Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Випробування мусульманського розуму: між владою одкровення та пануванням сліпої волі

Яcсін Абдессалям. Випробування мусульманського розуму: між владою одкровення та пануванням сліпої волі / Яcсін Абдессалям; переклад з арабської М. Якубовича та О. Свиріпи; предм. М. Якубовича. – Острог-Брюссель: Видавництво Національного університету «Острозька академія», Європейський інститут ісламських наук, 2013. – 104 с.

Абдессалям Яcсін – один із найавторитетніших ісламських мислителів сучасності. У своїх працях вчений наголошує на потребі взаємозв’язку між знаннями та вірою, серцем та розумом. На його погляд, важливою умовою суспільних змін є духовний розвиток. Технологічний процес повинен супроводжуватися розвитком моральності. Мислитель на власному прикладі показав, що духовність безмежна, якщо серце людини пізнало Бога. Пронизана категорією людяності, наукова спадщина вченого зацікавить представників різних віросповідань та націй.


Нариси воєнно-політичної історії України

Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник / автори: Атаманенко В., Близняк М., Вєдєнєєв Д. та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 396 с.

У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України з часів Київської Русі до середини ХХ ст., простежено розвиток ідеї державотворення. Окремо представлено внесок у становлення і поступ вітчизняної військової справи видатних військових діячів. Для викладачів вузів, аспірантів та студентів, всіх, хто цікавиться воєнно-політичною історією України.


Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації

Ковальчук В. Б., Іщук С. І. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації: [монографія] / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 268 с.

У монографії досліджуються правові основи взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства в процесі демократичної легітимації. Авторами проаналізовано теоретичні засади такої взаємодії, визначається правова природа громадянського суспільства та державної влади в контексті процесу демократичної легітимації, досліджується питання громадянської правосвідомості як ключового фактору утвердження державного правління. Окремим актуальним питанням монографії є конституційно-правовий статус інститутів громадянського суспільства, який зазнав значних змін у зв’язку з нещодавньою зміною законодавства у цій сфері. У останньому розділі монографії аналізується громадянський протест як один із правових способів запобігання делегітимації державної влади. У цій частині дослідження авторами приділено увагу міжнародним стандартам реалізації права на мирні зібрання та вітчизняній практиці реалізації права на громадянський протест. Монографія адресована науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам та студентам, юристам-практикам та всім, хто цікавиться проблемами державознавства.


Практикум з правопису української мови

Шульжук Н. В. Практикум з правопису української мови: навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Н. В. Шульжук. – Рівне – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 396 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріал для практичних занять з курсу «Практикум з української мови», який структурований з урахуванням основних принципів модульного навчання і складається з шести змістових модулів. Структура кожного із змістових модулів підпорядкована меті – допомогти студентам відновити й поглибити, закріпити й розширити, узагальнити й систематизувати правописні знання з основних розділів української мови, виробити практичні вміння й навички вдосконалення власного й чужого усного і писемного мовлення; сформувати орфографічну та пунктуаційну грамотність, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості майбутнього філолога; розвинути науково-дослідницькі здібності та виробити навички контролю й самоконтролю. Запропоновані завдання і вправи спрямовані не лише на розуміння основних лінгвістичних понять, а й орієнтовані на глибоке осмислення та аналіз орфограм і пунктограм, порівняння й зіставлення мовних явищ, розвиток творчих здібностей, уміння міркувати й узагальнювати. Добір текстів для орфографічного й пунктуаційного аналізу, завдань творчого характеру здійснювався з метою реалізації лінгвістичної, комунікативно-діяльнісної й культурологічної змістових ліній. У посібнику вміщено матеріал для організації та здійснення різних видів і форм контролю знань студентів за кредитно-модульною системою: поточного, модульного, підсумкового (тести та диктанти). Для студентів вищих навчальних закладів, а також для учнів гімназій та ліцеїв, учителів, для всіх, хто прагне оволодіти правописними нормами української літературної мови.


Збірка наочних матеріалів та вправ з англійської мови

Збірка наочних матеріалів та вправ з англійської мови (за матеріалами звітів з педагогічної практики студентів факультету романо-германських мов) / укл. О. О. Білявська, І. Кичан, М. Огей, О. О. Пелипенко. – Острог: Видавництво НаУОА, 2013. – 112 с.

Збірка включає в себе наочні матеріали, мовні та граматичні вправи, які використовували та розробляли студенти факультету романо-германських мов під час педагогічної практики в школах та долучили їх до своїх звітів. Збірка призначається для розвитку навичок мовлення та письма в учнів середніх шкіл і може бути використана вчителями шкіл та студентами-практикантами.


Памяти учителя

Малиновский И. А. Памяти учителя (Опыт характеристики ученой и преподавательской деятельности профессора М. Ф. Владимирского-Буданова) / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2013. – 58 с.

В предлагаемом читателю сообщении искренне признательного ученика по поводу смерти его учителя дана обстоятельная характеристика жизненного пути и научно-педагогической деятельности одного из основателей Киевской историко-юридической школы права, в частности, школы западнорусского права, профессора Михаила Флегонтовича Владимирского-Буданова (1838 – 1916). Рассчитана на историков права. Может быть интересна широкому кругу читателей.