library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Практикум з правопису української мови

Практикум з правопису української мови

18.12.2013

Шульжук Н. В. Практикум з правопису української мови: навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Н. В. Шульжук. – Рівне – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 396 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріал для практичних занять з курсу «Практикум з української мови», який структурований з урахуванням основних принципів модульного навчання і складається з шести змістових модулів. Структура кожного із змістових модулів підпорядкована меті – допомогти студентам відновити й поглибити, закріпити й розширити, узагальнити й систематизувати правописні знання з основних розділів української мови, виробити практичні вміння й навички вдосконалення власного й чужого усного і писемного мовлення; сформувати орфографічну та пунктуаційну грамотність, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості майбутнього філолога; розвинути науково-дослідницькі здібності та виробити навички контролю й самоконтролю. Запропоновані завдання і вправи спрямовані не лише на розуміння основних лінгвістичних понять, а й орієнтовані на глибоке осмислення та аналіз орфограм і пунктограм, порівняння й зіставлення мовних явищ, розвиток творчих здібностей, уміння міркувати й узагальнювати. Добір текстів для орфографічного й пунктуаційного аналізу, завдань творчого характеру здійснювався з метою реалізації лінгвістичної, комунікативно-діяльнісної й культурологічної змістових ліній. У посібнику вміщено матеріал для організації та здійснення різних видів і форм контролю знань студентів за кредитно-модульною системою: поточного, модульного, підсумкового (тести та диктанти). Для студентів вищих навчальних закладів, а також для учнів гімназій та ліцеїв, учителів, для всіх, хто прагне оволодіти правописними нормами української літературної мови.