Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра релігієзнавства і теології » Якубович Михайло Михайлович

Якубович Михайло Михайлович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2013

Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України [Текст] : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 482 с.

Монографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі.

На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.

2012

Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою [Текст] / [пер. з арабської, передмова, коментарі, дослідження М. М. Якубовича]. – Медіна : Центр короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2012. – 998 с.

Перший повний переклад смислів Корану українською мовою, виконаний безпосередньо з арабського оригіналу. Супроводжується відповідними коментарями, укладеними на основі екзегетичних праць видатних ісламських учених ат-Табарі, аль-Багавві та ібн Касіра.

2011

Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях [Текст] : [монографія] / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 144 с.

Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІІ. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.

Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції [Текст] : [монографія] / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 212 с.

Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру».

Рушд І. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості [Текст] / Ібн Рушд / критичні. досл., перекл. з араб. та комент. М. М. Якубовича. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 84 с.

Працю присвячено творчості відомого середньовічного арабського мислителя ібн Рушда аль-Куртубі (1126 – 1198 рр.). У матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського світу, висвітлено роль, яку спадщина ібн Рушда відіграла в розвитку середньовічної філософії та науки. Виокремлено полемічні аспекти поглядів мислителя, а також оцінку його філософських ідеалів представником ісламського традиціоналізму, Шейхом аль-Ісламом ібн Таймійєю (1268 – 1328 рр.). Уперше українському читачеві пропонується твір «Вирішальне слово про зв’язок між релігійним законом та людською мудрістю», перекладений з новітніх арабомовних видань, із відповідними коментарями до нього.

Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками ісламської культури.

Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів [Текст] / М. М. Якубович // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози : колективна монографія / А. В. Арістової. – К. : УАР, 2011. – С. 46–69.

Якубович М. М. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози : колективна монографія / А. В. Арістової. – К. : УАР, 2011. – С. 149–161.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2012

Якубович М. М. Іслам: практичні аспекти [Текст] : навч. метод. пос. / М. М. Якубович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 188 с.

У межах презентованого навчального посібника автор передусім намагався розкрити найбільш актуальні питання ісламської обрядовості, звертаючись до першоджерел: Корану, Суни, свідчень релігійних авторитетів. Особливу увагу приділено й важливим аспектам ісламського віровчення, які дають можливість зрозуміти й процеси, що відбуваються в сучасному ісламі – питання ціннісних орієнтирів, релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо розглядаються й аспекти розвитку ісламу на українських землях.

Статті

2015

Якубович М. М. «Собирание знаний» в постклассической исламской философии: реконструкция логико-смысловой парадигмы [Текст] / М. М. Якубович // «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре / А. В. Смирнова. – М. : Институт философии РАН, 2015. – С. 105–122.

Yakubovych M. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawāhib al-Raģman f bayān Marātib al-Akwān by Ibrāhіm al-Qirіmі [Text] / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. – 2015. – № XLV. – Р. 137–160.

2014

Yakubovych M. M. Jan Latosz (1539 – 1608) and his Natural Philosophy: Reception of Arabic Science in Pre-Modern Poland [Text] / M. M. Yakubovych // Cultures in Motion: Studies in the Medieval and Early Modern Periods / eds. Adam Izdebski, Damian Jasiński. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2014. – P. 235–255.

Якубович М. М. Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года [Текст] / М. М. Якубович // Крымское историческое обозрение. – Казань-Бахчисарай : Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. – №. 1. – С. 234–243.

Якубович М. М. Человек как идеальный круг: к антропологии ибн ас-Сида аль-Батальявси [Текст] / М. М. Якубович // Ишрак: ежегодник исламской философии. – М. : Восточная литература, 2014. – № 5. – С. 238–249.

Якубович М. М. Становление философской мысли в золотоордынском Крыму: Шараф ал-Кырыми [Текст] / М. М. Якубович // Золотоордынское обозрение. – Казань : Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. – № 3 (5). – С. 139–153.

Якубович М. М. Татарское наследние западной Украины [Текст] / М. М. Якубович // Дуслык-Дружба. – Киев : Туган Тел, 2014. – Сентябрь. – С. 30–34.

Кралюк П. М. Астрономія у натурфілософській спадщині Яна Лятоса [Текст] / П. М. Кралюк, М. М. Якубович // Українське небо: студії над історією астрономії в Україні /за заг. ред. О. Петрука. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. – С. 184–199.

Якубович М. М. Крымский ученый в средневековом Египте: творческий путь Дийа ад-Дина аль-Крыми [Текст] / М. М. Якубович // Минарет ислама. – № 1–2 (35–36). – Москва ; Нижний Новгород : Медина, 2014. – С. 35–45.

Yakubovych M. Eine muslimische Stimme aus der Ukraine [Text] / M. Yakubovych // Islamische Zeitung. – September 2014. – P. 2–3.

Jaкубович М. Предговор [Текст] / М. Jaкубович // Тренчевска-Чековиќ Е., Чековиќ Т. Од Исус до Мухаммед. Сличноста на верувањето помеѓу раното христијанство и исламот. – Скопje : Повик кон Вистината, 2014. – С. 5–8.

2013

Yakubovych M. Muḥammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire [Text] / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. ‒ 2013. ‒ No. 41. – Р. 197–219.

Якубович М. Шараф бін Камаль аль-Кримі: кримський філософ часів Золотої Орди [Текст] / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 12. – С. 137–149.

Yakubovych M. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance [Text] / Mykhaylo Yakubovych // International Studies Journal. ‒ Spring 2013. ‒ Vol. 9. ‒ No. 4. ‒ P. 79–91.

Якубович М. М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы [Текст] / М. М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. – М. ; Н. Новгород : Медина, 2013. – Вып. 1 (10). – С. 50–62.

Якубович М. Філософські проблеми у «Книзі загальних понять» Абу ль-Бака’ аль-Кафауві (1618 – 1682/1683 рр.) [Текст] / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 14. – С. 21–25.

Якубович М. Исламская философия и наука в наследии крымского мыслителя Абуль-Бака’ аль-Кафауви [Текст] / М. Якубович // Минарет ислама : ежеквартальный евразийский журнал мусульманской общественной мысли. – 2013. – № 1 (34). – C. 40–48.

Якубович М. «Татарский шейх» Ибрахим аль-Крыми и его труд «Подарки Всемилостивого» [Текст] / М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. – М. ; Н. Новгород : Медина, 2013. – Вып. 2 (11). – С. 42–50.

Yakubovych M. Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Studia Antyczne i Mediewistyczne. – 2013. – Vol. 11 (46). – S. 207–221.

Пасичник И. Острожская академия XVI-XVII веков в дискурсе западной культуры [Текст] = Ostroh Academy of 16th – 17th centuries in the Western cultural discourse [Text] / И. Пасичник, П. Кралюк, М. Якубович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / M. Varchola. – Kosice, 2013 – Vol. 1. – No. 3. – P. 51–54.

2012

Якубович М. М. Мухаммад аль-Аккирмани: забытый исламский философ с украинских земель [Текст] / М. М. Якубович // Медина аль-Ислам. – 2012. – № 127. – С. 3–4.

Якубович М. М. Фундаментальна онтологія ібн Сіни: поняття вуджуд [Текст] / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 10. – С. 351–359.

Якубович М. М. Герменевтика ібн Сіни в контексті раціоналістичних витлумачень Корану (на прикладі 41 айау сури «Фуссілат») [Текст] / М. М. Якубович // Дні науки філософського факультету – 2012 : міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2012 року) [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Ч. 1. – С. 230–232.

Якубович М. М. Культура литовских татар в Беларуси, Украине и Польше: новые направления исследования [Текст] / М. М. Якубович // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перпективы : сборник трудов VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Белорусь, 26 – 27 апреля 2012 г. / [редкол. : К. К. Шебеко и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 184–185.

Якубович М. М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского [Текст] / М. М. Якубович // Украина и исламский мир. – 2012. – №. 6. – С. 34–37.

Yakubovych M. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics [Abstract] / Mykhaylo Yakubovych // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. Dalil al-Mulakhisat wa s-Siyar az-Zatiyyah li-l-Bahithina wa l-Bahithat. – Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. – P. 231–232.

Yakubovych, Mykhaylo. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. – Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. – Vol. 2. – P. 1345–1391.

Yakubovych M. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Non-Aligned Movement Yearbook on Human Rights and Cultural Diversity. Edited by: Kamran Hashemi and Linda Briskman. – Tehran : NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity, 2012. – Vol. 1. – P. 205–220.

Якубович М. Ислам в Западной Украине: историко-культурный экскурс [Текст] / Михаил Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. – М. ; Н. Новгород : Медина, 2012. – Вып. 1 (6). – С. 31–38.

Якубович М. Забытый перевод Корана на украинском языке [Текст] / М. Якубович // Украина и исламский мир. – 2012. – №. 7. – C. 32–34.

Yakubovych M. Reception of ibn Sina in Early Modern Ottoman Philosophy: Case of al-Aqkirmani [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period A comparative perspective: Warsaw, 27th-29th September 2012. Abstract book. – Warsaw : Faculty of History, University of Warsaw & Institute of History, Polish Academy of Sciences. – 2012. – P. 31–33.

Якубович М. История ислама в Западной Украине [Текст] / М. Якубович // Украина и исламский мир. – 2012. – № 7. – C. 37–40.

Якубович М. Перспективы Крыма в геополитических реалиях современности [Текст] / М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. – М. ; Н. Новгород : Медина, 2012. – Вып. 3 (8). – С. 70–77.

Якубович М. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії [Текст] / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 11. – С. 330–338.

Yakubovych M. The Qur’anic Ideals of Human Reason in Qur’anic Ideals of Human Reason in Abdessalam Yassine’s Theory of the Prophetic Method [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Kitab ‘Amal al-Mu’ttamar al-‘Alami ad-Dawli al-Awwal fi Mawdhu’ «Markaziyah al-Qur’an al-Karim fi Nazariyah al-Manhaj an-Nabbauwi ‘inda al-Ustadh ‘Abd as-Salam Yassine. ‒ Istanbul : IESI, ISAV, C.I.R.E.E.S, 2012. ‒ Vol. 3. ‒ P. 1628–1644.

Якубович М. Хадж украинских мусульман в годы независимости [Текст] / М. Якубович // Украина и исламский мир. ‒ 2012. ‒ № 8. ‒ С. 8–11.

Якубович М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы [Текст] / М. Якубович // Украина и исламский мир ‒ 2012. ‒ № 8. ‒ С. 34–41.

Якубович М. Рамадан по-итальянски [Текст] / М. Якубович // Журнал «Минарет». ‒ 2012. ‒ № 3 (33). ‒ С. 74–89.

Якубович М. М. Національне та релігійне в сучасному ісламському традиціоналізмі [Текст] / М. М. Якубович // Релігія – Світ – Україна : колективна монографія : в 3-х книгах. Кн. 3 : Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за наук. ред. А. Колодного, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. – К. : УАР, 2012. ‒ № 61. ‒ С. 161–169.

Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм за умов процесів глобалізації [Текст] / М. М. Якубович // Релігія – Світ – Україна : колективна монографія : в 3-х книгах. Кн. 3 : Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за наук. ред. А. Колодного, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. – К. : УАР, 2012. ‒ № 61. ‒ С. 236–256.

2011

Якубович М. М. Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів [Текст] / М. М. Якубович // Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. – Ostrowiec Swietokrzyski : WBIP, 2011. – C. 510–523.

Якубович М. М. Мусульманські громади в Україні та Польщі [Текст] / М. М. Якубович // Europa Srodkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy. – Zamosc : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2011. – C. 447–459.

Якубович М. М. Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів [Текст] / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. – 2011. – № 59. – C. 44–54.

Якубович М. М. Максими розуміння в герменевтичному методі сунітського екзегета Мухаммада б. Мустафи аль-Аккірмані [Текст] / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 9. – С. 126–137.

Якубович М. М. «Prognoscticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст [Текст] / М. М. Якубович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 18. – С. 165–175.

Якубович М. М. Арабська та українська філософія: питання про спільність [Текст] / М. М. Якубович // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 53. – С. 72–80.

Якубович М. М. Арабська та українська філософія: порівняльний аналіз смислових основ [Текст] / М. М. Якубович / Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20-21 квіт. 2011 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Ч. 2. – С. 73–75.

Якубович М. М. Образ ісламу в творах острозьких просвітників [Текст] / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 8. – С. 140–150.

Кралюк П. Василь Суразький та Іван Вишенський як діячі українського православного традиціоналізму: історико-філософський контекст [Текст] / П. Кралюк, М. Якубович // Релігія та Соціум : міжнародний часопис. – Чернівці, 2011. – № 2 (6). – С. 50–55.

Якубович М. М. Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах Содружества: главные проблемы развития общин [Текст] / М. М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. – М. ; Н. Новгород : Медина, 2011. – Вып. 4 (5). – С. 67–77.

Yakubovych M. Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah. – Madinah-Riyadh : Islamic University-Archive of King Abd al-‘Aziz, 2011. – Vol. 2. – P. 437–477.

2010

Yakubovych M. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different Images [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Religion, State and Society. – 2010. – Vol. 38. – No. 3. – P. 289–302.

Якубович М. М. Сучасний іслам та проблеми інтерпретації: історична ретроспектива [Текст] / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. – 2010. – Спецвип. 1. – С. 67–77.

Якубович М. М. Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині ХVІ – ХХ століть: історична ретроспектива [Текст] / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 2. – С. 186–196.

Якубович М. М. Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263 – 1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму [Текст] / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 3. – С. 343–356.

Якубович М. М. «Ат-Тафсір аль-Муйассар» («Спрощене тлумачення») в контексті сучасної мусульманської екзегетики [Текст] / М. М. Якубович // Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації : матеріали Першого Всеукраїнського круглого столу (6 листопада 2010 р., м.Острог / [за ред. І. Д. Пасічника]. – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – С. 53–55.

2009

Yakubovych M. Prophethood as a Historical Necessity: Βetween Τhe Islamic Traditionalism and Τhe Eastern Neoplatonism [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Studia Antyczne i Mediewistyczne. – No. 7 [42]. – 2009. – P. 57–43.

Якубович М. М. Співвідношення національного та релігійного у вченні сучасних представників ісламського традиціоналізму [Текст] / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. – 2009. – № 52. – C. 60–69.

Якубович, М. М. Проблема релігійного конфлікту в традиційній сунітській екзегезі [Текст] / М. М. Якубович // Конфлікти і примирення крізь призму віри : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 11 – 12 квітня 2008 року / [за ред. І. Новицької]. – Львів : Український Католицький Університет, 2009. – С. 79–84.

Якубович М. М. Ісламська перспектива глобалізації в контексті соціологічного вчення ’Абд ар-Рахмана ібн Хальдуна [Текст] / М. М. Якубович // Іслам і сучасний світ : роботи учасників другого та третього всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень ім. А. Кримського / [упор. М. І. Кирюшко]. – К. : Ансар Фаундейшн, 2009. – С. 243–263.

Якубович М. М. Ноологічна антропологія ібн ас-Сіда аль-Батальявсі [Текст] / М. М. Якубович // Екологія простору культури : матеріали міжнародної наукової конференції. – К. : Новий Акрополь, 2009. – Ч. 1. – С. 33–35.

2008

Якубович М. М. Аль-Фарабі. Книга релігії. Передмова, переклад з арабської та коментарі [Текст] / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. – 2008. – № 47. – С. 232–252.

Якубович М. М. Співвідношення «знання – дія» у філософській думці ісламського світу [Текст] / М. М. Якубович // Філософські пошуки. – Львів ; Одеса : Cogito-Центр Європи, 2008. – Вип. ХХVII. – С. 330–340.

Якубович М. М. Філософська лексика арабського середньовіччя: спроба україномовної реконструкції [Текст] / М. М. Якубович // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 45. – С. 134–143.

Якубович М. М. Мудрість, закон, інтерпретація: герменевтика ібн Рушда [Текст] / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип. 4. – С. 150–164.

Якубович М. М. Іслам і гуманізм: проблема діалогу культур у середньовічній арабській філософії [Текст] / М. М. Якубович // Діалог людей і культур як шлях нового гуманізму : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих науковців. – Львів : Український Католицький Університет, 2008. – С. 73–78.

Якубович М. М. Україна. Культура. Іслам: парадигма монологу [Текст] / М. М. Якубович // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави : інформаційно-аналітичний бюлетень. – 2008. – № 8. – С.93–96.

2007

Yakubovych M. Ukrainian Translations of the Meanings of the Glorious Qur’an: Problems and Prospects [Text] / Mykhaylo Yakubovych // Journal of Qur’anic Research and Studies. – 2007. – Issue 4. – Vol. 2. – P. 29–54.

Якубович М. М. ’Абд ар-Рахман ібн Хальдун. Мукаддіма [Текст] / М. М. Якубович // Філософські пошуки. Філософія і життя: форми і шляхи взаємовпливів. – Львів ; Одеса : Cogito-Центр Європи, 2007. – Вип. ХХІII. – С. 288–302.

Якубович М. М. Виникнення та становлення християнства в контексті історіософських поглядів Ібн Хальдуна (теоретико-методологічні засади) [Текст] / М. М. Якубович // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2007. – Вип. 11. – С. 211–215.

Якубович М. М. Соціальні імплікації наукового та релігійного знання: антропологічний аспект (за «Мукаддімою» ’Абд ар-Рахмана ібн Халдуна аль-Хадрамі) [Текст] / М. М. Якубович // Філософія: нове покоління : матеріали ІІ всеукраїнської студентсько-аспірантської філософсько-релігієзнавчої конференції 1 – 3 березня 2007 року. – К. : КМА, 2007. – С. 60–61.

Якубович М. М. Ісламська ідентичність та арабізм: парадигмальне осмислення [Текст] / М. М. Якубович // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали третьої міжнародної наукової конференції 22 – 23 травня 2007 року. – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – С. 127–132.

Якубович М. М. Проблема іншого у філософії ісламського світу та діалогічна етика Абу Хайана ат-Тавхіді [Текст] / М. М. Якубович // Традиція і культура. Моральна традиція: інваріантність та поліфонічність : матеріали міжнародної наукової конференції 30 листопада – 1 грудня 2007. – К. : Новий Акрополь, 2007. – Ч. 2. – С. 48–50.