Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Економічний факультет » Кафедра фінансів, обліку і аудиту » Кривицька Ольга Романівна

Кривицька Ольга Романівна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства [Текст] / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. – Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. – С. 275–294.

Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України [Текст] / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 263–298.

2012

Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу [Текст] : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 160 с.

У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів.

Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2013

Кривицька О. Р. Економіка підприємства [Текст] : навч. пос. / О. Р. Кривицька. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 296 с.

Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.

Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) [Текст] / О. Р. Кривицька. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 54 с.

2011

Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» [Текст] / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 54 с.

2007

Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») [Текст] / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. – Острог, 2007. – 30 с.

Статті

2013

Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність [Текст] / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 21. – С. 228–232.

Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance [Text] / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. – Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. − S. 187–194.

2012

Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні [Текст] / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – Вип. 4 (28), т. 2. – С. 94–101.

Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні [Текст] / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 19. – С. 357–360.

Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії [Текст] / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 20. – С. 129–132.

2011

Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення [Текст] / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7, т. 2. – С.82–86.

2010

Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств [Текст] / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. – Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. – Вип. 4 (25). – С. 150–157.

Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні [Текст] / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 15. – С. 184–194.

2009

Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. – 2009. – № 1 (43). – С. 98–103.

Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип. 11. – С. 281–288.

2007

Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства [Текст] / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : [збірник наукових праць]. – Острог : НаУОА, 2007. – Вип. 9, ч. 2. – С. 291–299.

2005

Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку [Текст] / О. Р. Кривицька // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 138–146.

Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві [Текст] / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : [збірник наукових праць]. – Острог : Острозька академія, 2005. – Вип. 7, ч. 1. – С. 256–265.

2003

Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства [Текст] / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : [збірник наукових праць]. – Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. – Вип. 5. – С. 148–159.

Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії [Текст] / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2003. – №12. – С. 54–58.

2002

Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві [Текст] / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25 – 27 квітня 2002 р., м. Київ). – К. : Економіка і право, 2002. – С. 70–71.

2001

Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств [Текст] / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : [збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції]. – Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. – Вип. ІІ. – С. 204–208.

Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності [Текст] / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. – Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. – Вип. 2. – С. 77–82.

2000

Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств [Текст] / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : [збірник наукових праць]. – Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. – С. 120–125.