Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра української мови і літератури » Хом’як Іван Миколайович

Хом’як Іван Миколайович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2002

Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі [Текст] : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. – К., 2002. – 33 с.

2001

Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі [Текст] : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. – К., 2001. – 412 с.

1989

Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі [Текст] / І. М. Хом’як. – Рівне : Волинські обереги, 1998. – 228 с.

У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.

Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах [Текст] : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. – К., 1989. – 24 с.

Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах [Текст] : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. – К., 1989. – 197 с.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Методичні рекомендації зі стилістики української мови [Текст] / автор-укладач І. М. Хом’як. – Остріг : Вид-во НаУОА, 2014.– 48 с.

2011

Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови [Текст] : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. – Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. – 124 с.

У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.

Міні-словник сленгових виразів Рівненщини [Текст] / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. – Остріг, 2011. – 16 с.

Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011».

Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.

2005

Хом’як І. М. Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови [Текст] : навчально-методичний посібник для аспірантів і студентів факультету української філології / І. М. Хом’як. – Рівне : РДГУ, 2005. – 54 с.

2003

Хом’як І. М. Опорний матеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання [Текст] : методичний посібник для студентів ф-ту української філології / І. М. Хом’як. – Рівне : РДГУ, 2003. – 39 с.

1989

Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії і словотвору [Текст] : методичний лист / І. М. Хом’як. – К. : Рад. Школа, 1989. – 32 с.

1985

Хом’як І. М. Актуальні питання удосконалення сучасного уроку української мови [Текст] : методичні рекомендації / І. М. Хом’як. – Рівне, 1985. – 25 с.

Статті

2014

Хом’як І. Використання «Шевченківського словника» у професійній підготовці філолога [Текст] / І. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк, 2014. – Вип. 6. – С. 129–132.

Хом’як І. Внутрішня організація уроків мови [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 2. – С. 8–13.

Хом’як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 2014. – № 1. – С. 13–17.

Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога [Текст] / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 136–140.

Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 5. – С. 28–31.

Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 29. – С. 26–29.

2013

Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів- філологів [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 38–41.

Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції [Текст] / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – С. 69–74.

Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією [Текст] / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 12. – С. 154–160.

Хом’як І. М. Вироблення в учнів орфографічної компетентності у процесі виконання творчих робіт [Текст] / І. М. Хом’як // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. – Слов’янськ, 2013. – Вип. 4. – С. 11–15.

Хом’як І. М. Мовленнєва вправність – визначальний складник комунікативної компетентності викладача [Текст] / І. М. Хом’як // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. – Донецьк, 2013. – № 4. – С. 32–35.

Хом’як І. М. Мовленнєві помилки як різновид мовних девіацій [Текст] / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 2013. – С. 155–158.

Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій [Текст] / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – Вип. 2. – С. 158–167.

Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 40. – С. 163–165.

Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. – Рівне, 2013. – Вип. 21. – С. 159–162.

Хом’як І. М. Формування мовної особистості студента-філолога [Текст] / І. М. Хом’як // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. ХLІХ. – С. 105–109.

2012

Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови [Текст] / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 18–21.

Хом’як І. Аналіз орфографічних норм українського правопису [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 3. – С. 78–82.

Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 2–7.

Хом’як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 41–50.

Хом’як І. Проблема типології уроків мови [Текст] / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 12. – С. 122–129.

Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 22. – С. 205–213.

Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму [Текст] / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 249–253.

Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до формування у студентів професійного мовлення [Текст] / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 2012. – С. 165–168.

Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 31. – С. 143–147.

Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами [Текст] / І. М. Хом’як // Педагогічні обрії : науково-метод. Журнал. – 2012. – № 1. – С. 11–14.

Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 655–658.

Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ. – Рівне, 2012. – Вип. 20. – С. 151–154.

Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення [Текст] / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. – 2012. – № 36. – С. 3–14.

Хом’як І. М. Урок – основна форма навчання мови [Текст] / І. М. Хом’як // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – С. 67–71.

Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. – Умань : ПП. Жовтий О. О., 2012. – С. 103–106.

2011

Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 3. – С. 38–41.

Хом’як І. Орфографія – складова українського правопису [Текст] / Іван Хом’як // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. 1. – С. 33–43.

Хом’як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі [Текст] / І. М. Хом’як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк : Вид-во ВНУ, 2011. – Ч. 2. – С. 9–12.

Хом’як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітній школах [Текст] / І. М. Хом’як // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19 – 20 травня 2011 р.). – Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 268–271.

Хом’як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції [Текст] / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 58, ч. ІІ. – С. 127–131.

Хом’як І. М. Науковий стиль як об’єкт вивчення стилістики [Текст] / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 60. – С. 54–59.

Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 21. – С. 91–101.

2010

Хом’як І. Актуальні проблеми писемного мовлення [Текст] / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 33–36.

Хом’як І. Відповідність вимогам часу [Текст] / Іван Хом’як, Зоя Олексійчук // Дивослово. – 2010. – № 7. – С. 21–22.

Хом’як І. Програмоване навчання [Текст] / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Вип. 50. – С. 135–143.

Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О. М. Біляєва [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 4. – С. 2–5.

Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі [Текст] / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ, 2010. – Вип. 22, ч. ІІ. – С. 138–144.

Хом’як І. Формуємо грамотну особистість (рецензія на Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. – К. : Грамота, 2009. – 224 с. ) [Текст] / І. Хом’як // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 60.

Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. – Назва з екрана.

Хом’як І. М. Нормативність української літературної мови [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 17. – С. 78–84.

Хом’як І. М. Орфографічна культура писемного мовлення [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 18. – С. 240–243.

Хом’як І. М. Територіальні діалекти в структурі національної мови, їх перенормалізація [Текст] / І. М. Хом’як // Мовознавчі студії. – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – Вип. 3. – С. 358–365.

2009

Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. – К. : Київський університет, 2009. – Вип. 19. – С. 70–79.

Хом’як І. М. Роль діалектів у сучасній українській мові [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип. 12. – С. 347–356.

Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА. – Вип. 11. – 2009. – С. 409–416.

Хом’як І. М. Типологія уроків мови [Текст] / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 5. – С. 22–25.

Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів [Текст] / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Глухів : ГДПУ, 2009. – Вип. 13. – С. 13–20.

2008

Антончук О. М. Питання вивчення орфографії у програмах і підручниках з української мови [Текст] / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 221–224.

Хом’як І. Концепція мовлення у лінгводидактиці О. М. Біляєва [Текст] / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. Праць. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 4. – С. 290–298.

Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького [Текст] / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип. 4. – С. 72–79.

Хом’як І. Особистісно зорієнтований підхід до навчання правопису в інтерференційних умовах [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 4. – С. 205–208.

Хом’як І. М. Аналіз міжмовних впливів [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип. 9. – С. 645–651.

Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. – Рівне, 2008. – Вип. 7, ч. 2. – С. 358–365.

2007

Антончук О. М. Лінгвістичні основи навчання орфографії в школі [Текст] / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 138–139.

Хом’як І. М. Комунікативні проблеми у писемному дискурсі [Текст] / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2007. – Вип. 38. – С. 19–23.

Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді [Текст] / І. М. Хом’як // Український смисл. – 2007. – № 1 – 2. – С. 30–39.

Хом’як І. М. Український правопис як відображення стану розвитку мови [Текст] / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – Вип. 7. – С. 293–304.

2006

Вітчук О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології рідної мови [Текст] / О. Вітчук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне, 2006. – С. 140–143.

Хом’як І. М. Аналіз експериментального навчання української орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 34. – С. 3–8.

Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості [Текст] / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових праць. – Рівне, 2006. – С. 26–29.

Хом’як І. М. Методика формування мовної особистості [Текст] / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 6. – С. 70–72.

Ярощук Н. Актуальність вивчення орфографії на морфологічній основі [Текст] / Н. Ярощук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне, 2006. – С. 150–153.

2005

Хом’як І. М. Лінгвістичні основи вивчення словотвору в школі [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2005. – Вип. 13. – С. 191–194.

2004

Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів [Текст] / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. – Тернопіль, 2004. – Вип. 1 (11). – С. 112–116.

Хом’як І. Творчі вправи у навчанні орфографії [Текст] / І. Хом’як // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : науково-методичний збірник. – Житомир : Полісся, 2004. – С. 80–84.

Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. – Рівне : РДГУ, 2004. – С. 132–133.

Хом’як І. М. Методика експериментального навчання орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2004. – Вип. 28. – С. 30–34.

2003

Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії [Текст] / Іван Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 1. – С. 55–59.

Хом’як І. У пошуках таїни слова [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 2003. – № 5.– С. 65–67.

Хом’як І. Характер орфографічних помилок у творчих роботах учнів загальноосвітніх шкіл [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 2003. – № 1 – 2. – С. 77–78.

Хом’як І. М. Аналіз орфографічних відхилень, зумовлених дією південно-західних і південно-східних говорів [Текст] / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. – Рівне, 2003. – Вип. ІV, ч. І. – С. 291–294.

Хом’як І. М. Взаємозалежність форм мовлення [Текст] / І. М. Хом’як // Система і структура східнослов’янських мов : збірник наукових праць. – К. : Знання України, 2003. – С. 318–320.

Хом’як І. М. Питання орфографії у програмах із рідної мови [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2003. – Вип. 11. – С. 128–132.

2002

Хом’як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 2002. – № 6. – С. 20–24.

Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку з розвитком мовлення [Текст] / І. М. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 2002. – № 1 – 2 .– С. 24–30.

Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії, його характеристика і перспективи [Текст] / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 7. – С. 35–38.

Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії та граматики [Текст] / І. М. Хом’як // Урок української. – 2002. – № 9. – С. 38–41.

Хом’як І. М. Концептуальні засади навчання орфографії в основній школі [Текст] / І. М. Хом’як // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. – Рівне, 2002. – С. 8–10.

Хом’як І. М. Навчання орфографії на синтаксичній основі [Текст] / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – С. 160–162.

Хом’як І. М. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором [Текст] / І. М. Хом’як // Урок української. – 2002. – № 7. – С. 38–42.

Хом’як І. М. Нове видання [Текст] / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 5. – С. 79.

Хом’як І. М. Питання методики орфографії в підручниках з української мови [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2002. – Вип. 10. – С. 167–173.

2001

Хом’як І. М. Вивчення орфографії на морфологічній основі [Текст] / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2001. – № 3. – С. 7–11.

Хом’як І. М. Вивчення орфографії на словотвірній основі [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 9. – С. 106–115.

Хом’як І. М. Навчаймо орфографії у зв’язку з фонетикою та орфоепією [Текст] / І. М. Хом’як // Урок української. – 2001. – № 1. – С. 34–36.

Юрченко О. «Ну що б, здавалося, слова …» [Текст] / О. Юрченко, І. Хом’як // Панорама. – 2001. – № 5. – С. 6.

2000

Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 2000. – № 10. – С. 12– 14.

Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку із синтаксисом [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 2000. – № 3 – 4. – С. 68–71.

Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. –2000. – № 2. – С. 29–31.

Хом’як І. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 2000. – № 1. – С. 53–60.

Хом’як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 4. – С. 14–17.

Хом’як І. М. Зв’язок у навчанні орфографії з фонетикою й орфоепією [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – Рівне : РДГУ, 2000. – Вип. 8. – С. 42–48.

Хом’як І. М. Організаційні форми навчання орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. – К. : Знання, 2000. – С. 109–113.

Хом’як І. М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2000. – Вип. 12, ч. ІІ. – С. 120–122.

1999

Хом’як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 1999. – № 5. – С. 18–22.

Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 2. – С. 4–6.

Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 3. – С. 12–15.

Хом’як І. М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – Рівне, 1999. – Вип. 7. – С. 46–51.

Хом’як І. М. Писемний вид мовленнєвої діяльності [Текст] / І. М. Хом’як // Наука і освіта. – 1999. – № 3 – 4. – С. 112–114.

1998

Хом’як І. Вибір способів і характеру навчання правопису [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 3. – С. 37–41.

Хом’як І. Методика навчання орфографії в сучасних умовах [Текст] / І. Хом’як // Українська мова та література. – 1998. – № 29 – 32. – С. 4–6.

Хом’як І. Основа формування в учнів орфографічних навичок [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 1. – С. 95–99.

Хом’як І. М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнєвому середовищі [Текст] / І. М. Хом’як // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. Наукові записки Рівненського педінституту. – Рівне, 1998. – Вип. 4. – С. 162–166.

1997

Хом’як І. Два нестандартних уроки з мови [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 1997. – № 1. – С. 40–44.

Хом’як І. Єдність усного і писемного мовлення [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 1997. – № 4. – С. 36–37.

Хом’як І. На шляху до виховання грамотних учнів [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 1997. – № 2. – С. 54–55.

Хом’як І. Навчання орфографії в умовах інтерференційних впливів [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 1997. – № 7. – С. 52–56.

Хом’як І. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 1997. – № 11. – С. 29–33.

Хом’як І. М. ... І орфографічна грамотність [Текст] / І. М. Хом’як // Рідна школа. – 1997. – № 11. – С. 30–32.

Хом’як І. М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівської грамотності [Текст] / І. М. Хом’як // Формування національної самосвідомості студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл : збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 1996. – Ч. І. – С. 92–97.

Хом’як І. М. Середовище і формування учнівської грамотності [Текст] / І. М. Хом’як // Рідна школа. – 1997. – № 5. – С. 53–56.

1996

Хом’як І. Грамотність учня – результат майстерності вчителя [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 35–39.

Хом’як І. Лінгвістичні змагання [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 1996. – № 4. – С. 46–48.

Хом’як І. Щоб вільно володіти мовою [Текст] / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. – 1996. – № 2. – С. 47–49.

Хом’як І. М. Базові поняття орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки : збірник наукових праць. – Рівне, 1996. – Вип. ІV. – С. 39–43.

Хом’як І. М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Українська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 1996. – С. 49–51.

Хом’як І. М. Слово і письмо [Текст] / І. М. Хом’як // Освіта України. – 1996. – № 17. – С. 5.

Хом’як І. М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності [Текст] / І. М. Хом’як // Рідна школа. – 1996. – № 3. – С. 53–55.

1995

Хом’як І. Проблема формування орфографічних навичок в учнів середньої школи [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 1995. – № 7. – С. 20–23.

Хом’як І. Секрети учнівської грамотності [Текст] / Іван Хом’як // Дивослово. – 1995. – № 12. – С. 31–35.

Хом’як І. М. Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Рівне, 1995. – С. 125–127.

Хом’як І. М. Вплив мовного середовища на грамотність учнів [Текст] / І. М. Хом’як // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ ; Рівне, 1995. – Ч. ІІ. – С. 99–102.

Хом’як І. М. Дидактичні принципи навчання орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Рівне, 1995. – С. 80–83.

Хом’як І. М. Методика опосередкованого формування у студентів орфографічних умінь і навичок [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 1995. – С. 78–80.

Хом’як І. М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Наукові записки Рівненського педагогічного інституту. Філологічні студії. – Рівне, 1995. – Т. 2. – С. 146–160.

Хом’як І. М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови [Текст] / І. М. Хом’як // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-практичної конференції. – Рівне, 1995. – С. 118–121.

Хом’як І. М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Педагогіка єдиного і цілісного миру : науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне, 1995. – С. 180–181.

1994

Хом’як І. М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіоналізму [Текст] / І. М. Хом’як // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – Львів ; Житомир, 1994. – С. 96–97.

Хом’як І. М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфографії [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Філологічні студії. – Рівне, 1994. – С. 95–103.

1991

Хом’як І. М. Використання як дидактичного матеріалу висловлювань про українську мову [Текст] / І. М. Хом’як // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. – Рівне, 1991. – С. 80.

1990

Хомяк И. Н. Воспитание учащихся в духе мира на уроках украинского языка [Текст] / И. Н. Хомяк // Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление : материалы международной научной конференции. – Ровно, 1990. – С. 174–175.

Хом’як І. М. Рольова гра як ефективний засіб підготовки студентів до навчальної роботи в школі [Текст] / І. М. Хом’як // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. – Ніжин, 1990. – С. 36–37.

Хом’як І. М. Умови формування в учнів орфографічних умінь і навичок [Текст] / І. М. Хом’як // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю проф., докт. пед. наук Мітюрова Б. Н. – Рівне, 1990. – С. 140.

Хом’як І. М. Формування орфографічних навичок в учнів 6 – 7 класів у процесі вивчення словотвору [Текст] / І. М. Хом’як // Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. – К. : Рад. Школа, 1990. – С. 92–96.

Хом’як І. М. Формування орфографічної грамотності – важливий етап у підготовці вчителя-словесника [Текст] / І. М. Хом’як // Формування і становлення сучасного вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції. – Рівне, 1990. – Ч. 2. – С. 51.

1988

Хом’як І. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 1988. – № 2. – С. 47–52.

Хом’як І. Формування у школярів 5 – 6 класів умінь розпізнавати словотворчі орфограми [Текст] / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 1988. – № 11. – С. 48–51.

1987

Хомяк И. Н. Использование средств массовой информации в работе над повышением орфографической грамотности школьников [Текст] / И. Н. Хомяк // Формы и методы использования средств массовой информации в работе школы : тезисы докладов и сообщений межвузовской научно-практической конференции. – Ровно, 1987. – С. 174–175.

Хом’як І. М. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою висловлювання [Текст] / І. М. Хом’як // Літературний процес на Україні 20 – 30-х років і творчість В. Поліщука : тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань.– Рівне, 1987.– С. 123–124.

1985

Хом’як І. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів іншомовного походження [Текст] / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 4. – С. 47–52.

Хом’як І. М. Навчаючи – виховувати [Текст] / І. М. Хом’як // Радянська освіта. – 1985. – № 22. – С. 3.

Хом’як І. М. Стверджувати роботою [Текст] / І. М. Хом’як // Червоний прапор. – 1985. – № 219. – С. 3.

1984

Хом’як І. М. У ритмі життя [Текст] / І. М. Хом’як // Радянська освіта. – 1984. – № 41. – С. 2.