Головна » Фонди та колекції » Економіка

Економіка

Tsapin A. Essays on corporate finance and performance: Theory and Evidence for Ukraine. – Б/м, 2009. – 148 c.


Грицюк П. М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в розрізі областей України: монографія. – Рівне: НУВГП, 2010. – 350 c.

Продемонстрована методика застосування сучасних методів статистичного,фатального та інтелектуального аналізу часових рядів врожайності. Проведено аналіз системи зерновиробництва методами хаотичної динаміки, виконана реконструкція нелінійної динамічної моделі врожайності. Опираючись на висновок про антиперистентний циклічний характер динаміки врожайності, побудовано ряд прогнозних моделей врожайності та вироблена методика оцінки ризиків зерновиробництва. Для спеціалістів у галузі моделювання та прогнозування складних систем, аналітиків аграрної галузі, студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів економічних та сільського господарських спеціальностей, а також для широкого загалу наукових співробітників, які працюють у галузях системного аналізу та нелінійної економічної динаміки.


Зінкевич О. В., Левицька С. О., Мосійчук М. М., Нагавичко І. П., Немкович О. Б. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: Навчальний посібник. – Рівне:НУВГП, 2006. – 456 с.

У посібнику розкриваються особливості бухгалтерського обліку в таких галузях економіки як промисловість, будівництво, сільське та лісове господарство, транспорт, торгівля, громадське харчування та інших з урахуванням вимог Національних П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» за фахом «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всім, кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку в зазначених галузях економіки.


Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району): Монографія / За ред. М. І. Карліна. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2006. – 332 с.

У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у ому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.


Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

У підручнику розкриваються особливості організації бухгалтерського обліку та фінансового аналізу для суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням чинного нормативного поля з питань економіко-правової діяльності підприємств, положень бухгалтерського обліку, податкового законодавства, міжнародної облікової практики. Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, бухгалтерів-практиків.


Левицька С. О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ: Монографія. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 233 с.

Монографія присвячена питанням організації обліку та аналізу діяльності бюджетних установ і організацій, які реєструються як неприбуткові. Досліджується можливість впровадження методів аналізу ресурсів, капіталу та фінансових результатів установ з урахуванням існуючих джерел інформації, міжнародної практики аналізу. Використання даних аналізу дозволить бюджетній установі раціонально підійти до планування статей доходів і видатків кошторису, використання бюджетних коштів. Монографія може бути корисною для керівників і бухгалтерів бюджетних установ, викладачів, студентів, які вивчають проблеми обліку, контролю, аналізу та управління діяльністю бюджетних неприбуткових організацій.


Левицька С. О. Звітність підприємств: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2009. – 213 с.

У навчальному посібнику розкривається методика підготовки основних форм звітності суб’єктів підприємницької діяльності. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам підприємств, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всім, кого цікавлять форми звітності підприємства, як інформаційне джерело контролю та аналізу господарської діяльності.


Левицька С. О. Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005. – 340 с.

Монографія присвячена питанням організації обліку та контролю діяльності неприбуткових організацій (крім бюджетних установ). Важливе значення приділяється аналітичному облікові операцій підприємницького характеру, передбачених статутною діяльністю організацій. Досліджується можливість впровадження методів контролю ресурсів, капіталу та фінансових результатів з урахуванням існуючих джерел інформації, міжнародної практики контролю. Використання даних внутрішнього контролю дозволить неприбутковій організації раціонально підійти до планування статей доходів і видатків кошторису, використання цільових та бюджетних коштів. Монографія може бути корисною для керівників і бухгалтерів неприбуткових організацій, викладачів, студентів, що вивчають проблеми обліку, контролю та управління діяльністю юридичних осіб, яким присвоєна ознака неприбутковості.


Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку: монографія. – Львів: ПАІС, 2011. – 484 с.

У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку. Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с.

У посібнику розглядаються історія бюджетної системи України та інших країн світу з часів зародження бюджетних відносин до сучасності, механізм функціонування органів управління та нормативна база бюджетної системи. Посібник підготовлено згідно з бюджетним законодавством, у тому числі з Бюджетним кодексом України. у кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні питання. Як додаток до книги подається словник офіційних термінів, що вживаються у нормативних актах, які регламентують функціонування бюджетної системи України. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічних, юридичних та історичних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам, державним службовцям, народним депутатам усіх рівнів, усім, хто цікавиться бюджетною проблематикою.


По роках:

2012 рік

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік

2008 рік 

2007 рік 

2006 рік 

2005 рік

2004 рік

2003 рік

2002 рік

2001 рік 

2000 рік 

1999 рік 

1998 рік

1997 рік