Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра культурології та філософії » Шевчук Дмитро Михайлович

Шевчук Дмитро Михайлович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Шевчук Д. Громадянське суспільство в горизонті філософського осмислення [Текст] / Дмитро Шевчук // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – С. 8–20.

Шевчук Д. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація [Текст] : монографія / Дмитро Шевчук. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 374 с.

Монографію присвячено дослідженню феномену політичного та онтологічних відношень сучасного політичного світу. На основі досвіду феноменології, герменевтики та політичної антропології розроблено інтерпретативний аналіз політичних феноменів, спрямований на виявлення смислу та меж політичного. У дослідженні розглянуто основні типи політичного і найбільш узагальнені форми його проявлення, а саме як антаґоністичного, агоністичного, уявного та символічного. Окреслення цих типів закладає орієнтири для представлення смислового розгортання онтологічних вимірів політичного світу. Зокрема, здійснено спробу показати, що для кожного політичного світу універсальними є співвідношення між публічним і приватним, індивідуальним і суспільним, сакральним і профанним, центральним і периферійним. Сучасний політичний світ характеризується низкою спотворень, тому закономірним етапом дослідження є діагностика неавтентичних проявів політичного в умовах сучасності (таких як «машина політичного», біополітика, певні форми політичної теології). Цей аспект проведеного дослідження має на меті відкрити передумови для пошуку способів їх подолання.

2012

Шевчук Д. Проблеми методології гуманітарного пізнання у творчості Густава Шпета [Текст] : монографія / Дмитро Шевчук. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 200 с.

У монографії здійснено дослідження методологічної проблематики в працях відомого російського філософа початку ХХ століття Густава Шпета. Розробка принципів гуманітарного пізнання є центральною темою усієї творчості мислителя й пов’язана з його метафілософськими поглядами, концепцією історії російської філософії, феноменологією та герменевтикою, обґрунтуванням принципів етнопсихологічних досліджень.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів [Текст] : методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / авт.-упорядн. : М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 148 с.

У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.

2012

Шевчук Д. Сучасна політична філософія [Текст] : навчальний посібник / Дмитро Шевчук. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 348 с.

Навчальний посібник містить курс сучасної політичної філософії. В окремих частинах посібника здійснено розгляд найбільш суттєвих проблем, які стали предметом дискусій у межах сучасної політичної філософії (наприклад, питання про сутність самої політичної філософії, зв’язок філософів із політикою, сучасне розуміння влади, дискурсивізація політичного світу), та феноменів, що впливають на сучасну політику (наприклад, міф, релігія, ідеологія, утопія, глобалізація); проаналізовано основні напрямки сучасної політичної філософії та визначено їх основні ідеї; здійснено інтерпретацію поглядів найбільш значимих постатей сучасної політичної філософії, які у своїх працях розробили оригінальні підходи до осмислення політичних та соціальних проблем сьогодення.

2008

Шевчук Д. Сучасні теорії культури [Текст] : навчально-методичний посібник / Д. Шевчук. – Острог, 2008. – 77 с.

Шевчук Д. Філософія культури [Текст] : навчально-методичний посібник. – Острог, 2008. – 56 с.