Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет міжнародних відносин » Кафедра країнознавства » Кулаковський Петро Михайлович

Кулаковський Петро Михайлович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2013

Кулаковський П. М. Тивун [Текст] / П. М. Кулаковський // Енциклопедія історії України. – К. : Наукова думка, 2013. – Т. 10 : Т – Я. – С. 76–77.

Кулаковський П. М. Чернігівське воєводство [Текст] / П. М. Кулаковський // Енциклопедія історії України. – К. : Наукова думка, 2013. – Т. 10 : Т – Я. – С. 519–520.

2011

Бондар Н. «Апокрисис» Христофора Філалета (Острог, 1598-1599 рр.) [Текст] / Наталія Бондар, Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 19–22.

Бондар Н. «Книга о постничєствѣ» Василія Великого (Острог, 1594) [Текст] / Наталія Бондар, Микола Ковальський, Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 161–166.

Кулаковський П. Гарабурда Михайло (після 12.07.1586) [Текст] / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 83–84.

Кулаковський П. Броневський Мартин (Marcin Broniewski) (1568 – 1624) [Текст] / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 62–64.

Кулаковський П. «Лѣкарство на оспалый оумысл чоловѣчій» Д. Наливайка (Острог, 1607) [Текст] / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 191–194.

Кулаковський П. Метрика Литовська [Текст] / Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 228–229.

Кулаковський П. Метрика Руська (Волинська) [Текст] / Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 229–230.

Кулаковський П. Міська проблематика на шляхетському сеймику Волинського воєводства (1-а половина XVII ст.) [Текст] / П. Кулаковський // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / ред. В. Собчук. – Кременець, 2009. – С. 15–24.

Кулаковський П. Острозька Анна-Алоїза (у заміжжі – Ходкевич) [Текст] / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 310–311.

Кулаковський П. Острозька ординація [Текст] / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 314–315.

Кулаковський П. Острозький Януш [Текст] / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 331–333.

Кулаковський П. Пекалід (Пенкаля, Пенкальський) Симон [Текст] / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 349–350.

Кулаковський П. Скарга Петро [Текст] / Петро Кулаковський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 410–411.

2006

Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648) [Текст] : [монографія] / Петро Кулаковський. – К. : Темпора, 2006. – 496 с.

У монографії досліджується входження та перебування Чернігово-Сіверщини у складі Речі Посполитої, простежується процес поширення на цей регіон польського адміністративного устрою, аналізуються колонізаційні та соціально-економічні процеси протягом 1618–1648 рр.

2002

Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 рр.: студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій [Текст] : [монографія] / Петро Кулаковський. – Острог ; Львів, 2002. – 304 с.

У монографії розглянуто діяльність канцелярії Руської (Волинської) метрики – однієї з загальнодержавних інституцій у Речі Посполитій другої половини XVI – XVII ст., що забезпечували реалізацію регіональних інтересів української шляхти. Значну увагу в праці приділено аналізу чинників, які протягом зазначеного періоду підживлювали ці інтереси, а також впливали на функціонування канцелярії. Охарактеризовані методи роботи канцелярського персоналу, наведена класифікація продукції канцелярії, подані біограми її працівників.

1999

Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV–XVII ст. [Текст]. – Т. V : Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp. / укл. П. Кулаковський. – Острог ; Варшава ; Москва, 1999. – 608 с.

Том вміщує книгу Руської або Волинської метрики – джерела, генетично спорідненого з Коронною метрикою, але, яке в останні два століття має спільну архівну історію з Литовською метрикою. Загальновідомо, що ці метрики є джерельними комплексами, без яких важко собі уявити сучасні дослідження історії Східної та Центрально-Східної Європи початку Нового часу.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Кулаковський П. Українські землі під час Смоленської війни (1632 – 1634 рр.) [Текст] / Петро Кулаковський // Нариси воєнно-політичної історії України : навч. пос. / Атаманенко В., Близняк М., Вєдєнєєв Д. та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – С. 86–114.

2009

Кулаковський П. Римське приватне право [Текст] : практикум / П. Кулаковський. – Острог, 2009. – 42 с.

1998

Методичний посібник з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» [Текст] : завдання і матеріали до семінарських і контрольних занять / укл. П. М. Кулаковський. – Острог, 1998. – 61 с.

Статті

2014

Кулаковський П. Урядники киевских имений князя Януша Острожского: карьера и судьба после смерти патрона [Текст] / Петро Кулаковський // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII ст.) : зборник навуковых прац. – Мінск : Медысонт, 2014. – С.226–251.

Кулаковський П. М. Кордон між Чернігівським та Київським воєводством (перша половина XVII ст.) [Текст] / П. М. Кулаковський // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. ‒ Хмельницький, 2014. – С. 134–139.

2013

Кулаковський П. Звенигородський повіт у литовську добу [Текст] / Петро Кулаковський // Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі (16 – 19 жовтня 2013 р., Кам’янець-Подільський) : тези доповідей. – К., 2013. – С. 45–49.

Кулаковський П. Роль печатки у практиці Руської канцелярії [Текст] / П. Кулаковський // Сфрагістичний щорічник. – К., 2013. – Вип. 4. – С. 260–276.

Кулаковський П. М. Політичні угрупування на сеймику Волинського воєводства в 1633 – 1648 рр. [Текст] / П. М. Кулаковський // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2013. – С. 304–316.

Кулаковський П. М. Родина Єльців на Київщині у другій половині XV ст. [Текст] / П. М. Кулаковський // Генеалогія : збірка наукових праць. ‒ К. : Простір, 2013. – Вип. 1. – С. 157–173.

Кулаковський П. М. Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині XVII ст. [Текст] / П. М. Кулаковський // Ukraina Lithuanica : Студії з історії Великого князівства Литовського. – К., 2013. – Т. ІІ. – С. 82–95.

Кулаковський П. М. Татарські напади на Київщину і Брацлавщину в 1605 – 1620 роках [Текст] / П. М. Кулаковський // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці історично-філософської секції. – Л., 2013. – Т. CCLXIV. – С. 413–458.

2011

Кулаковський П. Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV – перша третина XVI ст.) [Текст] / Петро Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во наУОА, 2011. – Вип. 18. – С. 67–83.

Кулаковський П. М. Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл.1590 – 1654 рр.) [Текст] / П. М. Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 4. – С. 124–137.

Кулаковський П. М. Острозька храми як місця поховання князів і шляхти у першій половині XVII ст. [Текст] / П. М. Кулаковський // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 5. – С. 122–133.

2010

Кулаковський П. Полянівський мирний договір 1634 р. і спроби створення військового союзу між Річчю Посполитою та Московською державою [Текст] / Петро Кулаковський // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 2. – С. 3–24.

Кулаковський П. М. Заснування монастирів на Чернігово-Сіверщині у першій половині ХVІІ ст. [Текст] / П. М. Кулаковський // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 3. – С. 119–131.

2009

Кулаковський П. Посольський звичай у стосунках між Річчю Посполитою та Кримським ханством (початок XVII ст.) [Текст] / Петро Кулаковський // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип.1. – С. 3–24.

2008

Кулаковський П. Еволюція принципів і перспективи видання документів метрики в Україні [Текст] / Петро Кулаковський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип.12. – С. 93–109.