Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра релігієзнавства і теології » Кралюк Петро Михайлович

Кралюк Петро Михайлович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Кралюк П. М. Тарас Шевченко: незауважене [Текст] : монографія / Петро Михайлович Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА ; Луцьк : Ключі, 2014. – 228 с.

У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів. Розрахована на широке коло читачів.

2013

Кралюк П. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні [Текст] : монографія / Петро Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА ; Луцьк : Ключі, 2013. – 136 с.

Монографія присвячена питанням поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещенням. Окремо звертається увага на «вибір віри» князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах давньоруських книжників.

Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України [Текст] : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 482 с.

Монографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі.

На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.

Острозька давнина [Текст] : [науковий збірник] / ред. кол. : І. Пасічник, І. Тесленко, П. Кралюк та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 2. – 316 с.

Пасічник І. Д. Український месіанізм [Текст] : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 220 с.

У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами.

Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.

2011

Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції [Текст] : [монографія] / Кралюк П. М., Якубович М. М. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 212 с.

Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру».

Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях [Текст] : [монографія] / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 144 с.

Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІI. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.

Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття [Текст] : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 512 с.

У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії Острозької академії (ХVІ – ХVІІ століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи.

Для науковців (істориків, літературознавців, мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів, педагогів), а також усіх, хто цікавиться історією української культури.

Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури [Текст] : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. – Ізяслав ; Острог, 2011. – 176 с.

Науковий збірник «Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури» містить матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія, яка відбулася 12 – 13 травня 2011 року в місті Ізяславі Хмельницької області. У збірнику представлені різні аспекти досліджень унікальності Пересопницького Євангелія, а також краєзнавчі матеріали, які відображають історію Ізяслава та Хмельниччини.

Книга розрахована на науковців, краєзнавців, освітян, людей, які вивчають історію рідного краю.

Пересопницькому Євангелію – 450 років [Текст] / упоряд. П. М. Кралюк. – Острог ; Рівне, 2011. – 240 с.

У книзі представлені документальні матеріали, наукові статті, спогади, а також твори художнього характеру, які стосуються історії Пересопниці, Пересопницького Євангелія й волинської книжності. Розрахована на широке коло читачів.

2009

Бондар С. В. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. [Текст] / Бондар С. В., Кралюк П. М. – К. : Світ Знань, 2009. – 272 с.

На підставі вивчення й осмислення численних маловідомих джерел уперше в історико-філософській науці здійснено спробу відтворити філософські й релігійно-світоглядні погляди мешканців античних міст Північного Причорномор’я та людності давньої України. Висвітлено релігійно-міфологічні й науково-культурні погляди населення означеного регіону, показано роль Гомера, піфагорейства та орфізму в культурі Північного Причорномор’я; розкрито філософські ідеї відомих мудреців, уродженців нашої землі: Сальмоксія, Анахарсіса, Діфіла Боспорського, Сфера Боспорського, Біона Борисфеніта та інших. Проаналізовано твір «Борисфенітська промова» Діона Хризостома. Досліджується культурна роль праукраїнських народів у виникненні філософської й релігійної думки Греції та Італії.

2007

Кралюк П. «Білі плями» в історії української філософії [Текст] : наукові нариси / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 164 с.

Автор цієї книги, доктор філософії, професор Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк, робить спробу «зафарбувати» деякі «білі плями» у царині української філософії. Частково заперечуючи думку Дмитра Чижевського про те, що українці не належать до «філософських народів», він певним чином намагається підійти до цього і об’єктивніше, і скрупульозніше, разом з тим не прикрашаючи дійсності.

Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. [Текст] : [монографія] / Петро Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – 208 с.

У монографії розглядається діяльність та творчість видатного українського письменника-полеміста, вченого-філолога й церковного діяча Мелетія Смотрицького. Показано його місце в тих непростих соціокультурних процесах, що іменуються українським Відродженням кінця XVI – початку XVII ст. У книзі як додатки вміщені уривки з полемічних творів М. Смотрицького в перекладах М. Грушевського.

2006

Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка [Текст] : монографія / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 80 с.

160 років тому Тарас Шевченко побував у ряді сіл, містечок і міст Великої Волині. Тут за завданням Київської археографічної комісії він робив замальовки культурно-історичних пам’яток краю, записував народні пісні. Саме цій історичній мандрівці і присвячена наукова розвідка професора, доктора філософських наук, проректора з наукової роботи Національного університету «Острозька академія» Петра Кралюка. Використовуючи різні друковані та архівні матеріали, деякі інші опосередковані джерела, а також оригінальні твори самого Шевченка, автор намагався не лише дещо по-новому глянути на волинську подорож Кобзаря, а й спробував осмислити, як він сприймав Волинь і яке місце вона посіла в його творчості.

Кралюк П. М. Комунікативні аспекти гуманітарної політики [Текст] / П. М. Кралюк // Гуманітарна політика Української Держави в новітній період : монографія / Здіорука С. І. – К. : НІСД, 2006. – С. 305–349.

Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейської культур / П. М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І. Д. Пасічник – Острог: Вид-во НаУОА, 2006. – 124 с.

У цій роботі, яка є першим комплексним дослідженням Острозької Біблії, розглянуто передумови появи цієї книги, її культурний контекст, виявлені джерела, реконструйовано процес роботи над цим виданням. Показано також вплив Острозької Біблії на розвиток бібліїстики в православних слов’ян.

2004

Бубенщиков В. Греко-католицька церква в етнічному розвитку українського та білоруського народів [Текст] : [монографія] / Василь Бубенщиков, Петро Кралюк. – Львів : СПОЛОМ, 2004. – 172 с.

У монографії подана цілісна картина розвитку греко-католицької церкви на українських та білоруських землях, аналізується її вплив на етногенез та національну свідомість українців та білорусів. Велика увага приділена осмисленню етнічного аспекту Берестейської церковної унії в полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст.

1997

Кралюк П. М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького [Текст] / П. М. Кралюк. – К. : Укр. Центр духовн. культури, 1997. – 192 с.

1996

Кралюк П. М. Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст. [Текст] / П. М. Кралюк. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 132 с.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2013

Кралюк П. М. Історія філософії України [Текст] : навч. пос. / Кралюк П. М. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 652 с.

У навчальному посібнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін.

Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться культурою України.

Науково-публіцистична та художня література

2013

Волинський Кобзар [Текст] / укл. П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 212 с.

У книзі розповідається про перебування Тараса Шевченка на Волині в 1846 році, про відображення в його творчості волинської проблематики. Окремо вміщені уривки творів та окремі твори (поема і повість «Варнак»), у яких згадуються волинські реалії.

Книга розрахована на широке коло читачів.

2012

Кралюк П. Лицар і смерть. Дума про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного [Текст] : [повість] / Петро Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 136 с.

Помер гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний – один із найвидатніших українських полководців. Митрополит Іов Борецький доручає ректорові Київської братської школи Касіяну Саковичу та його учням написати жалобні вірші на погреб гетьмана. Під час цієї роботи перед їхніми очима проходить усе життя видатного полководця, його непрості стосунки з владою Речі Посполитої та козаками. Водночас ректор і учні міркують про сенс людського життя та смерть.

2011

Кралюк П. Сильні та одинокі [Текст] / Петро Кралюк. – К. : Ярославів вал, 2011. – 280 с.

Роман «Сильні та одинокі» складається з чотирьох частин. Перша частина – це діалог Бандери зі слідчим, своєрідне інтелектуальне змагання. У другій частині міститься розмова з Яремою Вишневецьким, який, за задумом автора, з’явився Бандері у мріях, коли він був кинутий у в’язницю «Святий хрест» у Польщі.

У третій частині розповідається про Бандеру в концтаборі «Заксенхаузен», де також в ув’язненні знаходилися Андрій Мельник, Олег Ольжич, син Сталіна Яків Джугашвілі. Автор уявив, про що б вони говорили, якби зустрілися… В останній йдеться про вбивцю Степана Бандери Богдана Сташинського.

2010

Кралюк П. Любомудри Володимирії [Текст] : [іст. розвідки] / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 166 с.

Кралюк П. Реліквія [Текст] : [роман] / Петро Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – 290 с.

Чому на відомому портреті князь Василь-Костянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима у руках? Цю загадку не можуть відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі «Реліквія». Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет. За цей час князь, який став своєрідною людиною-епохою, пригадує найяскравіші епізоди свого життя. Написаний на основі документальних матеріалів, роман розрахований на широке коло читачів.

2009

Кралюк П. Римейк [Текст] : роман / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 180 с.

У новому (черговому) колажному романі письменника йдеться:

1) про відвідини Гоголем, Пушкіним, Шевченком, Штернбергом, Бєлінським, Кукольником (Кукільником) «Дому Пріапа» (що це таке читай у примітках до Шевченкового «Щоденника»);
2) про концепт батьковбивства/синовбивства: Зевс – Кронос; Гонта – його сини; Рустам – Сухраб; Петро І – Альоша; батько Сталін – син Яша; Тарас Бульба – Андрій Бульбенко;
3) про подорож Т. Шевченка до Швеції та Естонії;
4) про Нобелівську премію для українських літератів.

Окрім того, ви дізнаєтеся, що:

а) Александр (Олесь) Пушкін майже досконало володів українською мовою;
б) Карла XII убив Остап Бульбенко, скориставшись братовим карабіном;
в) не Дантес підстрілив Пушкіна, а навпаки;
г) Пьотр Вєлікій – позашлюбне дитятко гетьмана Мазепи;
ґ) Жерар Депардье, Едді Мерфі та Мел Гібсон майже (!) погодилися грати ролі (відповідно) Тараса Бульби, Остапа й Андрія Бульбенків.

2007

Кралюк П. Діоптра, або Дзеркало в якому бачимо не лише себе, а й інших, подорожуючи в часі та просторі [Текст] : історико-інтелектувльний детектив / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 116 с.

Нову книгу відомого українського прозаїка, науковця, професора Острозької академії, Петра Кралюка умовно жанрово можна означити як історико-інтелектуальний детектив. ЇЇ сюжет побудований на пошуку не відомого (нібито) до сьогодні твору мовознавця, письменника, церковного й освітнього діяча, архімандрита Мелетія Смотрицького, на думку одного з персонажів – останньої його книги.

Написана у динамічному кінематографічному стилі «Діоптра…» тримає читача у постійній і неослабленій напрузі. Історичні кадри легко й невимушено переходять у часи нинішні, і навпаки, висвітлюючи повніше чи менше ту чи іншу постать, зокрема Кирила Транквіліона-Ставровецького, Касіяна Саковича, Гедеона Балабана, Швайпольта Фіоля й інших, а також двох головних героїв, власне Мелетія Смотрицького та автора – нашого сучасника.

2005

Кралюк П. Апокриф [Текст] : оповідання / Петро Кралюк. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 160 с.

Друга збірка автора складається з різних оповідань, але становить органічну цілість. Це своєрідне осмислення реалій уже незалежної країни, але осмислення в широкому історичному контексті.

І зроблено це не лише у серйозній, а також у іронічній і сатиричній формі. Іноді видається, що автор часто намагається несерйозно говорити про серйозні речі, і це йому вдається.

2004

Кралюк П. 23 лютого: чи святкувати цей день [Текст] : історія, міфи, стереотипи / Петро Кралюк. – Львів : СПОЛОМ, 2004. – 64 с.

День Радянської армії – один із грандіозних міфів, витворених комуністичною пропагандою. Автор пропонує історичну розвідку даного міфу, з яким прямо й опосередковано було пов’язано багато важливих подій російської та української історії.

1996

Кралюк П. Вишенський і Волинь [Текст] : [історико-краєзнавчий нарис] / Петро Кралюк. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 23 с.

Іоанн Вишенський – одна із парадоксальних фігур в історії українського письменства. Він належав до авторів, яких не особливо знали за життя. Є всі підстави стверджувати, що це був маргінальний письменник, твори якого знаходили розуміння й, відповідно, поширення, як правило, в середовищі крайніх традиціоналістів. Маргінальність Вишенського мала низку причин. Це передусім крайній традиціоналізм його творів, до того ж поєднаний із християнським егалітаризмом, що не особливо імпонувало тогочасній українській освіченій публіці, яка була далеко не завжди традиціоналістською і яка часто-густо керувалася шляхетськими стереотипами.

Кралюк П. Луцьке Хрестовоздвиженське братство [Текст] : [історико-краєзнавчий нарис] / Кралюк Петро. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 54 с.

У брошурі розповідається про діяльність Хрестовоздвиженського братства, яке діяло у місті Луцьку з 1617 року майже протягом століття. У часи наступу католицизму і унії братство було форпостом православ’я на західноукраїнських землях, сприяло розвитку культури і науки, утвердженню національної свідомості українців. Це спроба узагальнити документальні матеріали та роботи інших дослідників на цю тему.

1994

Кралюк П. Попи марксистського приходу [Текст] : памфлет, песимістична комедія / Петро Кралюк ; передм. В. Чухліба. – К. : Український письменник, 1994. – 47 с.

Автор вміло користується засобами сарказму, іронії, гротеску, він дошкульно висміює всі «приваби» тієї системи, яка називалася соціалізмом чи розвиненим соціалізмом, з її ідеологічними службами.

Статті

2015

Кралюк П. Іронія історії. Чимало українців долучилися до розбудови новітньої російської імперії – Радянського Союзу [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2015. – № 57. – С. 5.

Кралюк П. Незвична пісня про битву під Берестечком [Текст] / П. Кралюк // Літературна Україна. – 2015. – 5 берез. (№ 10). – С. 11.

2014

Кралюк П. Братні східнослов’янські народи: міф та реальність [Текст] / Петро Кралюк // Замкова гора. – 2014. – № 17. – С. 9.

Кралюк П. Велика битва князя Острозького. Україна, Білорусь, Литва та Польща відзначили 500-річчя епохального розгрому московського війська під білоруським містечком Орша [Текст] / Петро Кралюк // Україна молода. – 2014. – № 132. – С. 8–9.

Кралюк П. Міф про три «братерські східнослов’янські народи» [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2014. – № 13. – С. 8.

Кралюк П. Син своєї землі [Текст] : пам’яті Богдана Бастюка / П. Кралюк // Літературна Україна. – 2014. – 20 листоп. (№ 45). – С. 15.

Кралюк П. Чи є українська філософія європейською? [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2014. – № 8. – С. 8.

2013

Кралюк П. Актуальний Самчук: Харків [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2013. – № 34. – С. 9.

Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2013. – № 8 (3892). – С. 8.

Кралюк П. Слов’янській писемності – 1150 років. 2013-го виповнюється 1150 років із того часу, як Кирилом-Костянтином було засновано слов’янську писемність [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2013. – № 4. – С. 14.

2012

Кралюк П. «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного». Видатна пам’ятка української ренесансної літератури [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2012. – № 98. – С. 8.

Кралюк П. Особливості жіночої літератури Тернопілля [Текст] / Петро Кралюк // Свобода. – 2012. – 20 січ. (№ 4). – С. 8.

Кралюк П. Прокляття степової Еллади? [Текст] : [Є. Маланюк] / Петро Кралюк // Літературна Україна. – 2012. – 4 жовт. (№ 38). – С. 12.

Кралюк П. Україна – Польща – Росія [Текст] / Петро Кралюк // Літературна Україна. – 2012. – 13 груд. (№ 48). – С. 8–9.

Кралюк П. Як починалася Русь. Версія «Повісті минулих літ» [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2012. – № 57. – С. 11.

Кралюк П. М. Вища освіта в Україні: куди йдемо? [Текст] / П. М. Кралюк // Дзеркало тижня. Україна : інформ.-аналіт. тижневик. – 2012. – № 3. – С. 12.

2011

Бондар Н. «Лямент дому княжат Острозьких...» (Острог, кінець 1603 – початок 1604) [Текст] / Наталія Бондар, Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 209–210.

Кралюк П. Аннич Тимофій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 17.

Кралюк П. «Антиризис» (1599-1600 рр.) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 18.

Кралюк П. Артемій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 22–23.

Кралюк П. Афанасій (Росія, можливо, м. Москва – 7.05.1612, Межигірський монастир) [Текст] / Петро Кралюк / Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 23.

Кралюк П. Афанасій Китайчич (після 1634, Росія) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 25–26.

Кралюк П. Ахілеос Емануїл [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 26.

Кралюк П. Бережанський (Підвисоцький) Іван ( 1642, Києво-Печерська лавра) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 27–28.

Кралюк П. Берестейська (Радзивилівська) Біблія [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 31.

Кралюк П. Біблія Острозька (Острог, 1581) [Текст] / Петро Кралюк, о. Рафаїл Турконяк, Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 42–51.

Кралюк П. Блудова Антоніна (1812, м. Стокгольм – 7.04.1891, м. Москва) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 51–52.

Кралюк П. Богословська та філософська думка в Острозькій академії [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 52–55.

Кралюк П. Варсонуфрій (Варсонофій) (після 1612) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 71.

Кралюк П. Вербицький Тимофій (після 1642) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 71.

Кралюк П. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність церкви божої під єдиним пастирем…» [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 74.

Кралюк П. Володимир – Стольний град Волині [Текст] / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2011. – С. 96–105.

Кралюк П. Врата його вчености. Михайло Ломоносов і Україна [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2011. – № 211. – С. 9.

Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею. Шевченко і Пересопницьке Євангеліє [Текст] / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2011. – С. 737 – 743.

Кралюк П. Геннадієва Біблія [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 84-85.

Кралюк П. «Ектезис…» (Краків, 1597) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 113.

Кралюк П. Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна святиня: історія, зміст, загадки [Текст] / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2011. – С. 653–665.

Кралюк П. Єрлин Йоаким (Ян) (19.05.1598 р., с. Колимлі під м. Острогом – 1674 р.) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 114–115.

Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або сила м’якого знака [Текст] / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2011. – С. 144–155.

Кралюк П. Земка Тарасій (Острог – 13.09.1632, м. Київ) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 115.

Кралюк П. Зіньківсько-маначинський список Старого Завіту [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 120–121.

Кралюк П. Іван ІV Васильович (Грозний) (25.08.1530, м. Москва – 18.03.1584, м. Москва) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 125.

Кралюк П. Інтелектуал-християнин у «пост’язичницькому» суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестра [Текст] / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2011. – С. 360–366.

Кралюк П. Карпович Леонтій (світське ім’я – Лонгин, бл. 1580 – 1620, м. Вільно) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 137–139.

Кралюк П. Кипріан (після 1623 р.) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 142–144.

Кралюк П. Клірик Острозький [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 152–156.

Кралюк П. «Книга… проти різних єретиків, іудеїв та сарацин…» (Острог, 1611) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 166.

Атаманенко В. «Книжиця» (в 6-ти розділах) (Острог, 1588) [Текст] / Віктор Атаманенко, Наталія Бондар, Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 168–170.

Кралюк П. Копинський Ісайя (с. Копин, нині Республіка Польща – 5.10.1640, м. Ніжин) [Текст] / Петро Кралюк, Віталій Яремчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 183–184.

Кралюк П. Копистенський Захарія (1627, м. Київ) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 184–185.

Кралюк П. «Кормча» (Старокостянтинів, 1599) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 185–186.

Кралюк П. Курбський Андрій (бл. 1528 – 05.1583, м. Ковель) [Текст] / Петро Кралюк, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 188–189.

Кралюк П. Людина, яка змінила українську історію. Переможні битви Петра Сагайдачного [Текст] / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2011. – С. 714–723.

Кралюк П. Люткович-Телиця Павло-Домжив (між 12.08.1632 і 5.08.1635) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 209.

Кралюк П. Михайлович Тимофій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 231–232.

Кралюк П. Москва сльозам не вірить, або Чи є росіяни слов’янами? [Текст] / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2011. – С. 310–323.

Кралюк П. Мосхопуло Еммануїл [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 240.

Кралюк П. «На другій листь велебного отца Ипатіа...» (Острог, 1599) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 245.

Кралюк П. Наливайко Семерій (21.04.1597, м. Варшава) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 257–258.

Кралюк П. Натаніель Євстахій (1579/83) [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 258–259.

Кралюк П. Новий Заповіт Валентина Негалевського [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 261–262.

Кралюк П. Олексій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 274.

Кралюк П. Освітня система Острозької академії [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 275–282.

Кралюк П. Острозька академія: основні етапи розвитку [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 299–307.

Кралюк П. Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст [Текст] / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 18. – С. 3–13.

Кралюк П. Острозька давнина [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 307–308.

Кралюк П. Острозькі, князівський рід [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 336–344.

Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі [Текст] / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 362–370.

Кралюк П. Парасхес-Кантакузен Никифор [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 347.

Кралюк П. Пігас Мелетій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 369.

Кралюк П. Плетенецький Олександр [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 369–371.

Кралюк П. Потій (Адам) Іпатій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 275–282.

Кралюк П. Раллі Діонісій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 391.

Кралюк П. Рутський Йосиф-Вельямін [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 398.

Кралюк П. Сакович Касіян [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 405.

Кралюк П. Самчук Улас [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 406.

Кралюк П. Скорина Франциск [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 411–413.

Кралюк П. Смотрицький Мелетій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 416–423.

Кралюк П. Смотрицький Стефан [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 423.

Кралюк П. Старушич Ігнатій [Текст] / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – С. 426.

Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? [Текст] / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2011. – С. 691–713.

Кралюк П. Шевченко й Пересопницьке Євангеліє [Текст] / Петро Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. – Ізяслав ; Острог, 2011. – С. 100–105.

Кралюк П. М. Особливості поширення й функціонування біблійних текстів на українських землях у період середньовіччя [Текст] / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. – Ізяслав ; Острог, 2011. – С. 38–52.

Кралюк П. М. Тенденції розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. [Текст] / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. – Ізяслав ; Острог, 2011. – С. 29–37.

2010

Кралюк П. Береза Картузька: чорні сторінки історії [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2010. – № 183. – С. 9.

Кралюк П. Костянтин Іванович Острозький – надзвичайно прославленої діяльності [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Цифровий архів Острозької академії. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/84/1/KostOstr.pdf. – Назва з екрана.

Кралюк П. Луцький князь Мстислав Данилович [Текст] / П. Кралюк // Дивосвіт. – 2010. – № 1. – С. 8–9.

Кралюк П. Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко [Текст] / Петро Кралюк // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – С. 13–23.

Кралюк П. Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Цифровий архів Острозької академії. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/83/1/Kraljuk.pdf. – Назва з екрана.

2009

Кралюк П. Бортківський «Тарас Бульба»: народность, православіє, самодєржавіє [Текст] / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. – К. : Українська прес-група, 2009. – Ч. 1. – С. 487–494.

Кралюк П. Василь-Костянтин Острозький: погляд крізь століття [Текст] / П. Кралюк // Дивосвіт. – 2009. – № 1. – С. 41–43.

Кралюк П. Естетика Тараса Шевченка [Текст] / П. Кралюк // Шкільний світ. – 2009. – № 8. – С. 1–4.

Кралюк П. Іван Вишенський та Острозький культурний осередок [Текст] / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. – Острог, 2009. – Вип. 2. – С. 180–186.

Кралюк П. Князь-філософ Володимир Василькович, правитель Волині: «біла ворона» при владі [Текст] / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. – К. : Українська прес-група, 2009. – Ч. 1. – С. 816–822.

Кралюк П. Непоцінований класик [Текст] : [до 110-річчя від дня народження М. В. Хомичевського (1897 – 1983), більш відомого під псевдонімом Борис Тен] / П. Кралюк // Дивосвіт. – 2009. – № 1. – С. 28–29.

Кралюк П. Повстання автохтонів? Проект «Великі українці» показав неочікувано оптимістичний результат – національна ідея працює [Текст] / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. – К. : Українська прес-група, 2009. – Ч. 1. – С. 449–457.

Кралюк П. Шлях мудреця. «Борисфенітська промова...» Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причорномор’я [Текст] / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. – К. : Українська прес-група, 2009. – Ч. 1. – С. 713–720.

Кралюк П. Ярема Вишневецький – герой чи антигерой [Текст] / П. Кралюк // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С. 47–53.

Пасічник І. Як вивчати свою історію [Текст] / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. – К. : Українська прес-група, 2009. – Ч. 2. – С. 416–423.

2008

Кралюк П. Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії [Текст] / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип. 4. – С. 3–13.

Кралюк П. Улас Самчук – «літописець українського простору» [Текст] / П. Кралюк // Над Бугом і Нарвою. – 2008. – № 1. – С. 3–4.

Пасічник І. Острозька академія – перлина вищої освіти України [Текст] / І. Пасічник, П. Кралюк // Освіта України. – 2008. – № 31 (22 квітня). – С. 6.

Кралюк П. Питання про протопласт роду князів Острозьких [Текст] / Петро Кралюк // Острозький краєзначий збірник. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 3–8.

Пасічник І. Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. [Текст] / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип. 4. – С. 14–23.

Пасічник І. Д. Традиції і новаторство [Текст] / І. Д. Пасічник, П. Кралюк // Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 73–79.

2007

Кралюк П. Великий слов’янин Тадеуш Костюшко: поляк, білорус чи українець [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2007. – № 215. – С. 7.

Кралюк П. Наука демократії: гуманітарні перехрестя політики та права [Текст] / Петро Кралюк // День. – 2007. – № 165. – С. 6.

Кралюк П. Острозька Біблія в дослідженнях Івана Огієнка [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2007. – № 1. – С. 43–48.

Кралюк П. М. Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. [Текст] / П. М. Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – Вип. 9. – С. 79–88.

Кралюк П. Хто був автором Галицько-Волинського літопису? [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2007. – № 11. – С. 29–36.

Кралюк П. М. Переписка князя Андрія Курбського та Костянтина Острозького: міф чи реальність [Текст] / П. М. Кралюк // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2007. – С. 3–8.

2006

Кралюк П. Новий Завіт В. Негалевського як «альтернатива» Острозької Біблії [Текст] / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : науковий збірник. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 149–155.

Кралюк П. Острозька Біблія: текст і контекст [Текст] : (До 425-річчя з часу видання) / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2006. – № 10. – С. 50–65.

Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам’ятка початку XVII ст. / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог ; Торонто ; Нью-Йорк, 2006. – Вип. 7 : до 40-річчя Українського історичного товариства. – С. 189–199.

Кралюк П. Погляди Андрея Шептицького на владу та державу [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2006. – № 12. – С. 6–9.

Кралюк П. М. Політика і мораль: комунікативні аспекти [Текст] / П. М. Кралюк // Наукові записки. Серія «Політологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2006. – Вип. 1. – С. 105–110.

Кралюк П. Ставлення Тараса Шевченка до російського православ’я [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2006. – № 3. – С. 66–71.

2005

Кралюк П. Викладання християнської етики як проблема українського суспільства [Текст] / Кралюк П. // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 36. – С. 91–96.

Кралюк П. Діяльність Острозького релігійно-культурного центру: комунікативний контекст [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2005. – № 12. – С. 108–117.

Кралюк П. Книговидання та Берестейська унія: комунікативний аспект [Текст] / П. Кралюк // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : науковий збірник. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 61–66.

Кралюк П. «Літописець українського простору» [Улас Самчук] [Текст] / П. Кралюк // Дзеркало тижня. – 2005. – № 30.

Кралюк П. Острозький літописець як памятка української релігійної думки початку ХVІІ ст. [Текст] / П. Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2004. – С.81–94.

Кралюк П. Перші переклади біблійних книг українською мовою [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2005. – № 5. – С. 50–55.

Кралюк П. Погляди Уласа Самчука на релігійні питання [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2005. – № 7. – С. 62–69.

Кралюк П. Перші переклади літературних книг українською мовою [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях : суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2005. – № 5.

Кралюк П. Проблема співвідношення філософії та художньої літератури в українській культурі [Текст] / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2005. – С.54–63.

Кралюк П. Українська школа в польській літературі [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2005. – № 1. – С. 62–67.

Кралюк П. Український Гомер ХХ ст. : [життя і творчість У. Самчука. Рівненщина в житті та творчості письменника] [Текст] / П. Кралюк // Замкова гора. – 2005. – 19 лют.

Кралюк П. Українці на переговорах у Бресті: перемога чи поразка? [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях: суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2005. – № 6. – С. 86–99.

Кралюк П. Ятвяги та боротьба Київської Руси й Галицько-Волинського князівства за Полісся [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2005. – № 9–10. – С. 188–191.

Кралюк П. М. Філософська думка східнослов’янських народів та її зв’язки із західноєвропейською філософією [Текст] / П. М. Кралюк // Україна в контексті євроінтеграції : матеріали доп. і виступів міжнар. наук.-теорет. конф. 1 – 3 грудня 2005 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – С. 83.

2004

Кралюк П. В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до «хлопофоба» [Текст] / П. Кралюк // Війни і мир, або «Українці - поляки: брати/вороги, сусіди ...». – К. : Українська прес-група, 2004. – С. 441–448.

Кралюк П. На межі віри і розуму. Соцініанство на Волині та Київщині [Текст] / П. Кралюк // Дзеркало тижня. – 2004. –№ 26. – С. 21.

Кралюк П. Особливості творення міфу про релігійно-культурну діяльність Андрія Курбського // Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві : науковий збірник. – Київ ; Тернопіль, 2004. – С. 169–176.

Кралюк П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу [Текст] / П. Кралюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. – 2004. – Ч. 1. – С. 34–37.

Кралюк П. Роля Греко-Католицької Церкви у творенні регіональних особливостей Галичини [Текст] / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2004. – № 11. – С. 89–99.

Kraliuk P. Chrześcjaństwo i nacjonalizm: komunikatywno-ideologiczne paralele [Text] / P. Kraliuk // Filozofia wobec XXI wieku. – Lublin : UMCS, 2004. – S. 109–112.

2003

Кралюк П. «Антирадянська» радянська людина. Віктор Суворов: між Україною та Росієют [Текст] / Петро Кралюк // Дві Русі. – К. : Факт, 2003. – С. 396–400.

Кралюк П. Герої наших днів [Текст] / Петро Кралюк // Погорина літературно-мистецький альманах. – Рівне : Азалія. 2003. – Вип. 5. – С. 24– 29.

Кралюк П. «Житіє княгині Ольги» як пам’ятка української суспільної думки ХVІІ ст. [Текст] / П. Кралюк // День. – 2003. – № 10. – С. 8.

Кралюк П. З надією на «білого царя». Москвофільство на західноукраїнських землях [Текст] / Петро Кралюк // Дві Русі. – К. : Факт, 2003. – С. 198–205.

Кралюк П. Культурно-просвітницька діяльність князя Андрія Курбського на Ковельщині: міф чи реальність? [Текст] / П. Кралюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С.78–81.

Кралюк П. Луцько-Острозький єпископ Кирило Терлецький: питання оцінки діяльності [Текст] / П. Кралюк // Історія релігій в Україні : праці ХІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20 – 22 травня 2003 р.). – Львів, 2003. – Кн. І. – С. 303–309.

Кралюк П. Між молотом і ковадлом. Галичина під час Першої світової війни [Текст] / Петро Кралюк // Дві Русі. – К. : Факт, 2003. – С. 206–210.

Кралюк П. Проблема участі жінок у сучасному українському політичному житті [Текст] / П. Кралюк // Структура представлений знаний о мире, обществе, человеке: в поисках новых смыслов. – Луганск : Знание, 2003. – Вып. ІV : Социальные науки, т. 2. – С. 161–174.

Кралюк П. Україна і європейська інтеграція: культурний контекст [Текст] / П. Кралюк // Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina. – Lublin, 2003. – S. 142–147.

Кралюк П. Утворення Галицько-Волинської держави: історичний аспект [Текст] / П. Кралюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С.171–173.

Кралюк П. Хвороба євразійства. Рефлексія російської самосвідомості в «альтернативній історії» [Текст] / Петро Кралюк // Дві Русі. – К. : Факт, 2003. – С. 407–412.

Кралюк П. М. Розвиток політичної іміджелогії в Україні (1990 – 2002 рр.) [Текст] / Кралюк П. М. // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (24 – 26 травня 2002 р., м. Одеса). – К., 2003. – С. 370–378.

Kraluk P. Cenna monografia wybitnego kijowskiego historyka filozofii Walerii Niczyk [Text] / Petro Kraluk // Σофіа : Pismo Filoyofów Krajów Slowiańskich. – Rzeszów, 2003. – № 3. – С. 271–274.

2001

Кралюк П. Тенденції розвитку багатопартійності в Україні [Текст] / П. Кралюк // Розвиток демократії в Україні : матеріали Міжнародної наукової конференції (29 вересня – 1 жовтня 2000 р., м. Київ). – К., 2001. – С. 390–399.

2000

Кралюк П. Життєпис літописця Нестора: спроба реконструкції («Повість минулих літ«) [Текст] / П. Кралюк // Вісник Національної академії наук України. –2000. – № 7. – С. 54–63.

Кралюк П. Контекст передмов до Острозької Біблії [Текст] / Петро Кралюк // Наукові записки. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – Острог, 2000. – Т. ІІІ : Біблія на теренах України. – С. 32–37.

Кралюк П. М. Філософська думка на українських землях: історія та специфіка [Електронний ресурс] / П. М. Кралюк. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/50/1/lekcii.pdf. – Назва з екрана.

Kralyuk P. Szlaki ecologiczne Narodowego Parku Naturalnego «Gory Krzemienieckie» [Text] / Petro Kralyuk, Oksana Tymoshenko, Petro Mazur, Olha Kralyuk 223-231