Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет політико-інформаційного менеджменту » Кафедра документознавства та інформаційної діяльності » Бондар Віталій Дмитрович

Бондар Віталій Дмитрович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Бондар В. Д. Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в Україні [Текст] / В. Д. Бондар // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – С. 147–156. – (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).

Статті

2013

Бондар В. Д. Використання мотиваційних теорій у діяльності органів місцевого самоврядування [Текст] / В. Д. Бондар // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2013. – Вип. 1. – С. 283–293.

Бондар В. Д. Основні мотиви діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] / В. Д. Бондар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Державне управління». – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – № 191. – С. 161–169.

2012

Бондар В. Д. Вдосконалення системи мотивації в органах місцевого самоврядування в Україні [Текст] / В. Д. Бондар // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – Донецьк : МПП «ВІК», 2012. – № 3 (61). – С. 124–129.

Бондар В. Д. Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування в науковій літературі [Текст] / В. Д. Бондар // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». – К. : Академія муніципального управління, 2012. – Вип. 4. – С. 298–306.

Бондар В. Д. Мотиваційна компетентність керівників в органах місцевого самоврядування: поняття та шляхи реформування [Електронний ресурс] / Бондар В. Д. // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – Вип. 2. – 2012. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2388/1/Стаття%20НРДУМУ%20АМУ%202012.pdf. – Назва з екрану.

Бондар В. Д. Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. – 2012. – № 5. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=435. – Назва з екрану.

Бондар В. Д. Правове забезпечення мотивації діяльності в органах місцевого самоврядування [Текст] / Бондар В. Д. // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 6 квітня 2012) / Академія муніципального управління. – К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. – Ч. 1. – С. 128–130.

Бондар В. Д. Соціологічне дослідження мотивації праці державних службовців Рівненської області [Текст] / Бондар Віталій Дмитрович // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 3. – С. 134–141.

2010

Бондар В. Д. Еволюція мотивації як функції управління [Текст] / В. Д. Бондар // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / за заг. ред. Л. В. Квасюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 2. – С. 175–185.

2009

Бондар В. Д. Мотивація як чинник підвищення ефективності управління: поняття та основні принципи [Текст] / Бондар Віталій Дмитрович // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / за заг. ред. Л. В. Квасюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип. 1. – С. 255–261.

2008

Бондар В. Д. Мотивація як особлива функція державного управління [Текст] / В. Д. Бондар // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2008 р.) / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академій державного управління при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – С. 257–260.

2007

Бондар В. Д. Мотиваційна стратегія в контексті розвитку державного управління [Текст] / В. Д. Бондар // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 22 березня 2007 р.) / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академій державного управління при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч. 2. – С. 20–23.

2006

Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: вітчизняний та світовий досвід [Текст] / В. Д. Бондар // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2006. – № 3–4. – С. 158–167.

Бондар В. Д. Нематеріальна мотивація як чинник підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні [Текст] / В. Д. Бондар // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2006. – № 1 (23). – С. 253–259.

Бондар В. Д. Соціологічне дослідження мотиваційних особливостей місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Рівненської області): порівняльний аналіз [Текст] / В. Д. Бондар // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Львів, 20 січня 2006 р.) / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академій державного управління при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 48–51.

Бондар В. Д. Теоретичні засади мотивації в контексті підвищення ефективності державного управління [Текст] / В. Д. Бондар // Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. І. Р. Залуцького. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2006. – № 11. – С. 11–17.

2005

Бондар В. Питання мотивації державної служби у науковій праці [Текст] / В. Бондар // Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю [Львів, 27 січня 2005 р.] / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академій державного управління при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Ч. 1. – С. 49–53.

Бондар В. Д. Матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні [Текст] / В. Д. Бондар // Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. О. Чемериса. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – № 8. – С. 233–239.