Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет політико-інформаційного менеджменту » Кафедра психолого-педагогічних дисциплін » Пасічник Ігор Демидович

Пасічник Ігор Демидович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2013

Острозька давнина [Текст] : [науковий збірник] / ред. кол. : І. Пасічник, І. Тесленко, П. Кралюк та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 2. – 316 с.

У науковому збірнику висвітлюються теми, пов’язані з життям і діяльністю кн. Василя-Костянтина Острозького, історією Острога і його інтелектуального середовища, яке функціонувало в місті наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.

Пасічник І. Д. Український месіанізм [Текст] : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 220 с.

У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.

Zmiany w regionie w warunkach globalizacji [Text] : monografia / Antoni Olak, Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shgai, Ihir Gshchuk. – Ostrowiec Swiętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu Swiętokrzyskim, 2013. – 314 s.

2011

Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття [Текст] : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 512 с.

У видання вміщені статті та матеріали, які стосуються історії острозької академії (ХVІ – ХVІІ століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи.

2006

Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейської культур [Текст] / П. М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во НаУОА, 2006. – 124 с.

У цій роботі, яка є першим комплексним дослідженням Острозької Біблії, розглянуто передумови появи цієї книги, її культурний контекст, виявлені джерела, реконструйовано процес роботи над цим виданням. Показано також вплив Острозької Біблії на розвиток бібліїстики в православних слов’ян.

2004

Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації [Текст] : [монографія] / І. Д. Пасічник. – друге вид., переробл. та доповн. – Острог, 2004. – 242 с.

У монографії висвітлені результати природного експерименту формування операційних структур мислення, як складових дії систематизації. Встановлено залежність росту систематизації від методів навчання, поетапного формування окремих операцій, ілюструється вікова динаміка.

1999

Осягнення історії [Текст] : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – 595 с.

Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо.

1997

Острозька академія XVІ-ХVІІ ст. [Текст] : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. – Острог, 1997. – 201 с.

Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації [Текст] : [монографія] / І. Д. Пасічник. – Острог, 1997. – 188 с.

У монографії висвітлені результати природного експерименту формування операційних структур мислення, як складових дії систематизації. Встановлено залежність росту систематизації від методів навчання, поетапного формування окремих операцій, ілюструється вікова динаміка.

1991

Пасечник И. Д. Психология формирования учебных действий в процессе систематизации математического материала [Текст] : монография / И. Д. Пасечник. – М. : Школа и педагогика, 1991. – 146 с.

Пасічник І. Д. Психолого-дидактичні особливості класифікації математичних понять [Текст] : монографія / І. Д. Пасічник. – К., 1991. – 198 с.

1981

Пасечник И. Д. Психологические особенности систематизации математических понятий учащихся 5-8 классов [Текст] : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Игорь Демидович Пасечник. – К., 1981. – 26 с.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

1993

Пасічник І. Д. Мислительна діяльність учнів на уроках математики [Текст] : методичний посібник / І. Д. Пасічник. – Львів : Облкнигодрук, 1993. – 147 с.

1991

Пасічник І. Д. Психологія формування навчальних дій в процесі систематизації математичного матеріалу [Текст] / І. Д. Пасічник. – М. : ОУНИ, 1991. – 146 с.

1990

Пасічник І. Д. Мислительні дії та мислительні операції при систематизації навчального матеріалу [Текст] / І. Д. Пасічник. – Луцьк, 1990. – 26 с.

Пасічник І. Д. Операційні структури систематизації в процесі засвоєння шкільного курсу математики [Текст] / І. Д. Пасічник. – Рівне : Облполіграфвидав, 1990. – 186 с.

1989

Пасічник І. Д. Формування мислитель них дій в процесі навчання математики [Текст] / І. Д. Пасічник. – Луцьк, 1989. – 26 с.

1979

Пасічник І. Д. Алгоритмізація процесу мислення при вивченні системи математичних понять [Текст] / І. Д. Пасічник. – Рівне, 1979. – 25 с.

1978

Пасічник І. Д. Психологічні особливості систематизації математичних понять [Текст] / І. Д. Пасічник. – Рівне, 1978. – 28 с.

Пасічник І. Д. Структура мислення в процесі систематизації математичних понять [Текст] / І. Д. Пасічник. – Рівне, 1978. – 28 с.