Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Проблеми політики регіонального розвитку

Проблеми політики регіонального розвитку. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 268 с.

У збірнику представлені роботи польських та українських вчених, які стосуються проблем регіонального розвитку, зокрема конкурентності регіонів, їхнього інтелектуального капіталу, розвитку туризму, місцевого самоврядування тощо.


Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період

Рудько С. О. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період: навчально-методичний посібник із курсу / С. О. Рудько. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 412 с.

У посібнику аналізуються головні вектори зовнішньої політики країн Західної Європи в постбіполярний період. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб'єктів міжнародних відносин. Характеризується участь країн Західної Європи у провідних міжнародних організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин на західноєвропейському просторі.

Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія» вищих навчальних закладів.


Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. XXI ст.)

Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. XXI ст.): Навчально-методичний посібник з курсу. – Вид. 2-ге, доповнене. – Острог, 2010. – 220 с.

Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У цьому посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів регіону, які відбувалися з кінця XVIII до початку ХХІ ст. Підручник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії.


Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки)

Рибак А. І. Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки). (Історико-політологічний аналіз): Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2007. – 224 с.

На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел, наукової літератури у монографії проведено комплексне дослідження політичних платформ усіх відгалужень ОУН та реконструйовано їх концепції державного будівництва. Охарактеризовано основні етапи формування, а також причини і напрямки еволюції ідеології та програм Організації українських націоналістів. З'ясовано теоретико-практичні аспекти функціонування державного механізму та суспільних інституцій. Проведено аналіз основних напрямків соціально-економічного розвитку держави за ідеологією ОУН. У роботі також відображено плани державної політики трьох гілок Організації щодо національних меншин, церковно-релігійної, освітньо-культурної та зовнішньополітичної сфер.


Сучасна політична філософія

Шевчук Д. Сучасна політична філософія: навчальний посібник / Д. Шевчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 348 с.

Навчальний посібник містить курс сучасної політичної філософії. В окремих частинах посібника здійснено розгляд найбільш суттєвих проблем, які стали предметом дискусій у межах сучасної політичної філософії (наприклад, питання про сутність самої політичної філософії, зв'язок філософів із політикою, сучасне розуміння влади, дискурсивізація політичного світу), та феноменів, що впливають на сучасну політику (наприклад, міф, релігія, ідеологія, утопія, глобалізація); проаналізовано основні напрямки сучасної політичної філософії та визначено їх основні ідеї; здійснено інтерпретацію поглядів найбільш значимих постатей сучасної політичної філософії, які у своїх працях розробили оригінальні підходи до осмислення політичних та соціальних проблем сьогодення.


Проблеми методології гуманітарного пізнання у творчості Густава Шпета

Шевчук Д. Проблеми методології гуманітарного пізнання у творчості Густава Шпета: [монографія] / Д. М. Шевчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 200 с.

У монографії здійснено дослідження методологічної проблематики в працях відомого російського філософа початку ХХ століття Густава Шпета. Розробка принципів гуманітарного пізнання є центральною темою усієї творчості мислителя й пов'язана з його метафілософськими поглядами, концепцією історії російської філософії, феноменологією та герменевтикою, обґрунтуванням принципів етнопсихологічних досліджень.