленських програмах церковного реформування 1920-х рр. З’ясовано характер міжправославного протистояння в Україні зазначеного періоду та показано основні риси кризи сучасного українського православ’я, що дало змогу визначити загальні тенденції у полеміці між церквами щодо питань канонічного устрою, автокефальності, благодатності, Вселенського визнання. На підставі результатів досліження з’ясовано політичну мотивацію цієї полеміки та запропоновано відмовитися від апелювання проблем канонічності у процесі налагодження конструктивного діалогу між церквами. Відзначено, що розв’язання внутрішньоцеркової кризи є можливим за умов сутнісних змін у догматично-канонічній, богослужбовій, морально-етичній, соціальній сферах.

2003

Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20-х – 30-х роках XX ст. [Текст] : архівні док. та матер. / упоряд. С. І. Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2003. – 152 с.

2002

Жилюк С. І. Обновленська церква в Україні (1922 – 1928) [Текст] / С. І. Жилюк. – Рівне : РДГУ, 2002. – 384 с.

В монографії висвітлено діяльність Обновленської (Синодальної) церкви в Україні, показано характер державно- церковних і міжцерковних відносин 20-х років XX ст. Автор з наукових позицій розкриває актуальні для сучасного православ’я проблеми автокефальності, канонічності, Вселенського визнання, мови богослужіння, обгрунтовує ідею утворення єдиної Української православної церкви та її реформування.

2000

Жилюк С. І. Без апологетики. Оновлення православної церкви в Україні [Текст] / С. І. Жилюк. – Житомир : Полісся, 2000. – 164 с.

Обгрунтовано ідею реформування православної церкви в Україні. З наукових позицій розкрито актуальні для сучасного православ’я історичні, правові та еклезеологічні основи національно-церковної автокефалії, проблеми канонічності, мови богослужіння, Вселенського визнання. Проаналізовано вплив національних і соціальних протиріч на формування догматичних постанов у епоху Вселенських соборів.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2015

Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі [Текст] : навчальний посібник / С. І. Жилюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – 264 с.

У навчальному посібнику висвітлено досвід кодифікації канонічного/церковного права у католицькій, православній і протестантській традиціях; у загальних рисах відображено концептуальні підходи наукового і конфесійного розуміння особливостей дисципліни. Головні теми посібника присвячені невирішеним проблемам вселенського православ’я – автокефальності, канонічності, благодатності, визнання/невизнання помісного статусу церков, де право церкви розкривається в історико-канонічному дискурсі його застосування, інтерпретації або ігнорування.

2012

Організація науково-дослідної роботи [Текст] : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : С. І. Жилюк, О. В. Іщук, К. І. Якуніна. – 2-ге вид., перер. та доп. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 84 с.

2010

Організація науково-дослідної роботи [Текст] : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. – Острог, 2010. – 84 с.

2009

Канонічне право [Текст] : навч. пос. / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Іщук О. В., Якубович М. М. ; за ред. С. І. Жилюка. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – 212 с.

Охарактеризовано процес формування канону, висвітлено розуміння канонічного права у католицькій, православній та протестантській традиціях. Проаналізовано проблеми канонічного характеру в історії східного християнства. Увагу приділено джерелам канонічного та церковного права, екклезіологічним і правовим вимірам автокефалії. Показано місце канонічної творчості в історії православної церкви. Розглянуто канонічність богослужбової мови.

2008

Жилюк С. І. Вселенське православ’я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних відносин [Текст] / Жилюк С. І., Іщук О. В. – Острог, 2008. – 92 с.

Навчально-методичний посібник «Вселенське православ’я: невирішені проблеми у контексті міжцерковних відносин» підготовлений на базі прочитаних у Національному університеті «Острозька академія» лекцій з курсу «Вселенське православ’я». Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних для сучасного православ’я проблем канонічності, автокефальності, Вселенського визнання. Поміщені у ньому тестові завдання та контрольні питання допоможуть студентам у підготовці до семінарських занять та складанні підсумкового заліку.

Для викладачів і студентів вищих світських навчальних закладів, богословських інститутів та семінарій.

2007

Історія [Текст]: методичні рекомендації для абітурієнтів / С. І. Жилюка. – Рівне : РДГУ, 2007. – 72 с.

Жилюк С. І. Християнська середньовічна церква [Текст] : бібліографічний нарис / С. І. Жилюк. – Рівне, 2007. – 68 с.

У навчальному посібнику здійснено історіографічний огляд праць зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблеми християнської середньовічної церкви. Показано основні концептуальні підходи та конфесійні інтерпретації у висвітленні різних аспектів середньовічної історії католицизму та протестантизму в країнах Західної, Північної та Центральної Європи.

2006

Жилюк С. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства [Текст] : архівні документи та матеріали / Сергій Жилюк. – Рівне : Перспектива, 2006. – 174 с.

Книга доктора історичних наук, релігієзнавця Сергія Жилюка складається із двох різних за змістом частин, але об’єднаних однією проблемою – ідеєю захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері. У передмові показано антиукраїнську сутність УПЦ Московського патріархату. Автор обґрунтовує необхідність вирішення цієї проблеми шляхом запровадження нової політики державно-церковних відносин згідно практики європейських демократичних країн. Архівні матеріали, які розкривають антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.), подано з метою вивчення історичного досвіду роботи державних органів влади з релігійними організаціями.

1996

Жилюк С. І. Монастирі Волині [Текст] : історико-краєзнавчий нарис / С. І. Жилюк, М. Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К. Лтд, 1996. – 64 с.

Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793 – 1917) [Текст] / С. І. Жилюк. – Житомир : Журфонд, 1996. – 174 с.

Статті

2014

Жилюк С. Автокефальний церковний рух Житомирщини на початку 1990-х рр. [Електронний ресурс] / Сергій Жилюк // Центр дослідження духовної культури Тернопілля. – Режим доступу. – http://eprints.oa.edu.ua/3725/1/Zhyliuk.pdf

Жилюк С. І. Право церкви як предмет навчальної дисципліни [Текст] / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 10. – С. 74–83.

Жилюк С. І. Теоретико-методологічний дискурс релігієзнавчих досліджень: постмодернізм у пошуку нових парадигм [Текст] / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 9. – С. 44–59.

2013

Жилюк С. І. Канонізація святих і грішних [Текст] / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 8. – С. 75–89.

2011

Жилюк С. І. Досвід вселенського визнання: політична кон’юнктура міжцерковного діалогу [Текст] / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 4. – С. 71–77.

Жилюк С. І. Позиція обновленської церкви щодо більшовицької влади в Україні у контексті державно-церковних та міжцерковних відносин 1920-х рр. [Текст] / Жилюк С. І. // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне : РІС КСУ, 2011. – Вип. 11. – С. 42–47.

Жилюк С. І. Становище іудейських громад на Житомирщині в роки радянської влади [Текст] / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. – 2011. – Вип. 21. – С. 346 – 357.

2010

Жилюк С. І. Історико-канонічна практика у розвитку православ’я [Текст] / С. І. Жилюк // Матеріали Першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ ; Дубно, 2010. – Вип. 1. – С. 210–212.

Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Вселенського православ’я [Текст] / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 3. – С. 56–66.

Жилюк С. І. Особливості українського національно-визвольного церковного руху на Житомирщині (1990 – 1992 рр.) [Текст] / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 2. – С. 43–53.

2009

Жилюк С. І. Формування радянського антицерковного законодавства у 60 – 70-х рр. ХХ ст. [Текст] / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип. 1. – С. 51–62.

2007

Жилюк С. Краєзнавство на вершинах академічної науки [Текст] / Сергій Жилюк // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2007. – Вип. 16. – С. 212–213.

Жилюк С. І. Болгарське національне питання в другій половині ХІХ ст. [Текст] / С. І. Жилюк // Збірник матеріалів першої наукової міжвузівської конференції «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблем». – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 21–24.

2006

Жилюк С. Собороправність у контексті проблем православного церковного оновлення [Текст] / С. Жилюк, А. Киридон // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 8. – С. 59–65.

2005

Жилюк С. І. Вплив національних і соціальних суперечностей на формування догматичних постанов [Текст] / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 134–150.

Жилюк С. І. Розвиток релігійного реформаторства в Російській імперії (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] / С. І. Жилюк // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Рівне : РІС КСУ, 2005. – Вип. 5. – С. 54–64.

2004

Жилюк С. Благодатність ієрархії: вселенська практика і політична кон’юнктура РПЦ [Текст] / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. – Лондон, 2004. – Ч. 2(318). – С. 31–38.

Жилюк С. «Нова церква». Обновленські ідеї і програми церковного реформування 20-х років ХХ ст. [Текст] / Сергій Жилюк // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 44–48.

Жилюк С. Політичний аспект міжцерковного протистояння в Україні [Текст] / Сергій Жилюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – Львів : Логос, 2004. – Кн. ІІ. – С. 96–102.

Жилюк С. Релігійне реформаторство і церковний традиціоналізм (1917 – 1918 рр.) [Текст] / Сергій Жилюк // Науковий Вісник Чернівецького університету : Філософія : збірник наукових праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 203-204. – С. 65–70.

Жилюк С. І. Діяльність «Автокефально-української комісії» Обновленської церкви у 20-х роках ХХ ст. [Текст] / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2004. – Вип. 3. – С. 20–25.

Жилюк С. І. Проблема міжправославного конфлікту на початку 20-х рр. ХХ ст. у контексті становлення Обновленської церкви в Україні [Текст] / С. І. Жилюк // Сторінки історії : збірник наукових праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К., 2004. – Вип. 19. – С. 65–77.

2003

Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з більшовицькою владою в Україні [Текст] / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. – Лондон, 2003. – Ч. 2(314). – С. 32–40.

Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з Вселенським Патріархатом у 1920-х роках [Текст] / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. – Лондон, 2003. – Ч. 1(313). – С. 22–26.

Жилюк С. Другий Всеукраїнський Помісний Собор Обновленської Церкви 1925 р. [Текст] / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. – Лондон, 2003. – Ч. 3(315). – С. 28–37.

Жилюк С. З історії Обновленської церкви в Україні: передсоборна нарада 1927 року [Текст] / С. Жилюк // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 26. – С. 107–115.

Жилюк С. Обновленський церковний рух 1920-х років у Північній Америці [Текст] / Сергій Жилюк // Питання історії України : збірник наукових статей. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – Т. 6. – С. 152–154.

Жилюк С. Утвердження і розвиток Обновленської церкви в Україні в 20-х роках ХХ століття [Текст] / С. Жилюк // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 27 – 28. – С. 76–90.

Жилюк С. І. Вища Богословська школа в Києві – духовний навчальний заклад Обновленської церкви 1920-х років [Текст] / С. І. Жилюк // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 408–415.

Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Православної Церкви [Текст] / С. І. Жилюк // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі й Єпархії у Великій Британії. – Лондон, 2003. – Ч. 4 (316). – С. 15–16.

2002

Жилюк С. Репресії проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 30-х роках [Текст] / Сергій Жилюк // Людина і світ. – 2002. – № 7 – 8. – С. 40–44.

Жилюк С. І. Справа архиєпископа Орлика [Текст] / С. І. Жилюк // Людина і світ. – 2002. – № 2. – С. 46–50.

2001

Жилюк С. І. До питання про оновлення православ’я [Текст] / С. І. Жилюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 357–363.

Жилюк С. І. Протестантський рух та Обновленська церква в Україні: особливості міжконфесійних відносин [Текст] / С. І. Жилюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей. – К. : Інститут історії України НАН України, 2001. – Вип. 5. – С. 103–114.

Жилюк С. І. Українська автокефальна православна церква на Житомирщині в 20-х роках [Текст] / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 2. – С. 52–57.

2000

Жилюк С. І. Історична практика богослужбової мови [Текст] / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. –Рівне : РДГУ, 2000. – Вип. 1. – С. 96–102.

Жилюк С. Любарський Свято-Георгіївський монастир [Текст] / С. Жилюк, М. Костриця // Болохівщина: земля і люди : матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Велика Волинь», 23 – 24 черв. / відп. ред. О. І. Журко, М. Ю. Костриця. – Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. – Т. 20 : Велика Волинь. – С. 121–122.

Жилюк С. І. Сектанти України та Волині в 20-х роках XX ст. [Текст] / С. І. Жилюк // Житомирщина на зламі тисячоліть : науковий збірник / відп. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2000. – Т. 21 : Велика Волинь. – С. 162–165.

1999

Жилюк С. Питання про «розвиток догматів» [Текст] / С. Жилюк // Духовність українства : збірник наукових праць / ред. кол. : Ю. М. Білодід та ін. – Житомир : РВВ ЖДПУ, 1999. – Вип. 1. – С. 74–77.

Жилюк С. І. Репресії духовенства на Житомирщині в 30-х роках [Текст] / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : збірник наукових праць / Єршова В. О. – Житомир : Волинь, 1999. – С. 373–376.

1997

Жилюк С. Антоній Храповицький, архієпископ Житомирський і Волинський [Текст] / С. Жилюк // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 1997. – № 1. – С. 75–80.

Жилюк С. І. До питання колабораціонізму на прикладі церковного життя Житомирщини [Текст] / С. І. Жилюк // Житомирщина крізь призму століть : наук. зб. / відп. ред. М. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – Т. 16 : Велика Волинь. – С. 87–88.

1996

Жилюк С. І. Євлогій Георгієвський – архієпископ Волинський і Житомирський [Текст] / С. І. Жилюк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції до 130-річчя Житомирської обласної наукової універсальної бібліотеки / відп. ред. Костриця М. Ю. – Житомир, 1996. – С. 169–171.

Жилюк С. І. Православна Волинь в Польщі (1922 – 1939 рр.) [Текст] / С. І. Жилюк // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції / відп. ред. Костриця М. Ю. – Малин, 1996. – С. 112–113.

1995

Жилюк С. І. 200-літня історія Волино-Житомирської єпархії [Текст] / С. І. Жилюк // Зв’ягель древній і молодий : тези Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 7–10.

Жилюк С. І. Духовенство Волині і польське повстання 1830 – 1831 рр. [Текст] / С. І. Жилюк // Тези наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 450-річчю Володарськ-Волинського. – Володарськ-Волинський ; Житомир, 1995. – С. 23–25.

Жилюк С. І. Уніатська церква на Правобережному Подніпров’ї (1768 –1773 рр.) // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник, присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Доля, 1995. – С. 205–206.

Костриця М. Ю. Архієпископ Модест Стрельбицький – випускник Кам’янець-Подільської духовної семінарії [Текст] / М. Ю. Костриця, С. І. Жилюк // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник, присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Доля, 1995. – С. 276–278.