Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра журналістики » Супрун Людмила Вікторівна

Супрун Людмила Вікторівна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2012

Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» [Текст] : [монографія] / Л. В. Супрун – Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. – 507 с.

На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів.

Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.

2008

Журналістика й мистецтво слова [Текст] : [збірник тез] / заг. ред. Л. В. Супрун – Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. – Вип. 2. – 71 с.

2007

Журналістика й мистецтво слова [Текст] : [збірник тез] / заг. ред. Л. В. Супрун – Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. – Вип. 1. – 89 с.

Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова [Текст] : монографія / Людмила Супрун. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 184 с.

У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2015

Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт [Текст] / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – 12 с.

2014

Супрун Л. В. Медіакультура [Текст] : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 24 с.

У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.

2012

Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Супрун. – К. : Знання, 2012. – 335 с.

2009

Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. – Вінниця : Едельвейс і К, 2009. – 200 с.

2008

Супрун Л. В. Основи видавничої справи [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 76 с.

Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей.

Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.

Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. – вид. 2-ге, переробл. і доп. – Вінниця, 2008. – 168 с.

2007

Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова [Текст] / Л. В. Супрун. – Вінниця : Едельвейс, 2007. – 62 с.

У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності.