Головна » Фонди та колекції » Мовознавство

Мовознавство

Шульжук Н. В. Стилістика сучасної української мови: навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ. – Рівне – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 304 с.

Подано матеріал для практичних занять з курсу стилістики української мови до розділів “Стилістика української мови як лінгвістична наука й навчальна дисципліна”, “Історія і джерела стилістики”, “Основні поняття стилістики”, “Функціональні стилі української мови”, “Стилістичні засоби української літературної мови”. Структура кожного модуля підпорядкована меті – допомогти студентам засвоїти основні стилістичні поняття, навчитися різних форм і методів самостійної роботи з мовностилістичним матеріалом, науковою і методичною літературою; сформувати вміння здійснювати стилістичний аналіз текстів; розвивати науково-дослідницькі здібності; формувати вміння моделювати власні зв’язні стилістично диференційовані висловлювання усної й писемної форм, виробляти навички контролю й самоконтролю.

Запропоновані завдання і вправи формують поняття про стилістичну систему української мови, орієнтують на глибоке осмислення змістової і стилістичної структури тексту, спрямовані на формування вмінь і навичок класифікувати мовностилістичні явища, давати їм усебічну характеристику, визначати їх функції у комунікативно-мовленнєвій діяльності; продукувати й поліпшувати власні зв’язні висловлювання, усувати допущені помилки та недоліки.


Гороть Є. І., Коцюк Л. М., Малімон Л. К., Павлюк А. Б., під загальним керівництвом Є. І. Гороть. Англо-український словник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 1700 с.

Англо-український словник охоплює близько 100000 англійських слів та словосполучень, включаючи фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Поряд із загальновживаними словами у словнику подано спеціальну лексику з різних галузей науки. До багатьох словникових статей, під рубрикою USAGE додані коментарі, націлені на попередження можливих помилок. Словник призначається для фахівців англійської мови, але може стати у пригоду усім тим, хто вивчає англійську мову чи удосконалює своє володіння нею.


Архангельська А. М. «Чоловік» у слов’янських мовах: Монографія. – Рівне: РІС КСУ, 2007. – 448 с.

Досліджено процес та результат номінації – вибору імені чоловіка в українській, російській та чеській мовах з ономасіологічної точки зору на матеріалі словотвірних, семантичних, синтаксичних, фразеологічних та відфразеологічних маскулінізмів із залученням даних словників загального типу. Загалом приділено увагу взаємодії мовних та позамовних чинників у процесі номінації чоловіка та тристоронньому міжмовному зіставленню окремих фрагментів образу чоловіка у слов’янських мовах.


Білоус П. В., Білоус О. П. Українська література ХІ – ХVІІІ ст.: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2010. – 360 с.

Самостійна робота над творами давньої літератури, конкретизуючи зміст лекційного курсу, допомагає осягнути їх тематичну та художню специфіку, простежити найістотніші вияви смислів, образності, естетики давнього слова, застосувавши при його пізнанні методи текстуального аналізу. Читати, вивчати, інтерпретувати давні тексти — непроста справа, бо момент їх створення віддалений у часі, коли слово, розуміння і витлумачення його були іншими, ніж нині. У цьому допитливому студентові прислужиться пропонований навчальний посібник, який актуалізує основну проблематику курсу, розкриває найраціональніші способи організації самостійної роботи, містить плани практичних занять і семінарів, рекомендовану літературу і фрагменти найважливіших наукових текстів, методичні поради щодо опрацювання проблемних питань, цікаву додаткову інформацію, термінологічні означення, завдання та запитання для самоперевірки. Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів. Він стане науково-методичною опорою і для викладачів, учителів-словесників, прислужиться фахівцям з історії, філософії, культурології та ін.


Білоус П. В. Історія української літератури ХІ – ХVІІІ ст.: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 424 с.

Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI – XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз — парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом. Особливості її буття і розвитку зумовили зміст і структуру навчального посібника, автор якого намагався якомога органічніше поєднати сучасне прочитання творів давнього письменства з використанням цінних надбань у його інтерпретації вітчизняним літературознавством за всю історію його розвитку. Завдяки цьому студент-філолог матиме змогу глибше пізнати світоглядні пошуки, естетичну, моральну проблематику і дух тих часів, колорит словесності і специфіку творів, їхній вплив на письменників наступних епох. Прислужиться це видання вчителям-словесникам, історикам вітчизняної культури і всім, хто цікавиться історією української літератури.


Білоус П. В. Давньоукраїнська література і фольклор: проблема художнього коду. – Житомир, 2006. – 110 с.

Ця наукова студія має на меті переглянути традиційне народницьке тлумачення у поглядах на взаємопроникнення давньої української літератури та фольклору. Основна засада такого перегляду – відмінність художніх кодів давнього письменства та усної творчості. Автор окреслює основні принципи сходження та розходження старовинної писемної творчості та фольклору. Для студентів і викладачів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться українською історією та культурою.


Білоус П. В. Давня українська література в школі: Навчальні матеріали. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 208 с.

У цій низі студент і вчитель-словесник можуть знайти необхідну інформацію про давньоукраїнське письменство, щоб збагатити власні знання про літературну старовину та використати їх на практиці у навчально-освітньому процесі. Книга вмістила в собі розповіді як про знакові явища в історії давньої літератури, так і про літературне краєзнавство.


Білоус П. Українська література (хрестоматія)


Бублейник Л. Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти: Навчальний посібник. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. – 164 с.

У посібникові розглянуто основні принципи теорії перекладу, з’ясовано статус перекладознавства в системі філологічних дисциплін, схарактеризовано різні підходи до вирішення проблеми перекладності. Висвітлено співвідношення в галузі лексики з суб’єктивно-оцінними суфіксами, найважливіші кореляції граматичних явищ. Практичну частину присвячено зіставному аналізові оригінальних текстів Т. Шевченка, М. Коцюбинського, О. Пушкіна, А. Чехова, О. Блока, Б. Пастернака, Й. Бродського та їхніх перекладів. Посібник містить текстові завдання та список основних термінів. Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.


Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / За ред.. А. П. Грищенка: Монографія. – Рівне: Перспектива, 2004. – 524 с.

У монографії розкриваються основні проблеми теорії оказіональності, аналізуються головні етапи в історії дослідження неологічної лексики у вітчизняному мовознавстві. Актуальні теоретичні аспекти лексикографічного опису індивідуально-авторських новотворів знайшли своє практичне втілення у «Короткому словнику авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття», де описано понад 6000 одиниць. Для науковців, аспірантів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, усіх, хто цікавиться проблемами збагачення сучасного українського поетичного словника.


Криловець А. Моя вселенська тимчасовість. – Рівне: Овід, 2006. – 128 с.

До п’ятої книжки українського поета увійшли вірші, написані впродовж останніх двох з половиною десятиріч. «Моя вселенська тимчасовість» – найповніше видання творів талановитого поета, члена Національної спілки письменників України.


Криловець А. О. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 256 с.

У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зору автора твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володимира Винниченка. Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською літературою.


Криловець А. О. Художня філософія Лесі Українки: Навчальний посібник. – Рівне: «Діва», 1997. – 67 с.

Пробудження національної свідомості поневоленого народу, вивільнення його від комплексу меншовартості, питання національної честі й особистої людської гідності, усвідомлення національною елітою свого патріотичного обов’язку, соціальні аспекти – ось коло тих проблем, які порушуються в першому розділі навчального посібника. У другому – автор робить спробу розкрити езотеричний сенс поезій Лесі Українки циклу «Сім струн», використовуючи як робочу гіпотезу філософську модель Всесвіту – систему АУС. Книжка зацікавить вчителів, студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.


Павлюк І., Мартинюк М. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 – 1939, 1941 – 1944 рр. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2005. – 428 с.

У хрестоматії підібрано найцікавіші і найрепрезентабельніші оригінальні публікації за одинадцятьма тематичними напрямками, які були видрукувані на шпальтах української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 – 1939, 1941 – 1944 роках. Видання вміщує повністю невідомі або маловідомі на сьогодні додаткові ілюстративні матеріали до книги «Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 – 1939, 1941 – 1944 рр.» І. Павлюка, яка побачила світ у львівському видавництві «Каменяр» 2001 року. Для журналістів, пресознавців, істориків, краєзнавців, бібліографів, культурологів, філологів, студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією української преси.


Павлюк І.З. Українська преса Волинської області 1939 – 1941, 1944 – 2000 рр.: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 508 с.

Нова книга автора – перше комплексне дослідження української преси Радянського періоду (1939 – 1941, 1944 – 1991 рр.) та періоду становлення демократичної держави (1991 – 2000 рр.) у контексті політичного, економічного, духовного буття регіону в інформаційному полі України, світу.


Поліщук Я. І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський Літературний портрет. – К.: Академія, 2010. – 304 c.

Герой цієї праці є ключовою постаттю модерної української культури, без якої неможливий літературний канон ХХ ст. Всебічно осмислюючи життя і творчість Михайла Коцюбинського, автор відстежує еволюцію концепту Краси в його естетичній свідомості, розвиває феномен М. Коцюбинського в контекстах європейських літератур, мистецьких течій тогочасної доби. Критично аналізує різні сприйняття його творчого доробку. Усе це по-новому відкриває гармонійність і силу великого таланту М. Коцюбинського. Ця ґрунтовна праця прислужиться викладачам та студентам вищої школи, вчителям-філологам, усім поціновувачам його творчості, української літератури, модерної течії в ній.


Поліщук Я. О. Література як геокультурний проект: Монографія. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с.

У книзі відстежень розвиток літератури як геокультурного проекту, літературні події ХХ ст.., які справили вирішальний вплив на зміну внутрішньої кондиції слова, формулу його кореспонденції з навколо літературними чинниками. Прислужиться теоретикам, історикам літератури, літературним критикам, викладачам, аспірантам, студентам, учителям-філологам, а також усім, хто цікавиться проблемами розвитку літературного процесу.


Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі. – Рівне: ППФ «Волинські обереги», 1998. – 228 с.

У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.


По роках:

2012 рік

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік

2008 рік 

2007 рік 

2006 рік 

2005 рік

2004 рік

2003 рік

2002 рік

2001 рік 

2000 рік 

1999 рік 

1998 рік

1997 рік