Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра культурології та філософії » Зайцев Микола Олександрович

Зайцев Микола Олександрович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2008

Зайцев М. О. Особистісне буття в смисловому полі європейської культури [Текст] : монографія / Зайцев М. О. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 200 с.

У монографії досліджуються особливості здійснення людини індивідуально-особистісним буттям в смисловому полі європейської культури. Аналізуються наріжні принципи європейської парадигми культури та їх історичні преформації, розглядаються соціокультурні визначеності людини та історичні форми її індивідуального самовизначення.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів [Текст] : методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / авт.-упорядн. : М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 148 с.

У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.

2008

Методичні рекомендації по написанню магістерських робіт з культурологічних дисциплін [Текст] / укл. Зайцев М. О. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 24 с.

Статті

2014

Зайцев М. Європа як ідея (передумови та початкове становлення) [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 16. – С. 96–104.

Зайцев М. Ідея університету В. Гумбольдта та сучасність [Текст] / Микола Зайцев // Філософія як культурна політика сучасності : тези доповідей II всеукраїнської наукової конференції (17 – 18 жовтня 2014 р., м. Острог). – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – C. 74–75.

Зайцев М. О. Європа як концепт [Текст] / М. О. Зайцев // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філософські науки». – Луцьк, 2014. – № 28 (277). – С. 74–80.

Зайцев М. О. Культурне різноманіття як проблема соціокультурного поступу людства [Текст] / М. О. Зайцев // Нова парадигма: філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 121. – С. 95–107.

2013

Зайцев М. Культурологія і принцип доповнюваності [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 13. – С. 177–181.

Зайцев М. Цивілізаційний вибір України як проблема культурної взаємодії [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 12. – С. 166–175.

2012

Нестеренко В. Культурний центр у системі культури: до методології дослідження [Текст] / Владислав Нестеренко, Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 10. – С. 205–218.

2010

Зайцев М. Античність як форма розгортання регулятивних принципів європейської парадигми культури [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 7. – С. 243–247.

Зайцев М. Культурна реальність як безпосередність людського буття [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 6. – С. 236–245.

Зайцев М. Людська індивідуальність у смисловому полі християнства та ісламу [Текст] / Микола Зайцев // Філософські діалоги’2010. Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження). – К., 2010. – Ч. 1. – С. 241–247.

2009

Зайцев М. Індивідуально-особистісні визначеності людини в культурологічному вимірі [Текст] / Микола Зайцев // Історія. Філософія. Релігієзнавство : наук. журнал. – К., 2009. – № 2. – С. 20–25.

Зайцев М. Людська індивідуальність в системі християнського світобачення [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип. 5. – С. 189–194.

Зайцев М. Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Шевченка) [Текст] / Микола Зайцев // Українознавчий альманах. – К., 2009. – Вип. 1. – С. 114–117.

Зайцев М. О. Європейська людина в індивідуалізованих визначеностях (від Ренесансу до Нового часу) [Текст] / М. О. Зайцев // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. В. В. Лях. – К., 2009. – Вип. 2 (90). – С. 50–62.

Зайцев М. О. Європейська людина в ситуації ерозії духовних підвалин буттєвості [Текст] / М. О. Зайцев // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. В. В. Лях. – К., 2009. – Вип. 81. – С. 50–62.

Зайцев М. О. Індивідуально-особистісне самоствердження людини в смислових координатах середньовіччя [Текст] / М. О. Зайцев // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – С. 69–74.

Зайцев М. О. Криза раціоналізму чи історичні межі розуму? [Текст] / М. О. Зайцев // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць. – Харків : ХАІ, 2009. – № 2. – С. 5–11.

2008

Зайцев М. Людина і Бог – взаємність реальності [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Філософія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 151–154.

Зайцев М. Питання етнічної самосвідомості у працях острозьких книжників [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип. 4. – С. 65–71.

Зайцев М. Принципи європейської парадигми культури в системі світоглядних координат Західноєвропейського середньовіччя [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип. 3. – С. 15–29.

Зайцев М. Сучасна соціокультурна ситуація та проблема здійснення людини індивідуально-особистісним буттям [Текст] / Микола Зайцев // Сіверянський літопис. – 2008. – № 3(18). – С. 180–185.

Зайцев М. О. Індивідуально-особистісне самоствердження людини в світоглядних координатах Ренесансу [Текст] / М. О. Зайцев // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – Луцьк, 2008. – № 12. – С. 135–140.

Зайцев М. О. Криза антропоцентризму і проблема людської індивідуальності [Текст] / М. О. Зайцев // Філософсько-антропологічні студії 2008. Філософська антропологія та сучасність (пам’яті В. Г. Табачковського). – К. : Стилос, 2008. – С. 179–185.

Зайцев М. О. Людська індивідуальність в ситуації постмодерну [Текст] / М. О. Зайцев // Нова парадигма: філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 11–19.

Зайцев М. О. Осягнення людської індивідуальності як соціокультурна проблема [Текст] / М. О. Зайцев // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 41. – С. 3–6.

Зайцев М. О. Становлення смислотворчих принципів європейської парадигми культури [Текст] / М. О. Зайцев // Вісник Черкаського університету. Серія філософія. – Черкаси, 2008. – Вип. 130. – С. 97–104.

2007

Зайцев М. О. Європейський вибір України як проблема соціокультурної інтеграції [Текст] / М. О. Зайцев // Нова парадигма: філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 168–173.

Зайцев М. О. Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як проблема сучасної соціокультурної ситуації [Текст] / М. О. Зайцев // Вісник Черкаського університету. Серія філософія. – Черкаси, 2007. – Вип. 110. – С. 68–74.

Зайцев М. О. Історичні форми здійснення людини індивідуальним буттям: від архаїки до античності [Текст] / М. О. Зайцев // Дні науки філософського факультету – 2007. Міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2007 року) : матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічнй центр «Київський університет», 2007. – Ч. III. – С. 49–50.

Зайцев М. О. Особливості міфологічного сприйняття простору та часу [Текст] / М. О. Зайцев // Традиція і культура. Культурний набуток людства у свідомості нових поколінь : матеріали міжнародної наукової конференції (8 – 9 червня 2007 р.). – К., 2007. – Ч. 1. – С. 33–36.

2006

Зайцев М. Проблеми культурної ідентичності в ситуації модернізації [Текст] / Микола Зайцев // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2006. – Вип. 1. – С. 66–70.

Зайцев М. О. Культурні традиції та проблеми національної ідентичності в ситуації глобалізації [Текст] / М. О. Зайцев // Традиція і культура : матеріали міжнародної наукової конференції (8 – 9 грудня 2006 р., м. Київ). – К., 2006. – Ч. 1. – С. 18–20.

2005

Зайцев М. О. Модернізація і проблеми національної ідентичності [Текст] / М. О. Зайцев // Україна в контексті євроінтеграції : матеріали доп. і виступів міжнар. наук.-теорет. конф. 1 – 3 грудня 2005 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – С. 64.

2004

Зайцев М. О. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу як чинник реформування освіти в контексті Болонського процесу: проблеми та прогнози [Текст] / М. О. Зайцев // Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейському просторі вищої освіти : монографія / В. М. Бебика. – К. : МАУП, 2004. – С. 135–137.

2002

Зайцев М. О. Наріжні визначеності людини: до проблеми становлення [Текст] / М. О. Зайцев // Наукові записки. Спеціальний випуск : у двох частинах. – К. : КМ Академія, 2002. – Т. 20, ч. 1. – С. 99–103.

2000

Зайцев М. О. Європа як культурний феномен [Текст] / М. О. Зайцев // Наукові записки. Спеціальний випуск : у двох частинах. – К. : КМ Академія, 2000. – Т. 189, ч. 1. – С. 64–67.

1997

Зайцев М. Біблійні заповіді як реальність культури [Текст] / Микола Зайцев // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : збірник наукових праць. – Острог, 1997. – С. 19–25.

1996

Зайцев М. О. Індивідуальне буття як соціокультурний феномен [Текст] / М. О. Зайцев // Філософія як складова сучасної педагогічної освіти : зб. наук. статей. – К. : УДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1996. – С. 54–57.