Головна » Фонди та колекції » Праці викладачів ОА

Праці викладачів Національного університету «Острозька академія»

 

Економіка

Tsapin A. Essays on corporate finance and performance: Theory and Evidence for Ukraine. – Б/м, 2009. – 148 c.


Грицюк П. М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в розрізі областей України: монографія. – Рівне: НУВГП, 2010. – 350 c.

Продемонстрована методика застосування сучасних методів статистичного,фатального та інтелектуального аналізу часових рядів врожайності. Проведено аналіз системи зерновиробництва методами хаотичної динаміки, виконана реконструкція нелінійної динамічної моделі врожайності. Опираючись на висновок про антиперистентний циклічний характер динаміки врожайності, побудовано ряд прогнозних моделей врожайності та вироблена методика оцінки ризиків зерновиробництва. Для спеціалістів у галузі моделювання та прогнозування складних систем, аналітиків аграрної галузі, студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів економічних та сільського господарських спеціальностей, а також для широкого загалу наукових співробітників, які працюють у галузях системного аналізу та нелінійної економічної динаміки.


Зінкевич О. В., Левицька С. О., Мосійчук М. М., Нагавичко І. П., Немкович О. Б. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: Навчальний посібник. – Рівне:НУВГП, 2006. – 456 с.

У посібнику розкриваються особливості бухгалтерського обліку в таких галузях економіки як промисловість, будівництво, сільське та лісове господарство, транспорт, торгівля, громадське харчування та інших з урахуванням вимог Національних П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» за фахом «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всім, кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку в зазначених галузях економіки.


Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району): Монографія / За ред. М. І. Карліна. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2006. – 332 с.

У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у ому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.


Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

У підручнику розкриваються особливості організації бухгалтерського обліку та фінансового аналізу для суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням чинного нормативного поля з питань економіко-правової діяльності підприємств, положень бухгалтерського обліку, податкового законодавства, міжнародної облікової практики. Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, бухгалтерів-практиків.


Левицька С. О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ: Монографія. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 233 с.

Монографія присвячена питанням організації обліку та аналізу діяльності бюджетних установ і організацій, які реєструються як неприбуткові. Досліджується можливість впровадження методів аналізу ресурсів, капіталу та фінансових результатів установ з урахуванням існуючих джерел інформації, міжнародної практики аналізу. Використання даних аналізу дозволить бюджетній установі раціонально підійти до планування статей доходів і видатків кошторису, використання бюджетних коштів. Монографія може бути корисною для керівників і бухгалтерів бюджетних установ, викладачів, студентів, які вивчають проблеми обліку, контролю, аналізу та управління діяльністю бюджетних неприбуткових організацій.


Левицька С. О. Звітність підприємств: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2009. – 213 с.

У навчальному посібнику розкривається методика підготовки основних форм звітності суб’єктів підприємницької діяльності. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам підприємств, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всім, кого цікавлять форми звітності підприємства, як інформаційне джерело контролю та аналізу господарської діяльності.


Левицька С. О. Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005. – 340 с.

Монографія присвячена питанням організації обліку та контролю діяльності неприбуткових організацій (крім бюджетних установ). Важливе значення приділяється аналітичному облікові операцій підприємницького характеру, передбачених статутною діяльністю організацій. Досліджується можливість впровадження методів контролю ресурсів, капіталу та фінансових результатів з урахуванням існуючих джерел інформації, міжнародної практики контролю. Використання даних внутрішнього контролю дозволить неприбутковій організації раціонально підійти до планування статей доходів і видатків кошторису, використання цільових та бюджетних коштів. Монографія може бути корисною для керівників і бухгалтерів неприбуткових організацій, викладачів, студентів, що вивчають проблеми обліку, контролю та управління діяльністю юридичних осіб, яким присвоєна ознака неприбутковості.


Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку: монографія. – Львів: ПАІС, 2011. – 484 с.

У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку. Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с.

У посібнику розглядаються історія бюджетної системи України та інших країн світу з часів зародження бюджетних відносин до сучасності, механізм функціонування органів управління та нормативна база бюджетної системи. Посібник підготовлено згідно з бюджетним законодавством, у тому числі з Бюджетним кодексом України. у кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні питання. Як додаток до книги подається словник офіційних термінів, що вживаються у нормативних актах, які регламентують функціонування бюджетної системи України. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічних, юридичних та історичних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам, державним службовцям, народним депутатам усіх рівнів, усім, хто цікавиться бюджетною проблематикою.

Історія

Історія України.: Навчально-методичний посібник / За ред. В. Б. Атаманенка. – Острог: Острозька друкарня, 2009. – 205 с.

Пропонований посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів. До кожної теми додаються методичні поради та контрольні запитання. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів.


Антонович В. Б. Лекції з джерелознавства / Ред. Микола Ковальський. – Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Національний університет «Острозька академія», 2003. – 382 с.

До книги увійшли лекції з джерелознавства видатного українського історика Володимира Боніфатійовича Антоновича, прочитані ним у Київському університеті Св. Володимира у 1879 – 1881 та 1886 роках. Науковий коментар, підготовлений відомим українським джерелознавцем проф.. Миколою Ковальським, подає ґрунтовну інформацію про лекції Володимира Антоновича і про джерела, в них згадані.


Войтович В. М. Степанський край. Історія та культура. – Рівне: Видавець Валерій Войтович, 2010. – 656 с.

Занурюючись в історію княжої Степані, до якої відносилися навколишні села Кричильськ, Корост, Поляна, Велике і Мале Вербче, Гута, Комаріка, Погулянка, Золотолин, Великий і Малий Мидськ, Тростянець, Кузьмівка та багато інших, автор сягнув у глибінь Рівненського Полісся, яка і донині залишається малодоступною, сповненою таємниць і загадок. Це наслідки багатьох експедиційних мандрівок і пошуків у рукописних архівах, працях самобутніх авторів, бібліотеках, музейних сховищах. У книзі вміщено 1794 старовинні фотографії та 88 світлин, виконаних автором під час подорожей Степанським краєм. Для етнографів, фольклористів, краєзнавців, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.


Войтович В.М. Степань моя мила. Дослідження, спогади, документи. – Рівне: Видавець Валерій Войтович, 2009. – 578 с.

Перед вами – найбільш повне дослідження про одне з найдревніших торгових і культурних центрів Київської русі княжий Степань. За допомогою історичних і документальних джерел автору вдалось простежити і відтворити розвиток, розквіт і трагедію одного із визначних містечок на Волині. Для науковців, краєзнавців, студентської та учнівської молоді, для степанців та гостей містечка, усіх, хто цікавиться українською історією.


Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі: сучасні імплікації для транскордонної співпраці / Упорядники Г. Халупчак, Ю. Місянгієвіч, Е. Балашов. – Замость: Видавництво О. Сімонідіс, 2010. – 378 с.


Кралюк П. М. 23 лютого: чи святкувати цей день. Історя, міфи, стереотипи. – Львів: Сполом, 2004. – 64 с.

Автор, професор НУ “Острозька академія” пропонує історичну розвідку, в якій з'ясовує як і чому з'явився міф “23 лютого”, якою була логіка його становлення та розвитку. Для широкого читацького кола.


Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. / Упор. В. Атаманенко; Редактор Л. Винар. – Острог, 2004. – 384 с. (Серія “Історичні джерела”, Т. 1)

До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542 — 1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем. Для істориків, мовознавців, істориків права, а також всіх, хто цікавиться минулим України.


Павлюк В. В. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918 – 1945 рр.) . – ЛА «Піраміда», 2010. – 284 с.

Аналізуються загальні тенденції та основні проблеми розвитку західної цивілізації та її провідних країн – Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, США та Канади в період від закінчення Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Формується системне уявлення про історичний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки протягом першого етапу новітньої історії, розглядаються основні події, факти і процеси, які характеризували розвиток країн Заходу у період 1918 – 1945 рр. Для студентів та викладачів історичних і гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.


Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. XVIII – до початку XXI ст.): Навчально-методичний посібник з курсу. – Вид. 2-ге, доповнене. – Острог, 2010. – 220 с.

Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У даному посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів даного регіону, які відбувалися з кінця XVIII – до початку XXI ст. Посібник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії.


Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи – 2: Навчально-методичний посібник з курсу. – Острог: Острозька друкарня, 2009. – 190 с.

Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У даному посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів даного регіону, які відбувалися з кінця XVIII – до початку XXI ст. Даний посібник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії. Саме кінець XVIII ст.. став важливою віхою в житті народів Центрально-Східної Європи. У посібнику розглядаються найважливіші історичні явища і процеси, становлення державності, загальні риси та особливості розвитку Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччини, Албанії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії, Македонії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Греції, Болгарії.

Політика

Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Львів: ЛА «Піраміда», 2010.- 354.

Розглянуто засади, механізми і наслідки інтеграційних процесів у Європі, особливості європейської інтеграції в економічній, фінансовій, політичній, соціологічній, правовій, військово-політичній та інших сферах, досягнення і проблеми на шляху до формування об’єднаної Європи, перспективи поглиблення інтеграції в ЄС та подальшого розширення Європейського Союзу. Значна увага приділяється європейській інтеграції України, що є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом і стратегічною метою нашої держави. Для студентів вищих навчальних закладів, а також аспірантів та викладачів, які працюють у галузях європеїстики та європейської інтеграції.


Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір: (концепції, моделі та суспільна практика). – К., Логос. – 2006. – 368.

У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного розуміння демократії, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації демократичного ідеалу. Особлива увага приділяється аналізу основних правових та політичних інститутів демократії, дослідженню їх функціонування та формування в умовах усталених демократій, в Україні, а також у транзитивних політичних системах. У монографії досліджується широка панорама різноманітних науково-теоретичних підходів до тлумачення демократії, включаючи всебічний розгляд критичних аргументів, що висуваються щодо тих чи інших її моделей. Наголошується, що процес демократизації та демократичного розвитку в Україні не може бути розглянутий виключно з позицій «інституційної демократії», оскільки структурно-функціональна ефективність демократичних інститутів значною мірою залежить від того середовища, в якому вони існують. Це дослідження також про випробування України демократією і про випробування демократії в Україні. Розраховано на широкий загал читачів: науковців, політиків, викладачів, студентів вузів, всіх тих, хто цікавиться проблемами права, теорії демократії, суспільного розвитку, державотворення, політики тощо.

Право. Юридичні науки

Іщук С. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: монографія.- Хмельницький, 2010.- 167 с.

В монографії проведено комплексне дослідження проблем цивільно-правового регулювання інституту комерційного (фірмового) найменування в Україні, за результатами якого сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та запропоновано проект закону про охорону прав на комерційні найменування. Для викладачів навчальних закладів, і факультетів юридичних спеціальностей, аспірантів, студентів, працівників судових та правоохоронних органів.


Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: монографія / В. Б. Ковальчук. – К.: Логос, 2011. – 392 с.

Монографія присвячена правовому дослідженню проблеми легітимності державної влади як категорії, що визначає ціннісний зміст держави та права. У праці досліджується еволюція ідеї легітимності в європейській та вітчизняній правовій і політичній теоріях, аналізуються основні підходи до розуміння теорії легітимності державної влади в доктринах природного права та юридичного позитивізму. Особлива увага приділяється розробці власного підходу до розуміння правової сутності легітимності державної влади, правова природа якої встановлюється через критерії прав людини та демократичної участі громадян в політичному процесі. У монографії досліджується механізм легітимації влади в умовах функціонування сучасної демократичної, правової держави, наголошується на особливому значенні принципу народного суверенітету як умови легітимності державної влади, а також визначається місце органів конституційної юрисдикції в системі гарантій легітимності та легальності державної влади. Для науковців, законодавців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів.


Колос М.І. Кримінальне право України: Загальна частина. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 608 с.

У навчальному посібнику викладені основні положення чинного кримінального законодавства, науки кримінального права, з урахуванням судової практики і досвіду вивчення та застосування кримінально-правових норм в Україні. Методичні рекомендації щодо розв’язання задач, формулювання відповідей на практичних заняттях, під час заліків, екзаменів та написання курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт сприятимуть належній організації навчального процесу, зокрема в сфері дослідницької діяльності студентів. Для викладачів кримінального права та працівників правоохоронних та судових органів, студентів юридичних факультетів вищих навчальниз закладів.


Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.

Підручник підготовлений на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка предметно вийшла далеко за межі досудового слідства та вивчає закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в суспільстві, що вимагає правового врегулювання шляхом доказування. Підручник являє собою достатньо повний виклад всіх розділів криміналістики, котрий відповідає стандарту вищої юридичної освіти і тенденціям світової криміналістики. Разом з викладом усталених тем і питань курсу із ґрунтовним залученням норм кримінального та кримінально-процесуального права, даних психології, інформатики, статистики та інших наук, окремі глави і параграфи присвячено оригінальним і удосконаленим засобам і прийомам збирання та дослідження доказової інформації, деяким новим методикам розслідування злочинів, зроблено принциповий крок до введення в текст підручника матеріалів щодо техніко-криміналістичних і тактичних можливостей суддів, адвокатів-захисників та нотаріусів. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, нотаріусів.


Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: Монографія.- К.: Прецедент, 2005.- 232 с.

У роботі досліджуються проблеми предмета доказування у кримінальній справі та пов’язані ними питання, що постають перед захисником у ході вибору адекватної позиції захисту та його побудови. Доказування у кримінальній справі, в тому числі доказова діяльність захисника, розглядається з двох боків – практичного (доказування як дослідження) та розумового, логічного (доказування як обґрунтування (спростування) висунутої тези). Для науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, практикуючих юристів.


Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2006.- 234 с.

У навчальному посібнику на основі аналізу чинного Кримінально-процесуального кодексу України, з урахуванням істотних змін і доповнень, внесених законами України від 21 червня та 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», Реформування судової системи держави (Закон «Про судоустрій України» 2002 р.), розглядається питання двох стадій кримінального судочинства: попереднього розгляду кримінальної справи суддею і її судового розгляду та вирішення. Принагідно охоплені також питання підсудності кримінальних справ. Розрахований на студентів юридичних навчальних закладів, практикуючих юристів, усіх, хто цікавиться теорією та практикою судового розгляду кримінальних справ.


Попелюшко В.О. Форми кримінально-процесуальних документів/ упоряд. В.О. Попелюшко, Л.Я. Стрельбіцька, О.П. Герасимчук.- За ред. В.О. Попелюшка.- К.: Прецедент, 2009.- 192 с.

У посібнику представлено розроблені на основі чинного КПУ України та з урахуванням практики його застосування форми більшості процесуальних документів досудових стадій кримінального процесу. Розрахований на дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Може бути корисний для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів при підготовці та проведенні практичних занять з навчальних курсів «Кримінальний процес України», «Методика складання кримінально-процесуальних документів».


Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Скрипнюк. – К.: Ін Юре, 2010. – 672 с.

У підручнику викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки, навчальної дисципліни і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині конституційного права України аналізується поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджуються система і джерела конституційного права України, викладаються основні теорії конституції, подається характеристика конституційно-правових відносин і конституційно-правової відповідальності, висвітлюються перспективи розвитку конституційного права України в контексті європейської інтеграції. В Особливій частині конституційного права України аналізується конституційне матеріальне та конституційне процесуальне право України, які містять розгляд таких проблем як: основи конституційного ладу України, конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства, включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального право України. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів та відділень університетів, науковців, державних службовців тощо.


Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України: Монографія.- Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000.- 600 с.

Розроблено системологічну концепцію становлення соціальної, правової держави в Україні в умовах всебічного реформування соціальної сфери та формування громадянського суспільства. Простежено еволюцію ідеї соціальної, правової держави, розкрито політичні й правові аспекти її реалізації в Україні. Характеризуються стан і перспективи розвитку системи соціального законодавства. Визначено шляхи конституційно-правового забезпечення принципів соціальної, правової держави в суспільстві перехідного типу. Проаналізовано політико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства та соціальної, правової держави.

Соціологія

Вербець В.В. Методологія та методика соціологічного дослідження: Навчально-методичний посібник. – Друге вид. доп. І перероб. – Рівне: РДГУ: Інститут соціальних досліджень, 2008.- 231.

У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований для розкриття методології та методики організації та проведення соціального дослідження. У праці пропонуються технології, методики та інструментарій, що упродовж 1983-2006 років апробувалися в різних галузях соціальної практики – науки, політики, культури, спорту, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації. Мета практикуму – допомогти студентам здобути знання, уміння та навички для проведення конкретного соціологічного дослідження. Видання може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться інноваційними дослідницькими методами, зокрема соціологічними дослідженнями.


Вербець В.В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі. Методологія. Методика. Організація: Монографія. – Рівне: РДГУ, 2002. – 309.

У книзі аналізується коло проблем, пов’язаних з організацією та проведенням соціально-педагогічних досліджень, розглядаються підсумки наукових розвідок, здійснених колективом Інститутом соціальних досліджень Національного університету «Острозька академія» упродовж 1997-2000 років. Основу соціально-педагогічних досліджень становить гіпотеза стосовно структури духовно-творчого потенціалу молоді і ролі соціальних установок та орієнтацій особистості. Книга містить різноаспектний науково-теоретичний та методичний матеріалі детальний опис основних процедур проведення соціально-педагогічного моніторингу, які можуть бути використані при дослідженні проблем учнівської та студентської молоді. Результати наукових досліджень можуть бути корисними для викладачів педагогіки, психології, соціології та студентів, які беруть участь у науково-дослідницькій роботі, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл та інших замовників соціальної та соціально-педагогічної інформації.


Вербець В.В., Субот О.А, Христюк Т.А. Соціологія: Навчальний посібник . – К.: КОНДОР, 2009.- 550.

Посібник містить основні аспекти соціологічних досліджень. В ньому доступній формі викладені історії розвитку соціологічної думки у світі та Україні, основи загальнотеоретичної соціології, розкрито зміст окремих галузевих соціологічних теорій, розроблена теорія і методика соціологічних досліджень. Посібник рекомендується студентам вищих учбових закладів, як денної так і заочної форми навчання. Може бути корисним для пошукувачів, абітурієнтів, викладачів соціології, всім хто цікавиться соціологічними знаннями та переймається проблемами суспільства.


Вербець В.В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних університетів. - Рівне: РДГУ, 2005.- 202.

У посібнику розглядається теоретичні та методичні проблеми вивчення соціології як соціально-гуманітарної науки, репрезентується модульна система соціологічних досліджень діяльності засобів масової інформації, розвитку соціальних спільнот і молодіжних груп. Висловлення теоретичного характеру супроводжується суттєвими практичними напрацюваннями, які постають ілюстрованим фоном теоретико-методологічних положень.


Чічановський А. А., Старіш О. Г. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: Підручник. – К.: Грамота, 2010. – 568с.

Підручник містить виклад питань, що пов’язані із сучасними підходами до природи інформації, із становленням парадигми сприйняття цивілізації як інформаційного суспільства, і висвітлює місце і роль комунікаційних систем у контексті глобалізації. У виданні на засадах ноосферної парадигми інформації та теорії відкритих систем узагальнено й систематизовано результати наукових досліджень авторитетних фахівців у сферах новітньої інформації, інформаційної політики та інформаційної безпеки держави. Для студентів, магістрів і викладачів факультетів журналістики й політології вищих навчальних закладів.

Мовознавство

Шульжук Н. В. Стилістика сучасної української мови: навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ. – Рівне – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 304 с.

Подано матеріал для практичних занять з курсу стилістики української мови до розділів “Стилістика української мови як лінгвістична наука й навчальна дисципліна”, “Історія і джерела стилістики”, “Основні поняття стилістики”, “Функціональні стилі української мови”, “Стилістичні засоби української літературної мови”. Структура кожного модуля підпорядкована меті – допомогти студентам засвоїти основні стилістичні поняття, навчитися різних форм і методів самостійної роботи з мовностилістичним матеріалом, науковою і методичною літературою; сформувати вміння здійснювати стилістичний аналіз текстів; розвивати науково-дослідницькі здібності; формувати вміння моделювати власні зв’язні стилістично диференційовані висловлювання усної й писемної форм, виробляти навички контролю й самоконтролю.

Запропоновані завдання і вправи формують поняття про стилістичну систему української мови, орієнтують на глибоке осмислення змістової і стилістичної структури тексту, спрямовані на формування вмінь і навичок класифікувати мовностилістичні явища, давати їм усебічну характеристику, визначати їх функції у комунікативно-мовленнєвій діяльності; продукувати й поліпшувати власні зв’язні висловлювання, усувати допущені помилки та недоліки.


Гороть Є. І., Коцюк Л. М., Малімон Л. К., Павлюк А. Б., під загальним керівництвом Є. І. Гороть. Англо-український словник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 1700 с.

Англо-український словник охоплює близько 100000 англійських слів та словосполучень, включаючи фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Поряд із загальновживаними словами у словнику подано спеціальну лексику з різних галузей науки. До багатьох словникових статей, під рубрикою USAGE додані коментарі, націлені на попередження можливих помилок. Словник призначається для фахівців англійської мови, але може стати у пригоду усім тим, хто вивчає англійську мову чи удосконалює своє володіння нею.


Архангельська А. М. «Чоловік» у слов’янських мовах: Монографія. – Рівне: РІС КСУ, 2007. – 448 с.

Досліджено процес та результат номінації – вибору імені чоловіка в українській, російській та чеській мовах з ономасіологічної точки зору на матеріалі словотвірних, семантичних, синтаксичних, фразеологічних та відфразеологічних маскулінізмів із залученням даних словників загального типу. Загалом приділено увагу взаємодії мовних та позамовних чинників у процесі номінації чоловіка та тристоронньому міжмовному зіставленню окремих фрагментів образу чоловіка у слов’янських мовах.


Білоус П. В., Білоус О. П. Українська література ХІ – ХVІІІ ст.: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2010. – 360 с.

Самостійна робота над творами давньої літератури, конкретизуючи зміст лекційного курсу, допомагає осягнути їх тематичну та художню специфіку, простежити найістотніші вияви смислів, образності, естетики давнього слова, застосувавши при його пізнанні методи текстуального аналізу. Читати, вивчати, інтерпретувати давні тексти — непроста справа, бо момент їх створення віддалений у часі, коли слово, розуміння і витлумачення його були іншими, ніж нині. У цьому допитливому студентові прислужиться пропонований навчальний посібник, який актуалізує основну проблематику курсу, розкриває найраціональніші способи організації самостійної роботи, містить плани практичних занять і семінарів, рекомендовану літературу і фрагменти найважливіших наукових текстів, методичні поради щодо опрацювання проблемних питань, цікаву додаткову інформацію, термінологічні означення, завдання та запитання для самоперевірки. Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів. Він стане науково-методичною опорою і для викладачів, учителів-словесників, прислужиться фахівцям з історії, філософії, культурології та ін.


Білоус П. В. Історія української літератури ХІ – ХVІІІ ст.: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 424 с.

Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI – XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз — парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом. Особливості її буття і розвитку зумовили зміст і структуру навчального посібника, автор якого намагався якомога органічніше поєднати сучасне прочитання творів давнього письменства з використанням цінних надбань у його інтерпретації вітчизняним літературознавством за всю історію його розвитку. Завдяки цьому студент-філолог матиме змогу глибше пізнати світоглядні пошуки, естетичну, моральну проблематику і дух тих часів, колорит словесності і специфіку творів, їхній вплив на письменників наступних епох. Прислужиться це видання вчителям-словесникам, історикам вітчизняної культури і всім, хто цікавиться історією української літератури.


Білоус П. В. Давньоукраїнська література і фольклор: проблема художнього коду. – Житомир, 2006. – 110 с.

Ця наукова студія має на меті переглянути традиційне народницьке тлумачення у поглядах на взаємопроникнення давньої української літератури та фольклору. Основна засада такого перегляду – відмінність художніх кодів давнього письменства та усної творчості. Автор окреслює основні принципи сходження та розходження старовинної писемної творчості та фольклору. Для студентів і викладачів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться українською історією та культурою.


Білоус П. В. Давня українська література в школі: Навчальні матеріали. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 208 с.

У цій низі студент і вчитель-словесник можуть знайти необхідну інформацію про давньоукраїнське письменство, щоб збагатити власні знання про літературну старовину та використати їх на практиці у навчально-освітньому процесі. Книга вмістила в собі розповіді як про знакові явища в історії давньої літератури, так і про літературне краєзнавство.


Білоус П. Українська література (хрестоматія)


Бублейник Л. Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти: Навчальний посібник. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. – 164 с.

У посібникові розглянуто основні принципи теорії перекладу, з’ясовано статус перекладознавства в системі філологічних дисциплін, схарактеризовано різні підходи до вирішення проблеми перекладності. Висвітлено співвідношення в галузі лексики з суб’єктивно-оцінними суфіксами, найважливіші кореляції граматичних явищ. Практичну частину присвячено зіставному аналізові оригінальних текстів Т. Шевченка, М. Коцюбинського, О. Пушкіна, А. Чехова, О. Блока, Б. Пастернака, Й. Бродського та їхніх перекладів. Посібник містить текстові завдання та список основних термінів. Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.


Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / За ред.. А. П. Грищенка: Монографія. – Рівне: Перспектива, 2004. – 524 с.

У монографії розкриваються основні проблеми теорії оказіональності, аналізуються головні етапи в історії дослідження неологічної лексики у вітчизняному мовознавстві. Актуальні теоретичні аспекти лексикографічного опису індивідуально-авторських новотворів знайшли своє практичне втілення у «Короткому словнику авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття», де описано понад 6000 одиниць. Для науковців, аспірантів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, усіх, хто цікавиться проблемами збагачення сучасного українського поетичного словника.


Криловець А. Моя вселенська тимчасовість. – Рівне: Овід, 2006. – 128 с.

До п’ятої книжки українського поета увійшли вірші, написані впродовж останніх двох з половиною десятиріч. «Моя вселенська тимчасовість» – найповніше видання творів талановитого поета, члена Національної спілки письменників України.


Криловець А. О. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 256 с.

У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зору автора твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володимира Винниченка. Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською літературою.


Криловець А. О. Художня філософія Лесі Українки: Навчальний посібник. – Рівне: «Діва», 1997. – 67 с.

Пробудження національної свідомості поневоленого народу, вивільнення його від комплексу меншовартості, питання національної честі й особистої людської гідності, усвідомлення національною елітою свого патріотичного обов’язку, соціальні аспекти – ось коло тих проблем, які порушуються в першому розділі навчального посібника. У другому – автор робить спробу розкрити езотеричний сенс поезій Лесі Українки циклу «Сім струн», використовуючи як робочу гіпотезу філософську модель Всесвіту – систему АУС. Книжка зацікавить вчителів, студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.


Павлюк І., Мартинюк М. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 – 1939, 1941 – 1944 рр. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2005. – 428 с.

У хрестоматії підібрано найцікавіші і найрепрезентабельніші оригінальні публікації за одинадцятьма тематичними напрямками, які були видрукувані на шпальтах української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 – 1939, 1941 – 1944 роках. Видання вміщує повністю невідомі або маловідомі на сьогодні додаткові ілюстративні матеріали до книги «Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 – 1939, 1941 – 1944 рр.» І. Павлюка, яка побачила світ у львівському видавництві «Каменяр» 2001 року. Для журналістів, пресознавців, істориків, краєзнавців, бібліографів, культурологів, філологів, студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією української преси.


Павлюк І.З. Українська преса Волинської області 1939 – 1941, 1944 – 2000 рр.: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 508 с.

Нова книга автора – перше комплексне дослідження української преси Радянського періоду (1939 – 1941, 1944 – 1991 рр.) та періоду становлення демократичної держави (1991 – 2000 рр.) у контексті політичного, економічного, духовного буття регіону в інформаційному полі України, світу.


Поліщук Я. І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський Літературний портрет. – К.: Академія, 2010. – 304 c.

Герой цієї праці є ключовою постаттю модерної української культури, без якої неможливий літературний канон ХХ ст. Всебічно осмислюючи життя і творчість Михайла Коцюбинського, автор відстежує еволюцію концепту Краси в його естетичній свідомості, розвиває феномен М. Коцюбинського в контекстах європейських літератур, мистецьких течій тогочасної доби. Критично аналізує різні сприйняття його творчого доробку. Усе це по-новому відкриває гармонійність і силу великого таланту М. Коцюбинського. Ця ґрунтовна праця прислужиться викладачам та студентам вищої школи, вчителям-філологам, усім поціновувачам його творчості, української літератури, модерної течії в ній.


Поліщук Я. О. Література як геокультурний проект: Монографія. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с.

У книзі відстежень розвиток літератури як геокультурного проекту, літературні події ХХ ст.., які справили вирішальний вплив на зміну внутрішньої кондиції слова, формулу його кореспонденції з навколо літературними чинниками. Прислужиться теоретикам, історикам літератури, літературним критикам, викладачам, аспірантам, студентам, учителям-філологам, а також усім, хто цікавиться проблемами розвитку літературного процесу.


Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі. – Рівне: ППФ «Волинські обереги», 1998. – 228 с.

У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.

Журналістика

Практикум із журналістської етики [Текст]: Навчальний посібник / Передм. В. П. Мостового. - Під ред. проф. В. Ф. Іванов. 2-ге вид., стереотип. - К.: видавець О.Зень, 2012. - 320 с.

У начальному посібнику, побудованому у формі практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення дисципліни «Журналістська етика». У посібнику розглянуто дванадцять практичних аспектів професійної діяльності журналіста, об’єднаних у два змістовні модулі. Практикум містить довідковий розділ. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками під час підвищення кваліфікації та перепідготовки.

 


По роках:

2012 рік

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік

2008 рік 

2007 рік 

2006 рік 

2005 рік

2004 рік

2003 рік

2002 рік

2001 рік 

2000 рік 

1999 рік 

1998 рік

1997 рік