Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет романо-германських мов » Кафедра англійської філології » Коцюк Леся Миколаївна

Коцюк Леся Миколаївна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2011

Англо-український/українсько-англійський розмовник для співробітників дорожньо-патрульної служби [Текст] / О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк, Т. М. Ширяєва, К. Д. Степанова. – Острог : Вид-во НауОА, 2011. – 196 с.

Береза Т. Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів [Текст] / авт.-уклад. Береза Т. А., Коцюк Л. М., Кулинський О. С. – Львів : БаК, 2011. – 402 с.

“Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів” показує фразеологічне багатство англійської та української мов, є практичним виданням. Тому він може задовольнити широкі потреби цільової аудиторії. Словник допоможе носіям англійської і української мов, глибше зрозуміти та засвоїти паралельні фразеологічні структури, яких немає в інших словниках. Містить близько 19 000 фразеологічних одиниць. Головними гаслами, є крилаті вислови відомі імена літературних героїв, назви популярних книжок та кінострічок, а також вислови, що вживаються у мовленні.

Словник розрахований для професіоналів та широкого кола читачів, не байдужих до мови.

2006

Англо-український словник [Текст] / Гороть Є. І., Коцюк Л. М., Малімон Л. К., Павлюк А. Б.; під заг. кер. Є. І. Гороть. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 1700 с.

Англо-український словник охоплює близько 100 000 англійських слів та словосполучень, включаючи фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Поряд із загальновживаними словами у словнику подано спеціальну лексику з різних галузей науки. До багатьох словникових статей, під рубрикою USAGE додані коментарі, націлені на попередження можливих помилок. Словник призначається для фахівців англійської мови, але може стати у пригоду усім тим, хто вивчає англійську мову чи удосконалює своє володіння нею.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2015

Modern English Lexicology [Text] : Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine as a course book for the students of higher educational establishments: №1/11-15800, 02.11.15 / Ye. I. Horot, E. K. Kolyada, L. M. Kotsyuk, L.K. Malimon. – Ostroh : Publishing house of Ostroh Academy National University, 2015. – 328 p.

2009

Коцюк Л. М. Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» [Текст] / Л. М.Коцюк. – 2-ге вид. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – 56 с.

Коцюк Л. М. Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку Філологія [Текст] / Л. М. Коцюк. – перевид. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – 46 с.

Коцюк Л. М. Навчально-методичні матеріали з курсу «Англійська мова» для студентів правничого факультету заочної форми навчання [Текст] / Л. М. Коцюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – 88 с.

2008

Коцюк Л. М. Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку Філологія [Текст] / Л. М. Коцюк. – Острог, 2008. – 46 с.

Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» [Текст] / С. В. Новоселецька, І. В. Ковальчук, Н. А. Семенова, А. О. Худолій ; за заг. ред. Л. М. Коцюк. – 2-е вид. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 30 с.

Тестові завдання з англійської мови [Текст] / укл. С. В. Новоселецька, Л. М. Коцюк, С. А. Ткачук. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008.

2007

Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» [Текст] / С. В. Новоселецька, В. Л. Поліщук ; за заг. ред. Л. М. Коцюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – 29 с.

Статті

2015

Коцюк Л. М. Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття «корпусна лінгвістика» (на матеріалі web-корпусу) [Текст] / Л. М. Коцюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 54. – С. 122–125.

Коцюк Л. М. Результати опитування перекладачів, працівників-лінгвістів перекладацьких компаній, представників перекладацьких відділів на підприємствах щодо їх роботи з термінами [Текст] / Л. М. Коцюк, Т. В. Струк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов» з міжнародною участю. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 47–50.

2014

Коцюк Л. Про досвід інтеграції автентичного подкасту CNN Student News у заняття з англійської мови для студентів-філологів [Електронний ресурс] / Леся Коцюк. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/pro-dosvid-intehratsiji-avtentychnoho-podkastu-cnn-student-news-u-zanyattya-z-anhlijskoji-movy-dlya-studentiv-filolohiv/. – Назва з екрану.

Коцюк Л. М. Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики [Текст] / Л. М. Коцюк. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – Луцьк, 2014. – Вип. 5 (282). – С. 221–226.

Kotsyuk L. Learner Corpora as a Feedback on Curriculum [Text] / Lessia Kotsyuk // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 46. – С. 10–14.

2012

Коцюк Л. М. Концептуальне наповнення поняття міжмовна комунікація [Текст] / Л. М. Коцюк // Мова і культура : науковий журнал. – К. : ВД Д. Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. V (159). – С.60–66.

2011

Коцюк Л. Проект створення двомовного тезауруса фразеологічних одиниць [Текст] / Леся Коцюк, Тарас Береза // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали міжнародної Інтернет-конференції (23-24 червня 2011 р.). – Умань, 2011. – С. 36–39.

Коцюк Л. М. До проблеми впорядкування термінів лексикографії: назви словників, що здійснюють лексикографічний опис декількох мов і зв’язків між ними [Текст] / Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 20. – С. 237–244.

2010

Коцюк Л. М. Лексикографічний огляд подяки через дієслово thank» [Текст] / Л. М. Коцюк, О. В. Тишко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 8. – С. 395–402.

2009

Тишко О. В. Лінгвістичний аналіз поняття фрейму [Текст] / О. В. Тишко, Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип. 11. – С. 391–399.

2006

Коцюк Л. М. Використання корпусів текстів у процесі укладання словників [Текст] / Л. М. Коцюк // Лексикографічний бюлетень : зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 13. – С. 15–19.

2005

Коцюк Л. М. Функціонування прислівника close у значеннях «розташування на малій відстані», «розташування на певній відстані» [Текст] / Л. М. Коцюк // Новые науки. – Дніпропетровськ, 2005.

2002

Kotsyuk L. M. The Combinatory Abilities of Adverbs of Place and Direction with Verbs on the Lexical Level [Text] / L. M. Kotsyuk // Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7th TESOL National Ukraine Conference. – Khmelnytsky : Univer, 2002. – P. 102–103.

2001

Коцюк Л. М. Семантична структура англійських прислівників місця та напрямку [Текст] / Л. М. Коцюк // Актуальні проблеми металінгвістики : науковий збірник. – Черкаси : Вид. відділ ЧДУ, 2001. – Ч. І. – С. 108–112.

Коцюк Л. М. Семантична структура англійських прислівників на позначення статичних просторових відносин [Текст] / Л. М. Коцюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2001. – № 10. – С. 56–60.

Коцюк Л. М. Характер співвідношень між елементами семантичної структури англійського прислівника місця та напрямку back в текстах художнього та наукового стилів [Текст] / Л. М. Коцюк // Вісник Сумського державного університету. Серія філологічні науки. – Суми : Вид-во СДУ, 2001. – № 5 (26). – С. 73–76.

2000

Коцюк Л. М. Функціонування прислівника there в текстах художньої прози [Текст] / Л. М. Коцюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2000. – № 2. – С. 154–158.