Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет романо-германських мов » Кафедра англійської мови та літератури » Жуковський Василь Миколайович

Жуковський Василь Миколайович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології [Текст] : монографія / Жуковський В. М., Климишин О. І., Вознюк О. В. та ін. ; за заг. ред. В. М. Жуковського. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 316 с.

У монографії подано теоретико-методологічні основи та практичну реалізацію гуманітарно-прикладної системи реабілітації алко-, нарко- та тютюнозалежних осіб, яка передбачає створення умов для реабілітації цієї категорії осіб у площинах їх психофізичного, соціально-психологічного та духовного життєздійснення. Повернення людини до гармонійного суспільного життя, за гіпотезою наукового дослідження, відбувається завдяки формуванню в залежних осіб християнськи-зорієнтованої особистісно-виховної стратегії життєздійснення. У процесі реабілітації залежних осіб застосовуються індивідуальні та групові форми психокорекційного, психотерапевтичного, психоконсультативного, богословського впливу.

Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, медичним працівникам, співробітникам реабілітаційних центрів.

2002

Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в історії американської школи [Текст] : монографія / В. М. Жуковський. – Острог : [б. в.], 2002. – 428 с.

 

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі післядипломної педагогічної освіти (на основі християнського віровчення) / Жуковський В. М., Филипчук С. В. та ін. – Острог ; Київ : Вид-во НаУОА, 2014. – 112 с.

2013

Жуковський В. М. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування [Текст] : навч. пос. / Жуковський В. М., Москальова Л. Ю. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 364 с.

У посібнику узагальнено досвід викладання предметів духовно-морального спрямування в середніх загальноосвітніх закладах України. Обґрунтовано теоретичні засади і подано методичні рекомендації для викладання цих предметів. Проаналізовано актуальність, цілі, підходи, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання, вимоги до вчителя у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, учителів, які викладають предмети духовно-морального спрямування, керівників шкіл, батьків, усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання шкільної молоді.

2012

Жуковський В. М. Музика і спів на уроках християнської етики [Текст] : навч.-метод. посіб. для учнів 5-6 класів / Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. – 2-ге вид., доп. і виправл. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 176 с.

Навчально-методичний посібник є частиною навчального комплексу з основ християнської етики для учнів 5-6 класів, підготованого авторським колективом під керівництвом професора Жуковського В. М. У посібнику подано матеріали до кожного уроку з основ християнської етики для 5-6 класу. Вміщено дані про видатних вітчизняних та зарубіжних композиторів, їх духовні твори, розроблено зразки завдань для учнів, а також слова пісень для виконання й диск із музичними творами.

Навчальний посібник рекомендовано вчителям основ християнської етики, вчителям музики та співів, методистам, студентам, батькам, а також усім тим, хто цікавиться питаннями духовного та морально-етичного виховання школярів на християнських цінностях.

2011

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 1 – 4 класи [Текст] / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. – К. : Літера, 2011. – 48 с.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 5 – 11 класи [Текст] / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. – К. : Літера, 2011. – 64 с.

Основи християнської етики. 5 клас [Текст] : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 224 с.

2010

Основи християнської етики. 6 клас [Текст] : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 192 с.

2009

Жуковський В. М. Музика і спів на уроках християнської етики [Текст] : навч.-метод. посіб. для учнів 5 – 6 класів / Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – 174 с.

Основи християнської етики 6 клас [Текст] : підручник / В. М. Жуковський, Н. М. Лахман, С. В. Филипчук, М. М. Николин. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 192 с.

2008

Основи християнської етики 5 клас [Текст] : зошит для учня / Жуковський В. М., Олішкевич К. В. – Острог, 2008. – 63 с.

Основи християнської етики 5 клас [Текст] : хрестоматія / ред. В. М. Жуковський ; упоряд. І. Є. Мазур. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 248 с.

Основи християнської етики 6 клас [Текст] : хрестоматія / ред. В. М. Жуковський ; упоряд. І. Є. Мазур. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 248 с.

2007

Жуковський В. М. Методика викладання основ християнської етики [Текст] / В. М. Жуковський. – Острог : НаУОА, 2007. – 80 с.

Жуковський В. М. Основи християнської етики 5 клас [Текст] : зошит для учня / В. М. Жуковський, К. В. Олішкевич. – Острог, 2007. – 63 с.

Жуковський В. М. Основи християнської етики 5 клас [Текст] : книга для вчителя / В. М. Жуковський, Н. М. Лахман, С. В. Филипчук та ін. – Острог : НаУОА, 2007. – 206 с.

Методичні рекомендації для вивчення курсу «Методика викладання іноземних мов» [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський. – Острог : НаУОА, 2007. – 68 с.

Методичні рекомендації для написання курсових робіт з методики викладання іноземних мов [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський. – Острог : НаУОА, 2007. – 38 с.

Методичні рекомендації для написання курсових робіт з релігієзнавства для студентів вищих навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський. – Острог : НаУОА, 2007. – 38 с.

Основи християнської етики 5 клас [Текст] : посіб. для учня / В. М. Жуковський, Н. М. Лахман, С. В. Филипчук та ін. – Рівне : [б. в.], 2007. – 136 с.

Хрестоматія художніх творів із курсу «Основи християнської етики». 5 клас [Текст] / В. М. Жуковського ; уклад. І. Є. Мазур. – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – 263 с.

2006

Контроль у навчанні іноземних мов [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський та ін. – Острог : НаУОА, 2006. – 148 с.

Методи навчання іноземних мов [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський та ін. – Острог : НаУОА, 2006. – 168 с.

Філософія освіти [Текст] : навч. посіб. / уклад. В. М. Жуковський. – Острог : НаУОА, 2006. – 210 с.

1994

Жуковський В. М. Методичні рекомендації студентам-філологам 4 – 5 курсів для проведення педагогічної практики з іноземної мови в школі [Текст] / В. М. Жуковський. – Рівне : РДПІ, 1994.

1992

Жуковський В. М. Індивідуалізація навчання техніки читання учнів 5 – 6 класів середньої школи (на матеріалі англійської мови) [Текст] : метод. рек. / В. М. Жуковський. – Рівне : РДПІ ім. Д. З. Мануїльського, 1992. – 51 с.

Статті

2015

Жуковсьий В. М. Діяльність канадсько-українських волонтерських обмінних молодіжних програм у рамках міжнародної співпраці Національного університету «Острозька академія» та канадської організації «Канада-Світ-Молодь» [Текст] / В. М. Жуковсьий, Е. М. Балашов, К. В. Сімак // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Серія : Педагогіка і психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2015. – Вип. 742. – С. 50–58.

Zhukovskyi V. Stages of gender education in Canadian secondary schools [Text] / Vasyl Zhukovskyi, Olha Kostiuk // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – Vol. 5. – Iss. 2. – P. 31–38.

Zhukovskyi V. The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges [Text] / Vasyl Zhukovskyi, Kateryna Simak // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – Vol. 5. – Iss. 2. – P. 39–46.

2014

Жуковський В. М. Досвід інклюзивної освіти в школах Канади для України [Текст] / В. М. Жуковський // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : Гнозис, 2014. –Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». Додаток І до вісника 5. І (52). – С. 164–173.

Жуковський В. М. Духовно-моральна роль особистості педагога в умовах цивілізаційних трансформацій [Текст] / В. М. Жуковський // Креативна педагогіка : наук.-метод. журнал. – Вінниця, 2014. – Вип. 8. – С. 54–59.

Жуковський В. М. Духовно-моральні знання вчителя – основа національного відродження України за умов сучасних цивілізаційних змін [Текст] / В. М. Жуковський // Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 262–279.

Жуковський В. М. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителів з предметів духовно-морального спрямування у системі післядипломної освіти [Текст] / В. М. Жуковський // Андрагогічний вісник. – 2014. – № 5. – С. 170–179.

2013

Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі [Текст] / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 23. – С. 55–63.

2012

Жуковський В. М. Етапи запровадження курсів духовно-морального спрямування у державних середніх загальноосвітніх закладах [Текст] / В. М. Жуковський // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30 – 31 травня 2012 року) : у 2 ч. – Суми : НІКО, 2012. – Ч. 2. – С.171–179.

Жуковський В. М. Концептуальні засади підручника з основ християнської етики для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації [Текст] / В. М. Жуковський // Збірник статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С.69–85.

Жуковський В. М. Модель реабілітації осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології [Текст] / В. М. Жуковський, С. М. Загорський, С. С. Якушенко // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – К., 2012. – №3 (19). – С. 125–126.

Жуковський В. М. Теоретико-методологічні засади навчального комплекту для учнів 5 – 6 класів загальноосвітньої школи з основ християнської етики [Текст] / В. М. Жуковський // Культура релігій. – К. : Вітас, 2012. – Вип. І : Християнська етика. – С. 16–30.

2011

Жуковський В. Розвиток ідей духовно-морального виховання в працях німецьких філософів кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття наук [Текст] : журнал / Василь Жуковський, Світлана Ревуцька // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – Вип. 2. – С. 168–174.

Жуковський В. М. Актуальність духовно-морального виховання в Україні в контексті існуючих протиріч [Текст] / В. М. Жуковський // Матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці запровадження у школах області уроків християнської етики та 20-й річниці Незалежності України. – Ковель, 2011. – С. 18–25.

Жуковський В. М. Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття [Текст] / В. М. Жуковський, Р. А. Лєндел // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 19. – С. 511–517.

Жуковський В. М. Програми морального виховання в аудиторній роботі американських вищих навчальних закладів [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 17. – С. 92–104.

Жуковський В. М. Уроки релігії в школах Австрії [Текст] / В. М. Жуковський, В. М. Мішак // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 57. – С. 43–47.

2006

Жуковський В. М. Використання ділової гри у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов [Текст] / В.М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2006. – Вип.7. – С.100–107.

Жуковський В. М. Духовно-моральні цінності у структурі підготовки вчителів англійської мови [Текст] / В. М. Жуковський, Т. О. Попова // Матеріали науково-практичної конференції «Духовність особистості і сучасні стратегії виховання» (5 – 7 липня, Київ). – К., 2006. – С. 79–90.

2005

Жуковський В. М. Викладання християнської етики в школах Рівненщини. Досвід для України [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2005. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 91–102.

Жуковський В. М. Викладання християнської етики в школі – важливе стратегічне завдання української середньої освіти [Текст] / В. М. Жуковський // Проблеми освіти. – Вінниця, 2005. – Спец. вип. – Ч. 2. – С. 25–32.

2003

Жуковський В. М. Американський досвід морально-етичного виховання для української школи [Текст] / В. М. Жуковський // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вих. процесу в школі та ВНЗ зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – С. 31–34.

Жуковський В. М. Етапи морально-етичного виховання в американській школі [Текст] / В. М. Жуковський // Рідна школа. – 2003. – № 7. – С. 77–80.

Жуковський В. М. Роль сім’ї в морально-етичному вихованні американської молоді в 1980 – 1990-х роках [Текст] / В. М. Жуковський // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ. – Дрогобич : НВЦ Каменяр, 2003. – Вип. 7. – С. 213–222.

Жуковський В. М. Філософсько-теоретичні засади морально-етичного виховання в американській школі в повоєнний період [Текст] / В. М. Жуковський // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. – К. : ВЦ КДЛУ, 2003. – Вип. 24. – С. 56–61.

2002

Жуковський В. М. Зростання інтересу до морального виховання в американській школі [Текст] / В. М. Жуковський // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 66–70.

Жуковський В. М. Ідеї Джона Дьюї про моральне виховання американських школярів [Текст] / В. М. Жуковський // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. – К. : ВЦ КДЛУ, 2002. – Вип. 21. – С. 168–172.

Жуковський В. М. Концепція прагматизму про морально-етичне виховання учнів США [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки : зб. наук. статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2002. – Вип. 46. – С. 48–56.

Жуковський В. М. Моральне виховання в незалежних американських школах [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки : зб. наук. статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2002. – Вип. 47. – С. 47–56.

Жуковський В. М. Моральне виховання учнів в американській школі в епоху прогресивізму [Текст] / В. М. Жуковський // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. – Київ : ВЦ КДЛУ, 2002. – Вип. 22. – С.139–144.

Жуковський В. М. Моральні цінності американської школи [Текст] / В. М. Жуковський // Рідна школа. – 2002. – № 11. – С. 78–80.

Жуковський В. М. Морально-етичне виховання у школах США наприкінці ХХ ст. [Текст] / В. М. Жуковський // Нова педагогічна думка. – 2002. – № 1 – 2. – С. 74–84.

Жуковський В. М. Підходи до морально-етичного виховання в американській школі у 1890 – 1940-х роках [Текст] / В. М. Жуковський // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наукової конференції Інститут педагогіки АПН України 26 – 28 березня 2000 року. – К. : Пед. думка, 2002. – С. 17–18.

Жуковський В. М. Програма виховання характеру в американській школі (Сharacter Education Approach) 1890 – 1930 рр. [Текст] / В. М. Жуковський // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. – К. : ВЦ КДЛУ, 2002. – Вип. 20. – С. 92–96.

Жуковський В. М. Релігійне виховання у державних школах США [Текст] / В. М. Жуковський // Проблеми реалізації духовного потенціалу молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 2002. – Вип. 2. – С. 17–19.

Жуковський В. М. Роль релігії у моральному вихованні американської шкільної молоді у 1830 – 1870 роках [Текст] / В. М. Жуковський // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Слов’янськ : ВЦ, 2002. – Вип. ХVI. – С. 214–223.

Жуковський В. М. Християнські цінності в історії американської освіти [Текст] / В. М. Жуковський // Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття : зб. наук. записок НаУОА. – Острог, 2002. – Т. VІ. – С. 259–271.

2001

Жуковський В. М. Американський досвід морального виховання та сучасна українська школа [Текст] / В. М. Жуковський // Україна і слов’янський світ: історія і сучасність : наук. збірник. – Рівне, 2001. – С. 62–67.

Жуковський В. М. Вплив соціальних та наукових чинників на моральне виховання американських школярів в епоху прогресивізму [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2001. – Вип. 3. – С.284–296.

Жуковський В. М. Концепція прагматизму про морально-етичне виховання учнів у США і його досвід для української школи [Текст] / В. М. Жуковський // Морально-етичне виховання школярів у системі громадянської освіти і виховання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 – 17 листопада 2001 р.). – Івано-Франківськ, 2001. – С. 3–11.

Жуковський В. М. Морально-етичне виховання жінок у США в 1830 – 1870 рр. [Текст] / В. М. Жуковський // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. – К. : ВЦ КДЛУ, 2001. – Вип. 17. – С. 88–92.

Жуковський В. М. Освіта і морально-етичне виховання афроамериканців у 1830 – 1880 рр. [Текст] / В. М. Жуковський // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Слов’янськ : ВЦ СДПІ, 2001. – Вип. ХV. – С. 262–277.

Жуковський В. М. Роль підручників у моральному вихованні учнів американської школи у 1830 – 1870 роках [Текст] / В. М. Жуковський // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. – К. : ВЦ КДЛУ, 2001. – Вип. 14. – С.153–157.

Жуковський В. М. Роль учителя у моральному вихованні учнів американської школи (1830 – 1870 рр.) [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2001. – Вип. 2. – С. 224–232.

Жуковський В. М. Філософія томізму і морально-етичне виховання в американській школі в 1950 – 1960 рр. [Текст] / В. М. Жуковський // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ. – Дрогобич : Вимір, 2001. – Вип. 4. – С. 234–243.

2000

Жуковський В. М. Зміст і характер морального виховання в американській школі дев’ятнадцятого століття [Текст] / В. М. Жуковський // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. Наукові записки. – Острог, 2000. – Т. ІІІ. – С. 313–319.

Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в американських школах у 1950 – 1970 роках [Текст] / В. М. Жуковський // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДУ. – Дрогобич : Вимір, 2000. – Вип. 2. – С. 245–251.

Жуковський В. М. Передумови здійснення морального виховання в американській державній школі ХІХ століття [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 195–204.

Жуковський В. М. Проблема моральних цінностей в українському суспільстві перехідного періоду [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки. – К. : ВД КМ Academia, 2000. – Т. 18. – Ч. І. – С. 80–82.

Жуковський В. М. Роль моральний цінностей у процесі формування людського капіталу в Україні [Текст] / В. М. Жуковський // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во НаУОА, 2000. – С. 29–33.

Жуковський В. М. Хорас Манн про моральне виховання а американській державній школі ХІХ ст. [Текст] / В. М. Жуковський // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наукової конференції Інститут педагогіки АПН України 28-30 березня 2000 року. – К. : Пед. думка, 2000. – С. 67–68.

Жуковський В. М. Християнські моральні цінності у вихованні молодого покоління [Текст] / В. М. Жуковський // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. – Слов’янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 138–147.

1999

Жуковський В. М. Виховання молоді на принципах християнської моралі. Український та американський досвід [Текст] / В. М. Жуковський // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Наукові записки. – Острог, 1999. – Т. ІІ. – Ч. ІІ. – С. 224–231.

Жуковський В. М. Моральні цінності виховання підростаючого покоління незалежної України [Текст] / В. М. Жуковський // Нова педагогічна думка. – 1999.– № 1. – С. 26–28.

Жуковський В. М. Передумови виховання підростаючого покоління на християнських цінностях [Текст] / В. М. Жуковський // Наукові записки. – Острог : Видавничий комплекс Острозької Академії, 1999. – Т. 2. – Ч. І. – С. 224–231.

1998

Жуковський В. Християнські моральні цінності у вихованні духовності підростаючого покоління [Текст] / В. Жуковський // Християнство і духовність : збірник матеріалів другої міжнар. наук. конференції циклу наук. конференцій «Християнство: історія і сучасність». – К. : Інститут філософії, 1998. – С. 55–57.

Жуковський В. М. Концепції морального виховання в сучасних державних американських школах [Текст] / В. М. Жуковський // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 4. – С. 22–30.

1997

Жуковський В. М. Григорій Ващенко про виховання молоді на принципах християнської моралі [Текст] / В. М. Жуковський // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – Острог, 1997. – С. 94–100.

1996

Жуковський В. М. Навчання англійської мови на першому році [Текст] / В. М. Жуковський // Методичні рекомендації для викладачів та студентів : метод. пос. – Острог : Острозька Академія, 1996.

1995

Жуковський В. М. До питання про факультативний курс «Виховання школярів у дусі християнської моралі» [Текст] / В. М. Жуковський // Національне відродження і морально-гігієнічне виховання сучасної молоді. – Тернопіль, 1995. – С. 24–25.

Жуковський В. М. Результати соціологічного дослідження моральної культури молоді [Текст] / В. М. Жуковський // Національне відродження і морально-гігієнічне виховання сучасної молоді. – Тернопіль, 1995. – С. 25–26.

1992

Жуковський В. М. Визначення обсягу зорової пам’яті учнів 5 – 6 класів для здійснення індивідуалізації навчання [Текст] / В. М. Жуковський // Методика викладання іноземних мов. – К., 1992.

Жуковський В. М. Розвиваюча і формуюча індивідуалізація техніки читання на початковому етапі середньої школи [Текст] / В. М. Жуковський // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов. – К. : КДПІІМ, 1992.