Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет політико-інформаційного менеджменту » Кафедра документознавства та інформаційної діяльності » Штурхецький Сергій Володимирович

Штурхецький Сергій Володимирович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Місцевий розвиток за участі громади [Текст] : монографія / кол. авт. : Ю. М. Петрушенко, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький. – Суми : Університетська книга, 2014. – Т. 2 : Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду. – 368 с.

У другому томі монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним та фінансовим складовим соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 328 с. – (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).

Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.

Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [Текст] : збірник наукових праць / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 242 с. – (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 8).

Видання містить наукові доповіді та повідомлення вітчизняних та зарубіжних дослідників, які вивчають різні аспекти управління соціально-економічними системами з урахуванням глобалізації впливів та чинників суспільного розвитку.

Штурхецький С. Можливості використання принципів платформи CNN iREPORT для розвитку громадянської журналістики в Україні [Текст] / Сергій Штурхецький, Олександра Задорожна // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – С. 308–319. – (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).

2013

Європейська інтеграція України: сучасні наукові дослідження і розробки [Текст] / В. Д. Бондаренко, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 66 с. – (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 4).

Видання містить моніторинг і експертну оцінку наукових досліджень та розробок, присвячених питанням розвитку системи державного управління в Україні у контексті адаптації його до європейських стандартів. На підставі аналізу наукової літератури виокремлено основні аспекти європейської інтеграції щодо розвитку громадянського суспільства, визначено пріоритети європейської інтеграції в контексті національних інтересів України. Розкрито теоретико-методологічний та науковий потенціал досліджень у сфері європейської інтеграції та глобалізації в аспекті перспектив розвитку вітчизняної системи державного управління.

Запропоноване інформаційно-довідкове видання буде корисним слухачам, що вивчають навчальні курси з європейської інтеграції, а також може використовуватися у процесі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, при оновленні й удосконаленні інформаційної бази щодо інтеграційних процесів, для забезпечення інформаційних потреб державних органів, які безпосередньо беруть участь в реалізації євроінтеграційного курсу держави.

2011

Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні [Текст] : монографія / Штурхецький С. В. – Рівне : Овід, 2011. – 148 с.

Монографія присвячена аналізу актуальних проблем функціонування та розвитку такого маловивченого на сьогодні феномена місцевого самоврядування в Україні, як комунікативний потенціал. Досліджується сутність комунікативного потенціалу, аналізуються особливості комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні, визначається комунікативний потенціал унормованих законодавством форм безпосередньої участі громадян. Теоретичний виклад ілюструється прикладами з періодики, наукової літератури та практики діяльності територіальних громад. На основі останніх політичних та економічних трендів запропоновано шляхи розвитку комунікативного потенціалу місцевого самоврядування в Україні.

Для викладачів, науковців, політиків, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться проблемами розвитку місцевого самоврядування.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Журналістська етика [Текст] : посібник для підготовки до державного іспиту / авт. кол. : В. Іванов, Є. Маслов, В. Павлів, С. Рачинський, С. Штурхецький ; за ред. В. П. Мостового, В. В. Різуна. – Київ : ТзОВ «ЗН УА», 2014. – 224 с.

У навчальному посібнику містяться методичні рекомендації та матеріали для проведення підсумкової атестації студентів, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю «Журналістика», у формі державного комплексного іспиту. У посібнику публікуються нормативні документи саморегульованих журналістських організацій України та світу, а також вперше в такому обсязі – ситуативні завдання з європейської журналістської практики та ключі для їхнього розв’язку.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками для підвищення свого фахового рівня.

Стратегія партнерства [Текст] : посібник із гендерної рівності та недискримінації для представників засобів масової інформації та рекламної індустрії / заг. ред. Штурхецький С. В. – Київ, 2014. – 154 с.

У посібнику розглядається проблема впровадження гендерного підходу у медіа. Зокрема, читачі зможуть знайти відповіді на запитання: чому гендер та гендерна рівність є важливими; який існує взаємозв’язок між гендерними питаннями і нерівністю та роботою ЗМІ і рекламної індустрії; роль ЗМІ та рекламної індустрії у підтримці та просуванні гендерної рівності; якими є гендерно-чутливі практики у роботі ЗМІ, і тому числі у пресі та рекламі, а також яким чином вони можуть допомогти у просуванні принципів гендерної рівності.

2013

Руденко О. М. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні [Текст] : навч. посіб. / Руденко О. М., Усаченко Л. М., Штурхецький С. В. – К. : Інтерсервіс, 2013. – 121 с.

Руденко О. М. Система і стратегія НR-менеджменту для державного управління [Текст] : навч. посіб. / Руденко О. М., Усаченко Л. М., Штурхецький С. В. – К. : Інтерсервіс, 2013. – 132 с.

2012

Іванов В. Ф. Практикум із журналістської етики [Текст] : навчальний посібник / В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Видавець О. Зень, 2012. – 320 с.

У начальному посібнику, побудованому у формі практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення дисципліни «Журналістська етика». У посібнику розглянуто дванадцять практичних аспектів професійної діяльності журналіста, об’єднаних у два змістовні модулі. Практикум містить довідковий розділ. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками під час підвищення кваліфікації та перепідготовки.

2010

Вивчення курсу «Теорія журналістики» [Текст] : методичний посібник / автор-укладач Штурхецький С. В. – Острог, 2010. – 16 с.

2007

Довідник безпеки журналістів: самоохоронник у гарячих точках при громадянських заворушеннях [Текст] / ред. Сергій Штурхецький. – Рівне, 2007. – 82 с.